NSA. Obowiązek podatkowy w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu

Zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został ponownie dopuszczony do ruchu w związku z wygaśnięciem wydanej na podstawie art. 78a ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Decyzja ta wygasa zaś z dniem, który był w niej ściśle określony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Agnieszka Jakimowicz, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. sp. z o.o. z siedzibą w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 335/14 w sprawie ze skargi I. sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 23 grudnia 2013 r., nr ... w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

I.1. Zaskarżonym wyrokiem z 23 września 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 335/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę "I." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z 23 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2010 r.

I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z 12 września 2011 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2010 r. zmienioną decyzją z 10 kwietnia 2012 r. oraz decyzję z 10 kwietnia 2012 r. w przedmiocie wymiaru uzupełniającego. Organy określiły podatek za te okresy rozliczeniowe, w których pojazdy spółki nie były wycofane czasowo z ruchu.

I.3. W skardze do WSA Spółka zarzuciła naruszenie: art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.; dalej u.p.o.l.); art. 123 § 1 w zw. z art. 240 § 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dające podstawę do wznowienia postępowania; art. 187 § 1, art. 188, art. 192 w zw. z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej; art. 194 § 3 w następstwie naruszenia art. 180 Ordynacji podatkowej, a także rażące naruszenie art. 200 § 1 w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej; art. 210 § 4 w zw. z art. 247 § 1 pkt 3; art. 180 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego - powodujące nieważność decyzji oraz naruszenie ogólnej zasada zaufania do organów państwa i naruszenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Strona wniosła, aby WSA zażądał od Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Z. przedstawienia oryginałów wniosków Spółki, w oparciu o które Starosta wydał decyzje, wraz z dowodami poniesienia stosownych opłat administracyjnych, celem przeprowadzenia dowodu na okoliczność przedłużenia czasowego wycofania pojazdów z uwzględnieniem okresów, za które organy określiły podatek od środków transportowych. Błędnie bowiem przyjęto, że w niektórych miesiącach drugiej połowy 2010 r. pojazdy nie znajdowały się w stanie czasowego wycofania z ruchu, który to wniosek organ podatkowy wyprowadził z datowania decyzji Starosty o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu na dzień 29 września 2010 r. Strona przyznała, że co prawda złożone przez nią wnioski pochodziły z tej daty, ale spółka nie żądała nimi wycofania pojazdów z ruchu na nowo, lecz przedłużenia stanu wycofania z ruchu trwającego nieprzerwanie od 31 grudnia 2009 r. lub 23 lutego 2010 r. Potwierdzeniem faktu, że Starosta przedłużył czasowe wycofanie pojazdów od 22 sierpnia 2010 r. i od 30 czerwca 2010 r., a nie wycofał te pojazdy na nowe okresy rozpoczynające się 29 września 2010 r., jest pobranie przez Starostę opłat administracyjnych za 48 miesięcy, a więc za okres nieprzerwanego wycofania pojazdów z ruchu trwającego w stosunku do 4 pojazdów od 22 sierpnia 2010 r. do 22 sierpnia 2014 r. i do 2 pojazdów od 30 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r.

I.4. W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o oddalenie skargi.

I.5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie tego Sądu zarzuty niewłaściwego bądź nieprecyzyjnego wskazania dat wycofania pojazdów z ruchu, jak też niewłaściwego naliczenia opłat od decyzji w tym przedmiocie, mogły być podniesione w postępowaniu prowadzonym przez Starostę. Organy podatkowe są natomiast związane rozstrzygnięciami Starosty i rozstrzygnięcia te nie mogą być skutecznie kwestionowane w niniejszym postępowaniu. WSA podkreślił, że 29 września 2010 r. Starosta wydał sześć decyzji o czasowym wycofaniu sześciu pojazdów z ruchu, ale nie wskazał daty początkowej, a jedynie datę końcową. Organ podatkowy pierwszej instancji wystąpił do Starosty o wskazanie dokładnych dat czasowego wycofania pojazdów z ruchu i poinformowanie, czy nastąpiła przerwa w tymże wycofaniu. W pisemnej odpowiedzi z 28 lipca 2011 r. Starosta jednoznacznie stwierdził, że przerwa w czasowym wycofaniu 4 pojazdów z ruchu miała miejsce i trwała od 23 sierpnia 2010 r. do 28 września 2010 r. oraz 2 pojazdów od 1 lipca 2010 r. do 28 września 2010 r. W konsekwencji organ podatkowy prawidłowo przyjął, że w 2010 r. obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych od 4 pojazdów istniał we wrześniu, a od 2 pojazdów - w lipcu, sierpniu i wrześniu. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że do powstania obowiązku podatkowego nie jest wystarczające, aby jedynie wygasła decyzja o czasowym wycofaniu, ale także musi zaistnieć ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Sąd ten wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 4a u.p.o.l. obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zdaniem WSA pojazd czasowo wycofany z ruchu zostaje do niego dopuszczony ponownie w pierwszym dniu, w którym właściciel pojazdu może odebrać w siedzibie organu rejestrującego dowód i tablice rejestracyjne zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856 ze zm.). Niezależnie zatem od tego, czy właściciel odebrał dokumenty wraz z tablicami, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin wycofania pojazdu z ruchu, powstanie ponownie obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Sąd ten wskazał, że obowiązek podatkowy nie wygasa też np. w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, a nawet wskutek fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie. Konieczność opłacenia podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania. Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, obowiązek podatkowy istnieje dalej. Ponadto obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych nie wygasa po upływie terminu ważności badań technicznych pojazdu.

W ocenie WSA organ prawidłowo wskazał, że w niniejszej sprawie związany był treścią decyzji Starosty o czasowym wycofaniu wskazanych w nich pojazdów z ruchu, od których Spółka w tamtym postępowaniu się nie odwołała. Prawidłowo też organy dokonały wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego i oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Jednak zdaniem WSA SKO naruszyło art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewyznaczenie Spółce terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W ocenie Sądu pierwszej instancji naruszenie to nie miało wpływu na wynik sprawy, a tym samym nie stanowiło podstawy uchylenia zaskarżonej decyzji.

W kwestii zgłoszonych w skardze wniosków dowodowych WSA stwierdził, że nie maja one żadnego znaczenia w sprawie.

II. W skardze kasacyjnej Spółka zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając naruszenie:

  1. prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 9 ust. 4a u.p.o.l. polegającą na błędnym rozumieniu pojęcia "ponownego dopuszczenia do ruchu", pozostającym w sprzeczności z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i w sprzeczności z § 9a Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
  2. art. 106 § 3 p.p.s.a., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w postaci nieprzeprowadzenia niezbędnych dowodów uzupełniających z dokumentów, o które w skardze wnioskowała Spółka tj. z wniosków z 29 września 2010 r. o przedłużenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu odpowiednio do 22 sierpnia 2014 r. i/lub 30 czerwca 2014 r., z dowodów księgowych na wysokość pobranych 29 września 2010 r. przez Starostę opłat administracyjnych za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu, jak również z dokumentu w postaci informacji, czy wskazane pojazdy w okresie lipiec-wrzesień 2010 r. posiadały jeszcze aktualne zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego; pierwsze dwa dowody były wnioskowane na okoliczność rozstrzygnięcia przez Starostę w dniu 29 września 2010 r. o przedłużeniu czasowego wycofania pojazdów z ruchu na okresy lic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »