NSA. Podatek od nieruchomości: Garaż jako lokal mieszkalny

Z uzasadnienia: Ustalenie w toku postępowania właściwego przedmiotu opodatkowania jest obowiązkiem wynikającym z treści art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy . o podatkach i opłatach lokalnych. Charakter lokalu (mieszkalny lub użytkowy) ma znaczenie dla ustalenia stawki podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Dlatego zupełnie niezrozumiała jawi się wypowiedź WSA, że "o charakterze danego lokalu nie decyduje jego faktyczne wykorzystanie w danym przypadku, lecz przeznaczenie przypisane lokalowi na etapie architektonicznego projektowania oraz realizowania procesu budowlanego".

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Marek Olejnik, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 1279/13 w sprawie ze skargi T. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r.:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. uchyla zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta [...] W. z dnia 1 września 2011 r. Nr [...].

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1279/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z 9 kwietnia 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Prezydent W. decyzją z 1 września 2011 r. ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2010, w wysokości 21 zł, za garaż położony w W. przy ul. [...]. Organ w uzasadnieniu wskazał, iż wysokość podatku od nieruchomości ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, aktu notarialnego oraz przy zastosowaniu odpowiednich stawek podatku określonych uchwałą Rady [...]. Organ wyjaśnił, że w związku z przekazaniem 12 października 2010 r., przez P.., nieruchomości przy ul. [...] w zarząd Skarbu Państwa oraz w związku z umową najmu garażu z 22 października 2010 r., którą zawarł Skarżący, podatek był należny od listopada do grudnia 2010 r.

W odwołaniu od ww. decyzji Skarżący wniósł o jej uchylenie. Zarzucił organowi podatkowemu, że decyzja zawiera istotne wady prawne powodujące jej nieważność, m.in. została wydana przez osobę nieuprawnioną. Ponadto argumenty w niej zawarte są pozbawione podstaw prawnych. Skarżący stwierdził, że zamieszkuje w przedmiotowym garażu z zamiarem stałego pobytu, co decyduje o zmianie jego charakteru. Zarzucił, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest garaż (jako lokal mieszkalny), a nie, jak twierdzi organ, lokal użytkowy. W jego ocenie, jako najemca, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Wniósł również o załączenie oryginałów danych z ewidencji gruntów i budynków, aktu notarialnego, na który powołał się Prezydent, oraz uchwały Rady [...]w tej sprawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z 15 listopada 2011 r. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Skarżący powtórzył zarzuty prezentowane w odwołaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 września 2012 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 67/12, uchylił ww. decyzję z powodu braku dostatecznego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, które miało istotny wpływ na jej wynik. WSA stwierdził, że w rozpoznanej sprawie organy podatkowe miały obowiązek ustalić, jakiego konkretnie przedmiotu podatku od nieruchomości dotyczyła zaskarżona decyzja i decyzja Prezydenta, oraz kto jest właścicielem nieruchomości, na której znajduje się garaż wynajmowany przez Skarżącego. SKO w zaskarżonej decyzji nie odniosło się w ogóle do podnoszonej przez Skarżącego okoliczności zaadaptowania przez Skarżącego wynajmowanego lokalu na cele mieszkalne. Ponadto SKO nie odniosło się do podnoszonego w odwołaniu zarzutu podpisania decyzji pierwszej instancji przez osobę nieupoważnioną do takiego działania.

SKO w ponownie wydanej decyzji z 9 kwietnia 2013 r. uchyliło decyzję organu pierwszej instancji z 1 września 2011 r. w części. Zdaniem SKO na uwzględnienie zasługiwał zarzut Skarżącego dotyczący położenia garażu będącego przedmiotem opodatkowania, gdyż numeracja porządkowa stanowiąca adres "[...]" nie występowała. Nie występował także adres [...] (adres dla korespondencji wskazany przez Skarżącego). SKO wskazało, iż garaż posiada numer [...], usytuowany jest na działce nr [...], wchodzącej w skład działki o numerze ewidencyjnym [...] obręb [...], położonej na terenie Dzielnicy [...], i nie posiada numeru policyjnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Skarżący zarzucił jej całkowitą sprzeczność z wyrokiem WSA w Warszawie z 20 wrze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »