"L" w dowodzie rejestracyjnym a podatek od środków transportowych

Z uzasadnienia: Brak jest przepisów pozwalających na uznanie, że adnotacja "L" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. Warunkiem zastosowania wobec wspomnianych pojazdów analizowanej ulgi w podatku od środków transportowych było, więc wykazanie, odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym lub innym wyżej wymienionym dokumentem, że spełniają one przesłanki określone w art. 2 ust 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA del. Andrzej Jagiełło (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Go 897/11 w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 21 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2011 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1.1 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Go 897/11 oddalił skargę W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 21 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych.

1.2 Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: decyzją z 4 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Z. określił skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2011 r. w kwocie 5.650 zł jako właścicielowi: samochodu ciężarowego o nr rej. [...], samochodu ciężarowego o nr rej. [...], przyczepy o nr rej. [...] i autobusu o nr rej. [...]. W odwołaniu od tej decyzji jego pełnomocnik zarzucając naruszenie prawa materialnego oraz przepisów postępowania podnosił, że samochody te, przystosowane do nauki jazdy, jako pojazdy specjalne są zwolnione od podatku od środków transportowych stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. - dalej: u.p.o.l.)w zw. z art. 2 pkt 36 i pkt 37 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm. - dalej: u.p.r.d.).

Decyzją z 21 lipca 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji uznając, że nie narusza ona przepisów art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pt 2 u.p.o.l. Organ stwierdził naruszenie przepisów postępowania - art. 200 Ordynacji podatkowej (dalej: Ord. pod.) przez zaniechanie zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie ale uznał, że nie miało to wpływu na wynik sprawy. Organ odwoławczy dążąc do uzupełnienie tego braku sam wyznaczył stronie 7 dniowy termin do zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzenia się w tej kwestii, ale skarżący z tej możliwości nie skorzystał. W jego ocenie także uzasadnienie decyzji organu pierwszej instancji zawiera pewne uchybienie, ale skoro rozstrzygnięcie było trafne, to nie zachodziła potrzeba jej uchylania z tego powodu. W skardze na powyższą decyzję skarżący reprezentowany przez pełnomocnika, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania, względnie o uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, zarzucił naruszenie przepisów: postępowania w sposób mogący mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy tj. art.123 § 1 i art.127 w zw. z art. 200 Ord. pod., art. 187 § 1, art. 194 oraz art. 191 Ord. pod. oraz prawa materialnego tj. art. 2 pkt 36 u.p.r.d. oraz art. 9 ust.1 i art. 12 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. W uzasadnieniu podniósł, że organ odwoławczy nie ma prawa konwalidować uchybień proceduralnych organu pierwszej instancji. Nadto, wskazał na błędną interpretację przepisów materialnych i powołał się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2011 r. - sygn. akt II FSK 1914/09, w którym Sąd uznał, że wpis w dowodzie rejestracyjnym nie decyduje o rodzaju pojazdu.

1.3 Sąd pierwszej instancji uznał skargę za bezzasadna i przypomniał, że spór pomiędzy stronami sprowadza się do wykładni art.12 ust 1 pkt 2 u.p.o.l. (w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.) w zw. z art. 2 pkt.36 u.p.r.d.. - tzn. czy samochody ciężarowe do nauki jazdy, z wpisem w dowodzie rejestracyjnym "L", z przeprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi, są pojazdami specjalnymi, a w konsekwencji do ustalenia, czy przedmiotowe pojazdy winny być objęte zwolnieniem podatkowym. Sąd przypomniał, że w art. 8 u.o.p.l. zawarty został zamknięty katalog rodzajów środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. W art. 12 u.o.p.l. został, natomiast sformułowany katalog ustawowych zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych. Zgodnie z treścią ust.1 pkt 2 zwalnia się od podatku środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zatem przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji pojazdu specjalnego odsyłają do prawa o ruchu drogowym a normatywna definicja pojazdu specjalnego zawarta została w jej art.2 pkt 36. Stosownie do treści tego przepisu pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa, przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

Na gruncie tych unormowań Sąd uznał, że istotnym elementem wskazanego typu pojazdu jest jego przeznaczenie. Są to więc takie pojazdy, które ze względu na przeznaczenie do wykonywania specjalnej funkcji charakteryzują się dostosowaniem do niej nadwozia lub posiadaniem specjalnego (niestandardowego) wyposażenia. Przykładowo, do pojazdów specjalnych zalicza się pojazdy konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (np. polewaczki, piaskarki, pługi śnieżne, agregaty prądotwórcze, koparki, ładowarki) lub służące do prowadzenia określonej działalności (kina ruchome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne, warsztaty naprawcze). Definicja ta opiera się o kryterium wykonywania specjalnej funkcji, w efekcie czego konieczne jest dostosowanie nadwozia lub posiadanie specjalnego wyposażenia. Spełnienie tych przesłanek pozwala generalnie traktować dany pojazd jako "specjalny".

Zdaniem Sądu podstawowym dokumentem zawierającym informacje niezbędne dla właściwego określenia kategorii pojazdów, a w konsekwencji ewentualnego zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny pojazdu. Sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy administracji publicznej (starostę), stanowi potwierdzenie wcześniejszego uzyskania pozytywnej decyzji o rejestracji pojazdu. Sąd przypomniał, że zgodnie z art.194 § 1 i § 2 Ord. pod., sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, dokumenty stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Przepis ten ustanawia domniemania autentyczności oraz zgodności z prawdą dokumentu urzędowego, co oznacza, iż nie podlega on swobodnej ocenie dowodów dokonywanej przez organ podatkowy, zgodnie z art. 191 Ord. pod a zatem organ za udowodnione powinien przyjąć to, co z niego wynika. Istnieje możliwość obalenia domniemań wynikających z dokumentu urzędowego (art.194 § 3 Ord. pod.), jednakże proces ten może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy organ podatkowy przeprowadzi postępowanie przeciwko jego autentyczności lub zgodności z prawdą.

Szczegółowe warunki wydania dowodu rejestracyjnego i dane w nim zawarte zostały określone w art. 71 u.p.r.d. oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym stanowią podstawę ustalenia rodzaju pojazdu i przeznaczenia (odpowiednio - wpisy w rubrykach wg - § 11 ust. 2 pkt 23 i 24 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia). Istotne znaczenie, z punku widzenia określenia rodzaju pojazdu samochodowego ma, ustalona na podstawie § 7 rozporządzenia klasyfikacja pojazdów, stanowiąca załącznik nr 4 do tego rozporządzenia. W Tabeli nr 1 określone zostały rodzaje i podrodzaje pojazdów, zaś w Tabeli nr 3 przeznaczenie pojazdów specjalnych. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji dokumentów lub gdy zastosowano w nich inną klasyfikację lub nazewnictwo. Zgodnie z tą klasyfikacją pojazdy dzielą się na 16 rodzajów, wśród których odrębnie wymienia się samochód osobowy, samochód ciężarowy i samochód specjalny. W rubryce nr 31 jako odrębny rodzaj pojazdu wymieniono "pojazd specjalny" - kod 07 a samochód ciężarowy ma kod 06. Określenia: rodzaj pojazdu i jego przeznaczenia wpisywane są w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z klasyfikacją i są na to przeznaczone dwie rubryki (o których mowa w §11 ust.2 pkt 23 i 24). W dowodzie rejestracyjnym, który stanowi dokument urzędowy, określony jest rodzaj pojazdu oraz jego przeznaczenie, jeżeli wymaga tego klasyfikacja a obowiązkiem organu rejestracyjnego jest wpisanie rodzaju pojazdu zgodnie ze stanem faktycznym. Zdaniem Sądu oznacza to, że organ podatkowy nie mając uprawnień do samodzielnego dokonywania kategoryzacji pojazdów na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych, powinien przyjąć dane wynikające z treści dowodu rejestracyjnego. Wpis w dowodzie rejestracyjnym rodzaju samochodu, ma charakter konstytutywny a jego treść ma istotne znaczenie dla kwalifikowania pojazdu samochodowego, jako określonego rodzaju środka transportowego stanowiącego przedmi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »