NSA. Rozliczenie roczne: Składki ZUS bez wpływu na wysokość dochodu dziecka

Z uzasadnienia: Dochód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, należy rozumieć jako dochód, o którym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Tak rozumianym dochodem posługuje się ustawodawca w art. 26 ust. 1 mówiąc o dochodzie ustalonym zgodnie z art. 9. Wyjście poza pojęcie dochodu rozumianego zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy prowadziłoby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych. Pomniejszenie tego dochodu o określone kwoty prowadzi bowiem do ustalenia podstawy wymiarowej a nie ustalania limitu dla stosowania prawa ulgi na dziecko. Do niej z kolei stosuje się przepisy art. 27 ustawy w celu obliczenia podatku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia del. NSA Jan Grzęda, Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1459/12 w sprawie ze skargi E. C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r., nr IPTPB2/415-599/12-4/KSM w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od E. C. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1459/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną przez E. C. interpretację Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uzasadnienia wyroku wynika, że we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca wskazała, że za 2011 r. złożyła wraz z mężem zeznanie podatkowe na druku PIT - 37 wraz z załącznikiem PIT 0. Skorzystała z ulgi na dziecko. Syn wnioskodawczyni jest studentem i w roku podatkowym 2011 ze stosunku pracy otrzymał przychód w wysokości 3.376,63 zł. Koszty uzyskania wyniosły 278,12 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne 462,95 zł. Jego dochód po odliczeniu składek wynosił 2.635,56 zł. Syn wnioskodawczyni rozliczył się i złożył również zeznanie podatkowe. Otrzymał też zwrot w wysokości 156 zł. W dniu 27 lipca 2012 r. wnioskodawczyni otrzymała wezwanie do Urzędu Skarbowego, na które zgłosiła się w dniu 3 sierpnia 2012 r., ponieważ oczekiwała na zaświadczenie z uczelni, poświadczające fakt uczęszczania syna na studia. Wnioskodawczyni niezbędne dokumenty dostarczyła. Pracownica Urzędu Skarbowego poinformowała ją, że nie należała się jej ulga na dziecko i kwotę w wysokości 1.112,04 zł wraz z odsetkami musi zwrócić na konto Urzędu Skarbowego. Poinformowano wnioskodawczynię, że zostanie sporządzony protokół i wszczęta procedura administracyjna. W uzupełnieniu wniosku skarżąca oświadczyła, że nie została wydana decyzja i nie jest prowadzone postępowanie podatkowe przez Urząd Skarbowy w tej sprawie.

W tym stanie faktycznym wnioskodawczyni zapytała co stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej "Ordynacja podatkowa"), czy jest to dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne? Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27 Ordynacji podatkowej podstawa do opodatkowania dochodów jej syna wynosi 2.635,56 zł, a zatem wnioskodawczyni mogła skorzystać z przysługującej jej ulgi na dziecko. Dalej wnioskodawczyni dodała, iż wskazana w treści art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.f."), podstawa obliczenia podatku dochodowego określona została w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f. W ocenie skarżącej określając wysokość podstawy opodatkowania, należy pomniejszyć dochód o kwoty wymienione w art. 26 u.p.d.o.f. odliczeń. Dopiero wyliczona w ten sposób podstawa uprawnia i pozwala wnioskodawczyni na skorzystanie z ulg. Z przysługującego prawa wnioskodawczyni skorzystała.

Interpretacją indywidualną z dnia 20 września 2012 r. Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy stwierdził, że z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż pełnoletni, uczący się syn wnioskodawczyni w 2011 r. osiągnął dochód w wysokości, która pozbawia wnioskodawczynię możliwości skorzystania w 2011 r. z ulgi, o której mowa w art. 27f u.p.d.o.f. Dziecko uzyskało dochód przekraczający kwotę 3.089 zł, tj. kwotę o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. Wnioskodawczyni jest obowiązana do zwrotu kwoty równowartości ulgi wraz z odsetkami, którą bezprawnie zastosowała. Organ podatkowy wyjaśnił ponadto, że w jego ocenie, wnioskodawczyni przywołując we własnym stanowisku art. 27 Ordynacji podatkowej, miała na myśli u.p.d.o.f. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zaskarżonej interpretacji zarzuciła błędną wykładnię pojęcia "dochód", o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej interpretacji.

3. W zaskarżonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyjaśnił mającą zastosowanie w sprawie regulację. Kolejno uznał, że należy się zgodzić, iż art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. odwołuje się do pojęcia "dochodów podlegających opodatkowaniu", natomiast art. 26 tej ustawy normuje zasady określenia podstawy obliczenia podatku, co prowadzi do wniosku, iż nie są one tożsame. Nie można jednak pomijać, że w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. ustawodawca sprecyzował, iż chodzi o "dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b", a to pojęcie z kolei nie jest tożsame z ogólnym pojęciem "dochodów podlegających opodatkowaniu". W ocenie Sądu, poprzez nawiązanie w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. do unormowań art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca określił, iż przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka, należy uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołują się art. 27 i art. 30b ustawy. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Przyjęcie natomiast, zgodnie z argumentacją organu, ż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »