NSA. Dochody dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej

Z uzasadnienia: Uwzględnienie, przy obliczaniu wysokości dochodów dziecka podatników podlegających opodatkowaniu, odliczenia na składki ubezpieczenia społeczne, określające w ten sposób limit dochodów podlegających opodatkowaniu, a następnie odliczenia od podatku pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, powoduje w istocie kumulację ulg podatkowych. Dochód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, należy rozumieć więc jako dochód, o którym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Wyjście poza to pojęcie dochodu prowadziłoby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA (del.) Grażyna Nasierowska (sprawozdawca), Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ke 415/13 w sprawie ze skargi M. K. i W. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.:

1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2. oddala skargę, 3. zasądza od M. K. i W. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 415/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 3 czerwca 2013 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z 13 marca 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

2. Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego do wyrokowania przez Sąd I instancji wynikało, że M. i W. K. 1 marca 2013 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, ze zm., dalej: "u.p.d.o.f.) złożyli wspólne zeznanie podatkowe. Wskutek czynności sprawdzających ustalono, że podatek należny za 2011 r. wynosił 3.637,00 zł i był wyższy od zadeklarowanego o 1.112,00 zł, a tym samym kwota nadpłaty stanowiła 1.309,00 zł i była niższa od zadeklarowanej o 1.112,00 zł. Organ zakwestionował prawo podatników do odliczenia od podatku ulgi na pełnoletniego, uczącego się w szkole wyższej syna, ponieważ jego dochody przekroczyły kwotę 3.089,00 zł i zobowiązał do złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-37 za 2011 r.

Skarżący stwierdzili brak podstaw do złożenia korekty, wobec czego organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie podatkowe i decyzją z 13 marca 2013 r. określił podatnikom kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w wysokości 3.637,00 zł.

Wskutek odwołania organ II instancji decyzją z 3 czerwca 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach powołując się na przepis art. 27 u.p.d.o.f. stwierdził, że Skarżący nie mieli prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna z uwagi na brak spełnienia przesłanki, co do wysokości uzyskanego przez niego dochodu, który w 2011 r. wyniósł 3.164,25 zł i zdaniem organu przekroczył kwotę limitu wynikającą z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f.

Istotą sporu w niniejszej sprawie był sposób ustalenia dochodu uzyskanego ze stosunku pracy przez pełnoletniego syna M. K. w kontekście możliwości uzyskania ulgi prorodzinnej przez jego rodziców. Przepis art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., do którego odwołuje się art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy wskazuje, że podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według odpowiedniej skali. Wskazana w treści art. 27 podstawa obliczenia podatku określona została natomiast w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., gdzie ustawodawca wyjaśnił, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30 c oraz art. 30e, stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887, dalej: "ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych"). Składki na ubezpieczenie społeczne w 2011 roku, podlegające odliczeniu od dochodu M. K. wynosiły 479,58 zł. Podatnicy podnosili, iż przy określaniu wysokości podstawy opodatkowania dochód syna w wysokości 3.164,25 zł należy pomniejszyć o kwotę 479,58 zł. Wobec czego podstawa obliczenia podatku wyniosła 2.685 zł, a tym samym dochód nie przekroczył kwoty 3.089, 00 zł i istniała podstawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Organ zdecydowanie odmiennie zinterpretował pojęcie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy podatkowej "dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30 b". Twierdząc, że ustawodawca wyraźnie odesłał do kwoty dochodu, a nie podstawy opodatkowania. Zdaniem organu, aby ustalić czy istnieje uprawnienie do skorzystania z ulgi należy od przychodu dziecka odliczyć jedynie koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji organ utożsamił pojęcie dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30 b u.p.d.o.f.z pojęciem dochodu opisanego treścią art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f., w którym dochód to różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

3. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji zarzucając jej, naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. jakiej dokonał organ podatkowy, a w konsekwencji pozbawienie ich prawa do zastosowania ulgi z tytułu wychowania dziecka, wynikającej z art. 27f tej ustawy. Skarżący podnieśli, że przysługuje im ulga prorodzinna, ponieważ spełniają warunki konieczne z art. 27 f ustawy podatkowej, łącznie z kryterium wysokości dochodu pełnoletniego, uczącego się syna M. K. Na poparcie swoich argumentów powołali się na orzecznictwo (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I SA/Ol 734/11, wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. I SA/Ke 640/12), jak i dorobek doktryny prawa (Bartosiewicz A., Kubacki R. PIT. Komentarz).

4. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji.

5. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji dokonując analizy spornego zagadnienia odwołał się do wykładni celowościowej art. 27 u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu I instancji odwołanie się w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. do przepisów art. 27 i 30b tej ustawy oznacza, że przy określaniu ulgi prorodzinnej, należy uwzględnić określone w tych unormowaniach kwoty odpowiadające podstawie obliczenia podatku. Mimo iż, pojęcie dochodów podlegających opodatkowaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f nie jest tożsame z pojęciem podstawy obliczenia podatku z art. 26 tej ustawy, to jednak z perspektywy realizacji celu społecznego z art. 27f u.p.d.o.f. należy przyjąć, iż wskazują na to samo (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 734/11; wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 93/13; opubl. www.orzeczenia.nsa.gov.pl.). Błędem byłoby uznanie za tożsame pojęcia "dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b" z ogólnym pojęciem dochodów podlegających opodatkowaniu z art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. Nie wydaje się, by właśnie taki był cel przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania. Zgodnie z orzecznictwem sądownictwa administracyjnego i doktryną prawa, odczytując norm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »