NSA. Kiedy sprzedaż przez Internet podlega VAT?

Z uzasadnienia: Stopień aktywności (zaangażowania) skarżącego na niwie obrotu przedmiotowymi monetami w zakresie form działania i środków, czyni ją podobnym do działalności handlowców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, która przybrała formę profesjonalną, czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar). Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że działalność ta nie była prowadzona w celu uzyskania zysku, gdyż działalnością gospodarczą na gruncie VAT, jest także aktywność ukierunkowana na uzyskanie innych celów - oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych itp., czy też - jak na gruncie tej sprawy - kolekcjonerskich. Nie ma również znaczenia dla bycia podatnikiem VAT efekt prowadzonej działalności, a w szczególności czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2939/12 w sprawie ze skargi S. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 6 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2007 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od S. L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 900 (słownie: dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie III SA/Wa 2939/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 6 sierpnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego za luty 2007 r. oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2007 r.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej u S. L. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. wszczął postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu niezaewidencjonowanej sprzedaży za okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r., a następnie decyzją z dnia 26 kwietnia 2012 r., umorzył postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za luty 2007 r. oraz określił zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2007 r. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.) S. L. prowadził w 2007 r. działalność gospodarczą, polegającą na systematycznej, odpłatnej, sprzedaży monet za pośrednictwem portalu internetowego Allegro. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. podlegała ona - zdaniem organu - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Strona realizowała bowiem zasadę zarobkowego, ciągłego i zorganizowanego działania, polegającego na systematycznym handlu numizmatykami. Ciągłość tej działalności gospodarczej polegała na powtarzającym się regularnym wystawianiu monet do sprzedażny na portalu Allegro i zakupach monet na tym portalu oraz w oparciu o inne źródła. Organ podkreślił, że nie były to czynności incydentalne i sporadyczne, a rejestracja trzech kont na portalu Allegro, ponoszenie kosztów ich obsługi, założenie rachunku bankowego z przeznaczeniem na obsługę wyłącznie sprzedaży internetowej, pozyskiwanie dostawców i zakup w różnych formach towaru w postaci monet oraz pozyskiwanie ich odbiorców - w ocenie organu - świadczyło o zorganizowanym charakterze tejże działalności. Organ zamiar wykonywania działalności w sposób częstotliwy wywiódł z okoliczności nabywania towarów, a następnie ich sprzedaży przy zastosowaniu portalu aukcyjnego, a także z faktu kontynuowania tych czynności w latach 2006-2009. Określił, iż celem czynności strony było osiągnięcie realnych wpływów, których wysokość zapewni stosowny zarobek. W związku z powyższym organ stwierdził, że strona zobowiązana była do obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług z tytułu opisanych transakcji. Tymczasem nie dokonała ona rejestracji działalności gospodarczej związanej z handlem za pośrednictwem aukcji internetowych Allegro i w konsekwencji prowadziła ją z pominięciem stosownych ewidencji, a także nie posiadała dokumentów potwierdzających zakup i sprzedaż towarów handlowych. Określając podstawę opodatkowania organ podatkowy, wobec braku jakiejkolwiek dokumentacji źródłowej dotyczącej obrotu monetami, przyjął w drodze oszacowania wpływy i wydatki wykazane na rachunku bankowym skarżącego powiększone o wpłaty gotówkowe za sprzedane monety, wpłaty z przekazów pocztowych oraz zakupy dokonane poza rachunkiem określone szacunkowo przez skarżącego i ujęte jednorazowo w styczniu 2007 r. Wartości te ustalono zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.t.u. łącznie z kosztami przesyłek. Podstawę opodatkowania w drodze oszacowania za lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień 2006 r. obliczono z uwzględnieniem ww. ustaleń w oparciu o art. 120 u.p.t.u. Jednocześnie organ podatkowy umorzył postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za luty 2007 r. z powodu zawyżenia w postępowaniu kontrolnym dotyczącym lutego 2007 r. przychodów z tytułu wpływów na rachunek bankowy w kwocie 3.500 zł (dotyczących zwrotu pożyczki), które w rzeczywistości nastąpiły w styczniu 2007 r. i w tym miesiącu zostały ujęte.

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania strony decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Skarżący w szczególności podkreślił, że sprzedaż monet kolekcjonerskich nie podlega przepisom u.p.t.u. Stwierdził, że dokonywał zakupu monet w celu uzupełnienia zbiorów, a nie w celach zarobkowych, wyjaśniając przy tym, iż sprzedawane monety pochodziły z jego majątku prywatnego - jako kolekcjoner sprzedawał monety powtarzające się i niepasujące do profili kolekcji. Przekonywał, iż brak jest podstaw aby przyjąć, że sprzedaż monet otrzymanych od członków rodziny oraz nabytych w latach 2001-2005 nosiła znamiona działalności gospodarczej i jako taka podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując tym samym stanowisko zaprezentowane w kwestionowanej decyzji.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi, stwierdzając, że organy podatkowe w sposób prawidłowy ustaliły stan faktyczny sprawy, jak również trafnie zastosowały w przedmiotowej sprawie przepisy prawa podatkowego.

3.2. Sąd powołując się na akta sprawy wskazał, że skarżący wyjaśniał, iż od około 1989 r. jest kolekcjonerem monet. W 1999 r. rodzice wraz z gospodarstwem przekazali mu kolekcję monet należącą do ojca - ok. 960 sztuk. Jednak - jak słusznie wskazały organy - kolekcja ta nie została wykazana w umowie darowizny. W paragrafie 5 umowy wskazano, że przedmiotem darowizny jest gospodarstwo rolne wraz z budynkami, maszynami rolniczymi, zapasami, inwentarzem żywym i martwym, prawami i obowiązkami z prowadzenia gospodarstwa. Skarżący podnosił, że monety te należały do jego majątku prywatnego, a dokonywał wyprzedaży jedynie monet powtarzających się lub niepasujących do profilu kolekcji. Z materiału dowodowego wynika, że w badanym okresie skarżący dokonywał sprzedaży monet za pośrednictwem portalu internetowego. W tym celu wykorzystywał trzy konta internetowe, a do obsługi transakcji dokonywanych za pośrednictwem tych kont strona używała konta w banku PKO BP, które służyło wyłącznie temu celowi. Na podstawie wydruków realizowanych transakcji na portalu Allegro skarżący w badanym okresie dokonał łącznie 733 transakcji sprzedaży monet na łączną kwotę 45.348,11 zł. Podobnej sprzedaży strona dokonywała także w latach 2006, 2008 i 2009. Skarżący dokonywał także zakupu monet - w 2007 r. dokonał 39 takich transakcji.

3.3. W ocenie Sądu duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży dokonywanej na przestrzeni kilku lat, zorganizowany charakter działalności, przejawiający się w: sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, założeniu trzech kont na allegro i ponoszeniu kosztów obsługi tych kont, posiadaniu konta bankowego wyłącznie do o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »