Nowe podatki, które pojawiły się w latach 2015-2019

Interesująca interpelacja poselska stałą się przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawiło nowe podatki, które pojawiły się w latach 2015-2019 oraz obniżki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachęcamy do zapoznania się z tym stosunkowo zwięzłym dokumentem.

Interpelacja nr 975 do ministra finansów w sprawie podatków i danin

Szanowny Panie Ministrze, na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora chciałbym zadać następujące pytania:

1. Jakie nowe podatki, względem roku 2015, zostały wprowadzone w 2016 r.?

2. Jakie nowe podatki, względem roku 2016, zostały wprowadzone w 2017 r.?

3. Jakie nowe podatki, względem roku 2017, zostały wprowadzone w 2018 r.?

4. Jakie nowe podatki, względem roku 2018, zostały wprowadzone w 2019 r.?

5. Jakie nowe podatki, względem roku 2019, ministerstwo planuje wprowadzić w 2020 r.?

6. Ile nowych podatków, względem roku 2015, zostało wprowadzonych w latach 2016-2019?

7. Jakie nowe daniny, względem roku 2015, zostały wprowadzone w 2016 r.?

8. Jakie nowe daniny, względem roku 2016, zostały wprowadzone w 2017 r.?

9. Jakie nowe daniny, względem roku 2017, zostały wprowadzone w 2018 r.?

10. Jakie nowe daniny, względem roku 2018, zostały wprowadzone w 2019 r.?

11. Jakie nowe daniny, względem roku 2019, ministerstwo planuje wprowadzić w 2020 r.?

12. Ile nowych danin, względem roku 2015, zostało wprowadzonych w latach 2016-2019?

13. Ile podatków zostało zmniejszonych względem roku 2015 w latach 2016-2019?

14. Ile podatków zostało zwiększonych względem roku 2015 w latach 2016-2019?

Z wyrazami szacunku Aleksander Miszalski, 18.12.2019 r.

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na interpelację nr 975

z dnia 30 grudnia 2019 roku Pana Posła Aleksandra Miszalskiego w sprawie podatków i danin, uprzejmie informuję, co następuje.

I. w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1-12

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2016 r. dotyczą wprowadzenia [1] zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z tytułu:

a) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania,

b) określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa powyżej, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Natomiast od 1 stycznia 2017 r. [2] wprowadzono zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%. Podatnicy podatku PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będący przedsiębiorcami okrętowymi w zakresie budowy lub przebudowy statku mogą wybrać ten preferencyjny sposób opodatkowania. Wybór tej formy opodatkowania ma następować przez złożenie przez przedsiębiorcę okrętowego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia, zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Należy jednak podkreślić, iż wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest możliwy w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tego podatku z rynkiem wewnętrznym. Takiej decyzji jeszcze nie ma.

Kolejno, od 1 stycznia 2018 r. [3] wprowadzono tzw. minimalny podatek dochodowy (podatek od przychodów z budynków) w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł. Podatek jest odliczany od należnego podatku PIT/CIT, co w praktyce oznacza neutralność dla podmiotów opłacających ten podatek (PIT/CIT) w wysokości nie mniejszej niż podatek minimalny. Dodatkowo podatnicy, którzy zapłacili podatek od przychodów z budynków, a nie odliczyli go od należnego podatku PIT/CIT, mogą wystąpić do organu podatkowego o zwrot zapłaconego, a nieodliczonego podatku od przychodów z budynków.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2019 r. [4] wprowadzono opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych (tzw. exit tax). Dla podatników podatku PIT obowiązują dwie stawki – 3% podstawy opodatkowania (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) i stawka 19% w pozostałych sytuacjach. W przypadku podatników CIT stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. W przypadku osób fizycznych opodatkowania nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza 4 mln zł.

Również w terminie od 1 stycznia 2019 r. [5] wprowadzono daninę solidarnościową. Wynosi ona 4% podstawy jej obliczenia. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad kwotę 1.000.000 zł sumy dochodów, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, jednolitą 19% stawką podatku od zysków, jednolitą 19% stawką podatku od dochodów z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej oraz 19% stawką podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy PIT.

W zakresie podatku akcyzowego wskazać należy, że zostały objęte opodatkowaniem dwie nowe kategorie wyrobów akcyzowych, tj. płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie ze względu na ich substytucyjny charakter w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Przepisy ustawy wprowadzającej [6] opodatkowanie dwóch nowych kategorii wyrobów weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Równocześnie jednak ustanowiono czasowe obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na te wyroby do 31 grudnia 2018 r. Następnie, obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zostało przedłużone do dnia 30 czerwca 2020 r. [7] Wyroby te będą opodatkowane pozytywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 listopada 2019 r. [8] wprowadzono opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403, które dotychczas były opodatkowane zerową stawką akcyzy w przypadku przeznaczenia ich do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją, opodatkowane zostały stawką akcyzy wynoszącą 1180,00 zł/1000 litrów, na analogicznych zasadach jak oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

Należy nadmienić, że z dniem 18 kwietnia 2012 r. został wprowadzony podatek od wydobycia niektórych kopalin [9]. Początkowo podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmował wyłącznie wydobycie miedzi oraz srebra. Do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono zmiany [10] w konsekwencji których, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., opodatkowaniem podatkiem od wydobycia niektórych kopalin objęte zostało dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Równocześnie przewidziano, że podatek ten będzie pobierany od dnia 1 stycznia 2020 r. Natomiast w dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa [11] na mocy której nastąpiło przyspieszenie terminu poboru podatku od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z 1 stycznia 2020 r. na 1 listopada 2019 r.

W zakresie podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier podkreślić należy, że z dniem 1 lutego 2016 r. wprowadzony został podatek od niektórych instytucji finansowych [12] (0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie).

Dodatkowo należy nadmienić, że z dniem 1 września 2016 r. wprowadzono podatek od sprzedaży detalicznej [13]. Podatek ten jednak nigdy nie został pobrany. Zaniechano poboru podatku [14] od przychodów osiągniętych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. a następnie zawieszono stosowanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej na 2017 r., 2018 r. i na 2019 r. [15]/ W 2020 r. podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony do dnia 30 czerwca [16].

W zakresie podatku od towarów i usług wskazuje się, że podatek został w Polsce wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym [17].

Z dniem 1 maja 2004 r. ww. ustawa została zastąpiona ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [18], dostosowującą krajowy system podatku VAT do prawa Unii Europejskiej.

Tym samym podatek od towarów i usług nie jest nowym podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »