Koszty uzyskania przychodów: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?

Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie całkowicie lub częściowo zniszczonych przedmiotów na podstawie zachowanych elementów. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczące środka trwałego stanowią tzw. remont kapitalny czy też rekonstrukcję należy pamiętać, że ulepszenie charakteryzować musi wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia ich do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Jeśli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej, prace te stanowić będą rekonstrukcję, a więc będą pracami ulepszeniowymi. Jeżeli natomiast skutek taki nie wystąpi, to będziemy mieli do czynienia z remontem.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędzia NSA Paweł Janicki Protokolant: Szymon Chrostek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2013 r. sprawy ze skargi S. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz S. L. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z [...] r. nr [...], określającą S. L. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 57.871 zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że podatnik w 2009 r. uzyskał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, to jest: przychód z tytułu udziału (33,33%) w zysku Przedsiębiorstwa A M., L., K. spółki jawnej w S.. Po przeprowadzeniu kontroli działalności ww. spółki organ pierwszej instancji stwierdził:

1) zaniżenie przychodów ze sprzedaży usług o kwotę 9.612,66 zł (netto), wynikającą z faktury VAT nr [...] z [...] r. wystawionej na rzecz spółdzielni B w K., co stanowiło naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej "u.p.d.o.f."); w toku prowadzonego postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej odnalazł kopię faktury dotyczącej premii pieniężnej z tytułu realizacji rocznego poziomu obrotów w 2008 r. wystawioną na rzecz wspomnianej spółdzielni B, która nie została ujęta w księgach podatkowych spółki;

2) zawyżenie przychodów ze sprzedaży towarów handlowych za styczeń 2009 r. o kwotę 11.058,36 zł, to jest o podatek VAT należny od sprzedaży detalicznej wynikający z raportu okresowego z kasy fiskalnej za ten miesiąc – naruszenie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.;

3) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o 8 zł, to jest zapłacone odsetki od nieterminowo uregulowanego podatku od nieruchomości – naruszenie art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 18 u.p.d.o.f.;

4) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w łącznej kwocie 9.929,44 zł z tytułu nakładów poniesionych na modernizację instalacji gazowej przeprowadzonej przez firmy C Sp. z o.o. z S. oraz D Sp. z o.o. z W.. Jak ustalono, prace zlecone przez podatnika polegały na przystosowaniu instalacji istniejącej w budynku hurtowni zasilanej gazem propan-butan, do nowo wybudowanego przyłącza gazu. Zdaniem organu poniesione wydatki należało potraktować jako wydatki na prace modernizacyjne i adaptacyjne, gdyż bez unowocześnienia już istniejącej instalacji nie byłoby możliwe korzystanie z sieci zasilanej gazem ziemnym. Zaliczenie powyższego wydatku do kosztów uzyskania przychodu naruszało art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt lit. c) u.p.d.o.f. wydatki na ulepszenie środków trwałych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, powiększają (art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f.) wartość środków trwałych, stanowiącą postawę naliczania odpisów amortyzacyjnych;

5) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o 20.000 zł, przez zaliczenie do kosztów nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni przed kompleksem budynków hurtowni, wykonaną przez PU-H E Usługi Sprzętowe w S.. Wykonane prace polegały na: usunięciu resztek betonowej i asfaltowej nawierzchni przez wejściem do sali sprzedaży i do starej części magazynu hurtowni, wykonaniu podbudowy kostki brukowej przed nowym budynkiem magazynu hurtowni oddanym do użytku w 2008 r., wyrównaniu poziomów wyjazdów w kompleksie budynków hurtowni, wyłożeniu kostką brukową dojazdów do sali sprzedaży wraz z opaską wokół budynku oraz do kompleksu pozostałych budynków. Zdaniem organu wydatki te wykraczały swym rozmiarem zakres drobnych napraw. W wyniku ich przeprowadzenia nastąpiło unowocześnienie obiektu i wzrost jego wartości użytkowej mierzony wydłużeniem okresu używania, lepszym jego wykorzystaniem oraz poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w łącznej kwocie 14.907,26 zł przez zaliczenie do kosztów wydatków na modernizację sufitu w pomieszczeniu sali sprzedaży hurtowni (koszty poniesione na podstawie faktur wystawionych przez Składy Budowlane F B.W. Ł., K. Ł. sp.j. z K., H S.A. z K, oraz Z.P.H.U. I S. K., z B.). Poniesione wydatki wyniosły znacznie przekroczyły kwotę 3.500 zł, co pozwoliło zakwalifikować je do inwestycji, wykonane prace wykraczały swym rozmiarem poza zakres drobnych odtworzeniowych napraw, a w wyniku wykonanych prac nastąpiło unowocześnienie obiektu i wzrost jego wartości użytkowej mierzony wydłużeniem okresu używania, lepszym jego wykorzystaniem, poprawą estetyki oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 30.298,04 zł stanowiącą wartość netto towarów handlowych wyszczególnionych w protokole likwidacji towarów z 31 grudnia 2009 r. (naruszenie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Poza wykazem towarów poddanych likwidacji, protokół nie zawierał żadnej informacji o docelowym przeznaczeniu towarów objętych likwidacją, terminach i sposobie przeprowadzenia likwidacji oraz osób uczestniczących w tych czynnościach. Jak stwierdził organ pierwszej instancji - analiza arkuszy spisów z natury na 31 grudnia 2009 r. wykazała, że spółka nie dokonywała w 2009 r. rozliczenia różnic magazynowych (nadwyżek i niedoborów) oraz nie ustalała przyczyn tego stanu, co sugerowało, że te rozbieżności zostały także zawarte w ww. protokole likwidacji. Podsumowując, organ pierwszej instancji wskazał, że: a) w spółce wystąpiły straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) oraz nie rozliczone różnice ilościowe w stanach magazynowych, b) nie dokonano rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych po zinwentaryzowaniu towarów handlowych na koniec 2009 r., c) uszkodzone, reklamowane bądź przeterminowane towary handlowe gromadzone były w magazynie, d) w grudniu 2009 r. dokonano przekazania wycofanych towarów na wysypisko śmieci bądź osobie zajmującej się zbieractwem, e) spółka nie dysponuje dowodami na odebranie w grudniu 2009 r. objętych spisem towarów. Organ kontroli skarbowej wskazał, że skoro podatnik nie przedstawił dowodów dokonania wywozu i unieszkodliwienia towarów uszkodzonych bądź przeterminowanych objętych spisem, a także dowodów oddania towarów osobie zajmującej się zbieractwem, likwidacji towarów objętych wymienionym protokołem nie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ustalenia organu kontroli skarbowej znalazły odzwierciedlenie w protokole badania ksiąg i ewidencji. Powołując się na art. 193 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej "Ordynacja podatkowa") organ podatkowy uznał ww. księgę za nierzetelną w części:

– przychodów w zakresie dotyczącym błędnie zaewidencjonowanych (zawyżonych) przychodów ze sprzedaży detalicznej o należny podatek VAT;

– kosztów uzyskania przychodów w zakresie dotyczącym ujęcia nierzetelnego protokołu likwidacji towarów handlowych, ujęcia w pełnej wysokości wydatków inwestycyjnych podlegających amortyzacji oraz ujęcia zapłaconych odsetek od podatku od nieruchomości.

Z uwagi jednak na fakt, że dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami pozyskanymi w toku postępowania, pozwoliły na określenie podstawy opodatkowania, organ kontrolujący zgodnie z dyspozycją art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej, odstąpił od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.

W konsekwencji dokonanych ustaleń Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. decyzją z [...] r. określił stronie wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 57.871 zł.

W odwołaniu pełnomocnik strony wniósł o uchylenie decyzji pierwszej instancji, zarzucając organowi:

1) naruszenie prawa materialnego, tj.: art. 9 ust. 2 i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez brak zasadności obniżenia przychodów o 11.058,36 zł oraz pomniejszenia w decyzji kosztów uzyskania przychodu o kwotę 74.787,86 zł, czyli uznania za nieprawidłowo zaliczone w koszty następujące pozycje:

a) nakłady poniesione na wymianę instalacji gazowej (kwota 9.582,56 zł),

b) nakłady poniesione na remont utwardzonej nawierzchni wokół budynków hurtowni (20.000,00 zł),

c) nakłady poniesione na remont sufitu podwieszanego (14.907,26 zł),

d) wartość netto towarów handlowych objętych protokołem likwidacji z 31 grudnia 2009 r. (30.298,04 zł),

2) naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 120–122, art. 180 Ordynacji podatkowej, poprzez ustalenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r., niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa przy ocenie stanu faktycznego oraz niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla wydanego rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu, odnosząc się do kwestii nakładów na prace remontowe, pełnomocnik wskazał, że organ pierwszej instancji sugeruje jakoby wyłącznie drobne naprawy mogły zostać zaliczone do prac remontowych, natomiast konkluzja taka nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawa. Aby właściwie zakwalifikować wykonane prace, należy przede wszystkim dobrze ustalić cel tych prac. Jeżeli celem było przywrócenie stanu używalności środka trwałego, to mimo zastosowania bardziej nowoczesnych materiałów i technologii, niezależnie od wysokości nakładów, mamy do czynienia z remontem. O zakwalifikowaniu poniesionych nakładów jako remont lub modernizację w żadnym wypadku nie rozstrzyga ich wysokość.

Odwołując się do tak rozumianego pojęcia remont, pełnomocnik podatnika zajął stanowisko, że żaden z zakwestionowanych wydatków nie wykraczał poza to pojęcie i mógł być uznany za koszt podatkowy. Pełnomocnik zauważył bowiem, że z uwagi na zły stan techniczny instalacji gazowej spowodowany jej wieloletnią eksploatacja, jej remont był konieczny i to niezależnie od zmiany paliwa na gaz ziemny. Co do remontu istniejącej już wcześniej nawierzchni utwardzonej wokół obiektów hurtowni, remont miał na celu przywrócenie jej pierwotnych cech użytkowych. W jego wyniku nie zmieniło się przeznaczenie nawierzchni, to jest: przed remontem była to nawierzchnia z asfaltu i betonu, po remoncie – z asfaltu, betonu i kostki brukowej. Także sposób jej wykorzystania nie uległ jednak zmianie. Co do natomiast remontu sufitu, zainstalowanie sufitu podwieszanego, jak i wymiana instalacji elektrycznej, były pracami odtwarzającymi stan poprzedni, który w wyniku dotychczasowej eksploatacji uległ zużyciu i pogorszeniu.

Odnosząc się do wyeliminowania z kosztów podatkowych towarów objętych likwidacją, pełnomocnik podatnika wskazał, że wypracowany w spółce przez kilka lat sposób postępowania z towarami, które utraciły przydatność handlową był następujący: w trakcie roku towary uszkodzone i przeterminowane składowane były w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu magazynowym i jednocześnie wpisywane do prowadzonej w formie brulionu ewidencji towarów wycofanych ze sprzedaży. W grudniu każdego roku, gdy w ostatnim tygodniu w firmie nie prowadzono już sprzedaży, a okres ten wykorzystywany był na inwentaryzację roczną, trzyosobowa komisja likwidacyjna, dokonywała szczegółowego przeglądu zgromadzonych towarów niepełnowartościowych oraz sporządzała protokół zawierający wykaz towarów przeznaczonych do likwidacji. Protokół likwidacyjny był zatwierdzany przez właścicieli spółki, a towary objęte protokołem ulegały fizycznej likwidacji poprzez pocięcie, podarcie, połamanie itp. i były sukcesywnie umieszczane w pojemniku na śmieci komunalne. Brak dodatkowych faktur za wywóz odpadów polikwidacyjnych był wynikiem ich stopniowego, przez dłuższy okres, umieszczaniu w pojemniku na śmieci komunalne, za wywóz którego wystawiane były miesięczne faktury. Pełnomocnik przyznał, że protokół likwidacji nie zawierał podpisów członków komisji, jednak usterka ta nie mogła całkowicie dyskwalifikować tego dokumentu. Podatnik podał imiennie, którzy pracownicy wchodzili w skład komisji likwidacyjnej, sugerując że mogą osobiście potwierdzić swój udział.

Utrzymując w mocy decyzję organu pierwszej instancji Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wskazał po pierwsze, odnośnie zasadności obniżenia przychodów o kwotę 11.058,36 zł, że w dowodzie stanowiącym podsumowanie sprzedaży za styczeń ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »