Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

W dziale Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne znajduje się 71 artykuły spośród 54037 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 29.09.2023
  Moment powstania przychodu dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiera umowy cywilnoprawne, zgodnie z którymi wynagrodzenie jest rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Przedsiębiorca wystawia faktury świadczeniobiorcy /udzielającemu zamówienie do 10-ego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (zapłaty zaliczki za podatek dochodowy), z datą wystawienia faktury czy zgodnie z okresem, za jaki została wystawiona faktura? więcej »
 • 21.09.2023
  CIT: Zwolnienie z długu oraz umorzenie odsetek od zobowiązań handlowych
  Czy w sytuacji, w której na bazie zawartego porozumienia dostawca zwolni spółkę z długu w całości lub w części oraz w całości lub w części umorzy naliczone odsetki, wartość tego umorzenia winna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 12.09.2023
  Wyjaśnienia MF dotyczące zasad opodatkowania obywateli Ukrainy
  Coraz więcej obywateli Ukrainy staje się polskimi rezydentami podatkowymi. Wywołuje to skutki podatkowe zarówno dla nich, jak i zatrudniających ich pracodawców. Warto w tym kontekście poznać wyjaśnienia MF w tej sprawie, zawarte w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.  więcej »
 • 12.09.2023
  Co jest a co nie jest działalnością rolniczą
  Przychody z działalności rolniczej zostały wyłączone z opodatkowania updof. Podatkiem dochodowym objęte są dochody z tej części działalności rolniczej, którą w ustawie PIT określa się jako działy specjalne produkcji rolnej.      więcej »
 • 11.09.2023
  Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia
  Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710-719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. To, że istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, nie oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie powstanie z tego tytułu przychód. więcej »
 • 11.08.2023
  Jak kwalifikować przychody z udzielania licencji
  Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zaliczają się do przychodów z praw majątkowych. Stanowi tak art. 18 ustawy o PIT: więcej »
 • 10.08.2023
  Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych
  Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych otrzymanych w drodze darowizny przedsiębiorstwa, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych oraz od których nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 07.08.2023
  Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez małżonków
  Małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze, zawierający umowy między sobą powinni mieć na uwadze treść przepisów art. 23o tzw. ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Niespełnienie tego wymogu w postaci określenia dochodu (straty) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań niesie negatywne konsekwencje - czytamy w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 03.08.2023
  MF o dokonywaniu korekt przez podatników opodatkowanych CIT estońskim
  W przypadku korekty, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, podatnicy nie dokonują dla celów podatkowych korekty przychodów ani kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku podatnicy uwzględniają skutki faktury korygującej wyłącznie dla celów rachunkowych. Z kolei jeśli korekta jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, podatnicy są obowiązani dokonać korekty zeznania za okres rozliczeniowy, w którym dla celów podatkowych została uwzględniona faktura pierwotna. więcej »
 • 31.07.2023
  Podział i łączenie spółek kapitałowych w CIT
  W związku z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym i swobodą przepływu kapitału następują podziały oraz połączenia spółek handlowych. Przyczynami łączenia się spółek bywają zwykle działania mające na celu koncentrację kapitału, przejęcie nowych technologii, metod zarządzania i marketingu spółki przejmowanej, poszerzenie rynków zbytu, a także zwiększenie zdolności kredytowej i łatwiejszy dostęp do finansowania. Z kolei podział spółek jest spowodowany potrzebą restrukturyzacji przedsiębiorstw spółek w postaci wydzielenia ze struktury zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wewnętrznymi relacjami w spółce, m.in. konfliktem wspólników, poprzez który niemożliwe jest odpowiednie funkcjonowanie spółki. Restrukturyzacje spółek mogą spowodować konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, jakie powinny zostać spełnione przesłanki, żeby podział spółek bądź połączenie spółek było neutralne podatkowo? więcej »
 • 26.07.2023
  Jak wypełnić informację CIT-8ST? - MF wyjaśnia
  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do corocznego przekazywania informacji o strukturze zatrudnienia, czemu służą formularze CIT-8ST oraz dedykowane im załączniki CIT-A. Prawidłowe wykazanie objętych wspomnianymi deklaracjami informacji ma szczególne znaczenie zważywszy na fakt, że to na podstawie przekazanych danych dokonuje się kalkulacji udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych. więcej »
 • 25.07.2023
  MF: Zwrot składki zdrowotnej a podatek liniowy lub ryczałt
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje dla opodatkowanego podatkiem liniowym obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Natomiast w przypadku ryczałtu, zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. więcej »
 • 24.07.2023
  Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
  Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w księgach w dniu ich poniesienia. W ramach działalności otrzymuje zaliczki (częściowe i całkowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane środki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie wybrał sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikają z umów, które nie zawsze mają formę pisemną, i mogą podlegać zwrotowi. Czy zaliczki te stanowią przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usługi? więcej »
 • 17.07.2023
  PIT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego
  Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej działalności nabywają lokal użytkowy, zwykle zastanawiają się, czy dokonać zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca. Inne pytanie brzmi: jakie będą skutki podatkowe związane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jakiś czas? Warto przeanalizować możliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności, wynikającej z ewentualnej przyszłej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie. więcej »
 • 04.07.2023
  Spółki jawne bez prawa do zmiany formy rozliczania podatku dochodowego
  Przepisy ustawy CIT jednoznaczne stanowią, że spółka jawna, która stała się podatnikiem CIT, zachowuje ten status do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru. Spółka ta nie może zmienić swojego statusu podatkowego na podatkowo transparentną nawet w przypadku, gdy - wskutek zmian w strukturze udziałowej - wszyscy jej wspólnicy będą osobami fizycznymi - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY