Koszty uzyskania przychodów. Ważny jest cel poniesienia wydatku

Z uzasadnienia: Sąd podkreśla, że polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, którą syntetycznie można przedstawić w ten sposób, że samo poniesienie wydatków przez przedsiębiorcę i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opłat za przejazd autostradą, a więc dokumentującymi nabycie towarów i usług nieswoistych, spełnia warunek właściwego udokumentowania tego, że dane wydatki spełniają cechy pozwalające na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usługach rzeczą prowadzącego działalność podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz / spr./ Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Piotr Popek Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2017 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]października 2016r. nr [...], którą wskazany organ (powoływany dalej zamiennie jako: organ odwoławczy lub organ drugiej instancji), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez A. G. (dalej zamiennie jako: Skarżąca lub Podatnik) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...] – określającej Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w kwocie 1001zł, stwierdzającej nadpłatę w tym podatku w kwocie 1379 zł i odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w kwocie 1001zł – uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i określił zobowiązanie Skarżącej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w wysokości 540zł oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty, w związku z wnioskiem z dnia 2 listopada 2015r., w wysokości 540zł.

Powyżej opisana decyzja została wydana przez organ w następującym stanie faktycznym i prawnym:
W zeznaniu za 2010r. (PIT-36 i załącznik PIT-B) A. G. wykazała przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 249.788,69zł (w tym z tytułu udziału w spółce cywilnej 3.536,58zł); koszty uzyskania przychodów w kwocie 213.450,89zł (w tym z tytułu udziału w spółce cywilnej w kwocie 3.766,93zł); dochód w kwocie 36.337,80zł (w tym z samodzielnie prowadzonej działalności – 36.568,15zł oraz stratę z tytułu udziału w spółce cywilnej 230,35zł); odliczenia od dochodu (składki na ubezpieczenie społeczne) – 5.603,25zł; obliczony podatek – 4.976,28zł; odliczenia od podatku (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.596,32zł; podatek należny – 2.380zł; wpłacone zaliczki 5.688zł i nadpłatę – 3.308zł. Nadpłata została zwrócona w dniu 4 lipca 2011r.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w kwocie 2380zł Skarżąca wniosła 2 listopada 2015r., argumentując że nadpłata wynika z nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym "faktur kosztowych dotyczących czynszu za restaurację w wys. 15 000zł". Przedłożyła również korektę zeznania PIT-36 za 2010r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r. i ustalił, że Podatnik prowadziła sezonową działalność gastronomiczną w lokalu – "[...]" w P. (w lokalu nie prowadzono sprzedaży; od października do grudnia 2010r. działalność była formalnie zawieszona, co potwierdza ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy S.). Skarżąca posiadała 25% udziałów w spółce cywilnej "A" (dalej: Spółka), której przedmiotem działalności był handel odzieżą używaną (od stycznia do marca 2010r.). Spółka za 2010r. – według zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wykazała przychody – 14.146,30zł, remanent początkowy – 6.301,20zł, zakup towarów – 0zł, pozostałe wydatki – 8.766,51zł, remanent końcowy – 0zł.

Organ pierwszej instancji odnośnie indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej przez Podatnika stwierdził: - zaniżenie kosztów z działalności gastronomicznej o 15.000zł; - zawyżenie kosztów o 7337,76zł, w związku z podwójnym zaksięgowaniem opłat za koncesję za alkohol – 1 071,70zł (w maju i w czerwcu 2010r.) oraz w związku z zaliczeniem do tych kosztów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego Mazda 3, nr rej. [...] – 2 856,78zł i odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości początkowej tego samochodu – 3 409,28zł – w miesiącach, w których działalność gastronomiczna faktycznie nie była prowadzona (styczeń, luty, marzec i listopad 2010r.).

Ustalenia kontroli podatkowej zawarto w protokole kontroli, doręczonym Skarżącej w dniu 15 grudnia 2015r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia [...] lutego 2016r. nr [...], wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r. wobec Skarżącej.

Opisaną na wstępie decyzją z dnia [...] czerwca 2016r. organ pierwszej instancji określił Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.001zł, stwierdził nadpłatę w tym podatku w wysokości 1 379zł oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty w tym podatku w kwocie 1.001zł. Organ ten uznał za zasadny wniosek Skarżącej o zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o 15 000zł, natomiast przyjął zawyżenie kosztów o kwotę 7.337,76zł (w tym zakresie stwierdził wadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2010r.).

Decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji odwołaniem zaskarżyła Skarżąca.

Dyrektor Izby Skarbowej, rozpatrując sprawę wskutek wniesienia środka zaskarżenia, w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. nr 51 poz. 307 ze zm.; dalej: ustawa) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Oznacza to, że podatnik ma możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem wykazania że zostały faktycznie poniesione i pozostają w związku przyczynowym z osiągniętym lub spodziewanym przychodem (jego źródłem), są racjonalne co do wysokości, zgodnie z prawem udokumentowane oraz nie zostały wyłączone z mocy prawa jako wydatki nie stanowiące kosztów. W kwestii spornej – wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego od stycznia do marca 2010r. – 2.856,78zł (poniesionych na zakup paliwa, części zamiennych i opłaty za przejazd autostradą) organ drugiej instancji podniósł, że Podatnik nie wskazała jakiego rodzaju działania podejmowano w związku z "poszukiwaniem kontrahentów", z jaką częstotliwością, w jakich miejscowościach, z jakimi kontrahentami się kontaktowano i jakie były efekty tych poszukiwań. Podatnik nie przedstawiła w trakcie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego środków dowodowych potwierdzających lub chociażby uprawdopodobniających faktyczne wystąpienie powołanych zdarzeń, poza dowodami zakupu paliwa i dowodami zapłaty za przejazd autostradą. Dotyczy to "poszukiwania kontrahentów". Organ odwoławczy podkreślił dalej, odnośnie "przygotowania obiektu do sezonu", że nie neguje, że lokal, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna mógł wymagać prac, robót przygotowawczych do sezonu, w tym pod względem sanitarnym, ale okoliczność ta nie została przez Podatnika w żaden sposób wykazana lub nawet uprawdopodobniona. Skarżąca oprócz ogólnego stwierdzenia, że dojeżdżała z miejsca zamieszkania w D. do P. celem przygotowania obiektu do sezonu nie przedstawiła w tym zakresie żadnych dowodów, dokumentów i wyjaśnień pozwalających chociażby określić daty wyjazdów, czy liczbę przejechanych w tym celu kilometrów; nie przyporządkowała też poszczególnych dokumentów zakupu paliwa do wyjazdów do P. W ocenie organu odwoławczego nie było zatem podstaw do uwzględnienia wydatków jako kosztów. Organ dodał, że brak formalnego zawieszenia działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym wystąpieniu zdarzeń powołanych przez Podatniczkę ani ich związku z tą działalnością.

Odnośnie kolejnej kwestii spornej, tj. wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych – w łącznej kwocie 2.556,96zł, naliczonych od samochodu osobowego w miesiącach: styczeń, luty i marzec, w których lokal gastronomiczny "nie generował" przychodów z uwagi na sezonowość działalności, to organ odwoławczy nie podzielił w tym zakresie oceny organu pierwszej instancji i uznał, że kwota 2.556,96zł stanowi koszt uzyskania przychodów, którą należy uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r.

Za bezzasadny organ drugiej instancji uznał podniesiony zarzut naruszenia art. 27b ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy, wskazując że z przedstawionego na stronie 17 decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji rozliczenia wynika wprost, że w rozliczeniu organ uwzględnił składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 2.596,32zł, a więc w wysokości wykazanej przez Skarżącą w pierwotnym zeznaniu podatkowym, a nie -jak twierdzi strona – 2.276,28zł.

Za nieuzasadniony Dyrektor Izby Skarbowej uznał zarzut naruszenia art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »