Nadwyżka w VAT do przeniesienia a okres przedawnienia

Z uzasadnienia: Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia nie podlega zwrotowi sensu stricto. Jest ona rozliczana w kolejnych okresach, przy czym w wyniku takiego rozliczenia może powstać zobowiązanie podatkowe, nadwyżka podatku do zwrotu bezpośredniego, bądź też kolejna nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia. Sąd wyraził pogląd, że terminem tzw. zwrotu pośredniego jest termin, w którym przeniesiona nadwyżka została rozliczona, i to bez względu na wynik tego rozliczenia.

Należy zatem przyjąć, że pięcioletni okres przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 O.p., w odniesieniu do nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia powinien być liczony od końca roku z uwzględnieniem miesiąca, w którym nadwyżka ta została rozliczona, niezależnie od wyniku tego rozliczenia.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Protokolant Jan Jaworski, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 września 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 989/13 w sprawie ze skargi G.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad 2005 r., kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2005 r. oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień, listopad i grudzień 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz G.S. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 989/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną przez G. S. (zwanego w dalszej części uzasadnienia "podatnikiem" lub "skarżącym") decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 4 sierpnia 2011 r. w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad 2005 r., kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2005 r. oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień, listopad i grudzień 2005 r.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji

Zaskarżoną decyzją z 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z 13 grudnia 2010 r. określającą podatnikowi kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad 2005 r., kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2005 r. oraz nadpłatę za wrzesień, listopad i grudzień 2005 r.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że podatnik ustalił moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanych usług transportowych w dacie wykonania usług, czym naruszył art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej "U.p.t.u.").

Wskazał następnie, że zobowiązania podatkowe za wrzesień, październik i listopad 2005 r. nie uległy przedawnieniu. Wyjaśnił, że w wyniku nadania decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej określenia kwoty zobowiązania podatkowego w VAT za październik 2005 r., nadpłaty za wrzesień, listopad i grudzień 2005 r., które powstały wskutek zapłaty zobowiązań wynikających z deklaracji VAT-7 przez podatnika, zostały zaliczone na poczet zaległości m.in. za październik 2005 r. W ocenie organu, zaliczenie nadpłaty stanowi jedną z form wykonania decyzji nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rezultatem zaś takiego zaliczenia jest wygaśnięcie zaległości. Zajście jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 59 § 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej "O.p.") wyklucza możliwość wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z pozostałych przyczyn.

Dalej organ wywodził, że skoro zobowiązanie wygasło wskutek zapłaty, to nie może wygasnąć po raz drugi wskutek przedawnienia, a to oznacza, że możliwe jest kontynuowanie postępowania podatkowego, wszczętego przed upływem terminu przedawnienia.

W kwestii ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla wykonanych przez stronę usług transportowych organ odwoławczy wskazał, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług przewozu ładunków taborem samochodowym powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Jeżeli zapłata nie nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi podatek należny z tytułu dostawy ww. usług należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 sporządzanej za miesiąc, w którym mija 30 dzień od wykonania usługi. Przepis ten nie daje w tym zakresie podatnikom żadnego wyboru ani dowolności w ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z mocy prawa, w ściśle określonym przypadku i czasie.

Organ nie podzielił też zarzutu niezgodności art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a/ U.p.t.u. z art. 66 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy UE L 347) i art. 10 ust. 2 VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC) obowiązującej do dnia 31 grudnia 2006 r., powołując się w tym zakresie na orzecznictwo.

Odpowiadając na zarzut naruszenia art. 165 § 1 O.p. organ II instancji stwierdził, że przepis ten nie został naruszony. Wskazał, że postępowanie podatkowe zostało wszczęte postanowieniem z 29 listopada 2010 r. Nr III 440/297/10 doręczonym 30 listopada 2010 r. pełnoletniemu domownikowi, tj. matce podatnika. Również ta osoba odebrała pismo wyznaczające podatnikowi siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego, a zatem organ nie dopatrzył się naruszenia art. 123 § 1 i art. 200 § 1 O.p.

W skardze na powyższą decyzję podatnik zarzucił, że organy podatkowe rozstrzygnęły w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września do listopada 2005 r., mimo że termin przedawnienia zobowiązania upłynął z końcem 2010 r. Wskazał również na uchybienie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a/ U.p.t.u., poprzez jego zastosowanie, mimo sprzeczności z art. 10 ust. 2 akapit 3 VI Dyrektywy VAT (obecnie art. 66 Dyrektywy 2006/12/WE) oraz poprzez zastosowanie tego przepisu tylko do niektórych dostaw. Podniósł też zarzut naruszenia art. 148 i 149 O.p. polegający na przyjęciu, że doręczenie pism matce podatnika, w mieszkaniu, w którym podatnik faktycznie nie zamieszkuje jest doręczeniem skutecznym.

Podatnik wskazał, że rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji jedynie w części dotyczącej października 2005 r., co oznacza że nieostateczna decyzja w pozostałej części nie mogła być wykonana. Argumentował, że postanowienie o zaliczeniu nadpłaty zostało wydane 20 kwietnia 2011 r., czyli po upływie terminu przedawnienia. Podtrzymał stanowisko, iż prawidłowo określał moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie usług transportowych za 2005 r. i nie naruszył wymogów prawidłowego prowadzenia ewidencji dostaw określonych w art. 109 ust. 3 U.p.t.u.

Skarżący zwrócił też uwagę, że organ błędnie przyjął prawidłowość doręczeń następujących pism: postanowienia z 29 listopada 2010 r. o wszczęciu postępowania podatkowego oraz datowanych na 30 listopada 2010 r.: postanowienia włączającego i postanowienia o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie te pisma zostały jednego dnia, tj. 30 listopada 2010 r., doręczone matce podatnika. Z powyższego wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w ciągu jednego dnia wszczął postępowanie podatkowe i przeprowadził całe postępowanie wyjaśniające. W tej sytuacji, w ocenie strony, budzi wątpliwości to, czy jednodniowe postępowanie wyjaśniające realizuje zasady ogólne postępowania podatkowego, zwłaszcza zasadę zaufania i czynnego udziału strony. Skarżący wskazał nadto, że nie mieszka pod adresem, pod którym pisma te zostały doręczone.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Rozważania Sądu I instancji

Sąd zaznaczył, że za nieprawidłowy uznać należy przyjęty przez organy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez skarżącego usług transportowych za miesiące od grudnia 2004 r. do lipca 2005 r. Sąd odwołał się w tym zakres...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »