NSA. Podatek od nieruchomości i współwłasność

Do powstania współwłasności części wspólnej nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dochodzi dopiero wtedy, gdy lokale z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej znajdują się we własności co najmniej dwóch podmiotów. W przypadku, gdy wszystkie lokale znajdują się we własności tego samego podmiotu, nie dochodzi do powstania współwłasności części wspólnej nieruchomości, a w konsekwencji nie będzie miał zastosowania art. 3 ust. 5 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. [...] S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 428/16 w sprawie ze skargi S. [...] S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 15 marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 5 lipca 2016 r., I SA/Rz 428/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę S[...] S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z 15 marca 2016 r., [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

2. W skardze kasacyjnej pełnomocnik spółki zaskarżył wyrok w całości, zarzucając mu:

1. na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej: "p.p.s.a"), naruszenie prawa materialnego, tj.:

a. błędną wykładnię przepisów art. 3 ust. 4 in fine, w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 849, ze zm., obowiązującej do dnia 31 grudnia 2015 r., dalej: "u.p.o.l.") oraz błędną wykładnię prowadzącą do niewłaściwego zastosowania art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., polegającą na nieuzasadnionym przyjęciu, za organem administracyjnym, że w niniejszej sprawie zastosowanie mieć powinna norma wynikająca z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., co prowadzi do modyfikacji literalnego brzmienia przepisów u.p.o.l. i w konsekwencji do zawężenia zakresu stosowania art. 3 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 4 in fine u.p.o.l., jedynie do sytuacji występowania co najmniej dwóch podmiotów będących współwłaścicielami nieruchomości, pomimo że przywołane powyżej przepisy u.p.o.l. takiego wymogu nie przewidują;
b. błędną wykładnię przepisu art. 2 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej: "u.w.l.") polegającą na bezpodstawnym przyjęciu, za organem administracyjnym, że pojęcie współwłasność części wspólnej nieruchomości różni się od pojęcia udział w nieruchomości wspólnej, co doprowadziło do nieuprawnionego rozszerzenia zastosowania art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. na sytuację, gdy wydzielono lokale na mocy jednostronnej czynności prawnej i zastosowanie mieć powinny art. 3 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 4 in fine u.p.o.l.;
c. niewłaściwe zastosowanie art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2014.121 ze zm., dalej: "k.c."), polegające na akceptacji nieuzasadnionego rozszerzenia jego zastosowania przez organ administracyjny, z pominięciem obowiązującego przepisu lex specialis wyrażonego w art. 10 u.w.l., do stanu faktycznego niniejszej sprawy, prowadzące w konsekwencji do braku objęcia przedmiotowej sprawy regulacją opisaną w art. 3 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 4 in fine u.p.o.l.;
d. błędną wykładnię przepisów art. 217 w zw. z art. 84, art. 64 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: "Konstytucja"), polegającą na przyjęciu, za organem administracyjnym, że brak zastosowania art. 3 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 4 in fine u.p.o.l. w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie powoduje powstania po stronie skarżącej obowiązku świadczenia podatkowego w wysokości znacznie przekraczającej wymiar wynikający z aktu normatywnego o randze ustawy, w którym to wyłącznie mogą być ustanawiane obciążenia podatkowe;

2. na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

a. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 151 p.p.s.a., poprzez oddalenie skargi mimo, że organ administracyjny dopuścił się naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a to:

i. obrazy art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię prowadzącą w konsekwencji do niewłaściwego zastosowania, polegającego na nieuzasadnionym rozszerzeniu zakresu jego stosowania do stanu faktycznego niniejszej sprawy, który powinien zostać objęty zakresem art. 3 ust. 5 u.p.o.l. w zw. z art. 3 ust. 4 in fine u.p.o.l., zgodnie również z literalną wykładnią przepisów art. 10 u.w.l. w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 u.w.l., co bezpośrednio poskutkowało określeniem skarżącej wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w oparciu o niewłaściwą podstawę;
ii. obrazy art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię i rozszerzenie zakresu jego stosowania do stanu faktycznego niniejszej sprawy, co skutkowało obrazą art. 217 w zw. z art. 84, art. 64 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji poprzez nieuzasadniony brak ich zastosowania w przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym i zastosowanie wykładni przepisów niekorzystnej dla podatnika, co w konsekwencji zdeterminowało uostatecznienie się decyzji określającej wysokość świadczenia podatkowego w kwocie znacznie przekraczającej wymiar wynikający z aktu normatywnego o randze ustawy;
iii. obrazy art. 2 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 u.w.l., poprzez niewłaściwą ich wykładnię, która doprowadziła do braku ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego pomimo, iż literalne brzmienie tychże przepisów, przewiduje odpowiednie zastosowanie przepisów o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy, w odniesieniu do sytuacji w której właściciel nieruchomości ustanawia odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej, a w konsekwencji określenie wysokości świadczenia podatkowego w kwocie znacznie przekraczającej wymiar wynikający z obowiązujących przepisów;

b. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi mimo, że organ administracyjny dopuścił się naruszenia prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

i. obrazy art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 poz. 613, dalej: "o.p.") poprzez jego zastosowanie i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji organu pierwszej i drugiej instancji mimo, że decyzje te zostały wydane z naruszeniem przepisów postępowania, tj.:

- art. 21 § 1 pkt 1 w zw. z art. 21 § 3 o.p. oraz art. 207 § 1 o.p., poprzez brak wykazania jednoznacznej podstawy prawnej aktualizującej kompetencję organu pierwszej instancji do wydania decyzji;
- art. 121 § 1 o.p., art. 122 o.p. oraz art. 124 o.p., poprzez dokonanie dowolnej i wybiórczej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, jak również brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, a w konsekwencji niewłaściwe przeprowadzenie postępowania, a to z naruszeniem zasady legalizmu i praworządności, zasady postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasady przekonywania;
- art. 210 § 1 pkt 6) w zw. z art. 210 § 4 o.p. poprzez sporządzenie uzasadnienia w sposób, który nie odpowiada przewidzianym wymogom, co poskutkowało rażącym naruszeniem wymogów poprawności formalnej decyzji, jak również zasad postępowania wskazanych w art. 120 o.p., art. 121 § 1 i § 2 o.p. oraz art. 124 o.p.;

ii. obrazy art. 120 o.p., art. 121 § 1 o.p., art. 122 o.p. oraz art. 124 o.p. w zw. z art. 235 o.p. poprzez brak uwzględnienia całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy przy wydawaniu decyzji, brak jasnego umotywowania wydanej decyzji i jednocześnie brak odniesienia się w uzasadnieniu decyzji do argumentów przytoczonych w toku sprawy przez skarżącą, podczas gdy konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy obejmował pełną analizę prowadzonego postępowania podatkowego oraz klarowne przedstawienie toku rozumowania organu pierwszej i drugiej instancji, co miało istotny wpływ na wydane rozstrzygnięcie;
iii. obrazy art. 122 o.p. w zw. z art. 191 o.p. poprzez przekroczenie przez organ pierwszej i drugiej instancji granicy swobodnej oceny dowodów, nie rozpatrzenie całego materiału dowodowego koniecznego dla załatwienia sprawy, przez co naruszona została zasada praworządności i postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, co miało...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »