Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, również nie ma przychodu

Tezy: W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w określonej transakcji (przedterminowe zamknięcie opcji walutowych) przesądza o tym, że transakcja ta nie może również generować przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyższej ustawy (umorzenie części długu). W takiej sytuacji przyjmując, że wydatek jest neutralny podatkowo należy przychód potraktować/ zakwalifikować także, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie może bowiem rodzić różnych skutków podatkowych, w zależności od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Sędziowie WSA Dorota Kozłowska, Teresa Randak (spr.), Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 9 217 (dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej jako "DIS"), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej "O.p.") oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej jako "u.p.d.o.p."), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...]r. nr [...] określającą A sp. z o.o. w R. (dalej jako "Spółka" lub skarżąca") wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł.

Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Spółka w dniu 30 marca 2010 r. złożyła deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2009, w którym wykazała przychody w wysokości [...]zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości [...]zł oraz stratę w wysokości [...]zł.

W wyniku przeprowadzonej w Spółce kontroli dotyczącej powyższego okresu, której wyniki zawarto w protokole pokontrolnym z dnia [...]r., stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów uzyskania przychodu w badanym okresie.

W wyniku wniesionych zastrzeżeń i wyjaśnień do ww. protokołu kontroli oraz wyjaśnień organu podatkowego, Spółka złożyła korektę zeznania CIT-8, w którym wykazała przychody w wysokości [...]zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości [...]zł oraz stratę w wysokości [...]zł wraz z wyjaśnieniami, iż uwzględniła zarzuty co do nieuwzględnienia w przychodach otrzymanego odszkodowania w wysokości [...]zł oraz skorygowania przychodu z tytułu nieuprawnionego odliczenia podatku VAT od rozwiązanej rezerwy za należności w kwocie [...]zł. Następnie złożyła kolejną korektę deklaracji CIT-8 wykazującą przychody w wysokości [...]zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości [...]zł oraz stratę w wysokości [...]zł korygująca per saldo przychody o kwotę (-)[...]zł oraz koszty uzyskania przychodu o kwotę (-)[...]zł. Z pisma przewodniego złożonego wraz z tą korektą wynika, że Spółka uwzględniła zarzut niesłusznego uwzględnienia w przychodach kwoty [...]zł z tytułu sprzedaży środka trwałego, nieuwzględnienia w przychodach otrzymanego odszkodowania w wysokości [...]zł, niesłusznego uwzględnienia w kosztach kwoty [...]zł z tytułu sprzedaży środka trwałego oraz kwoty [...]zł wynikającej z niesłusznego uwzględnienia w kosztach podatku VAT od rozwiązanej rezerwy na należności.

W wyniku analizy wyników pokontrolnych oraz złożonych przez Spółkę korekt deklaracji Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. wszczął postanowieniem z dnia [...] r. postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia wysokości straty podatkowej poniesionej w 2009 r., a następnie w dniu [...]r. wydał decyzję nr [...] określającą skarżącej wysokość straty podatkowej w kwocie [...], tj. w kwocie niższej od zadeklarowanej w ostatniej korekcie zeznania CIT-8 za 2009 r. o kwotę [...]zł. Organ wskazał, że stwierdzono zawyżenie przychodów o kwotę [...]zł dotycząca różnic kursowych w związku z korektą kosztów uzyskania przychodów, tj. do wysokości faktycznie poniesionej na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w walucie EURO z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań powstałych wobec B z tytułu przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych opcjami (100% kredytu) oraz zawyżenia kosztów uzyskania przychodu o kwotę [...]zł dotyczącą przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych, w których Spółka występowała po stronie nabywcy i wystawcy opcji wraz z kosztami odsetkowymi związanymi ze spłatą tych zobowiązań, w tym kwoty [...]zł dotyczącej przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych oraz kwoty [...]zł stanowiącą koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie zobowiązań powstałych wobec banków z tytułu wcześniejszego zamknięcia opcji.

W wyniku złożonego przez Spółkę odwołania DIS decyzją z dnia [...] r. nr [...] uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. DIS uznał, że zebrane w sprawie materiały dowodowe nie są wystarczające do wydania rozstrzygnięcia, albowiem decyzja ta została wydana z naruszeniem art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. W sprawie nie doszło bowiem do ustalenia dokładnego stanu faktycznego w zakresie zawartych przez Spółkę z bankami umów opcji walutowych, w szczególności czy miały one charakter zabezpieczający, spekulacyjny czy pozostawały w związku z działalnością gospodarczą. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy DIS nakazał przeprowadzenie szczegółowej analizy umówi i postanowień porozumień zawartych z tymi bankami, przyczyn ich zawarcia oraz skutków podatkowych, jak również ustalenia czy zapłacone odsetki od kredytów zawartych z tymi bankami miały związek z prowadzoną działalnością.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. określił w trybie art. 21 § 3 O.p. Spółce wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w kwocie [...]zł wobec zadeklarowanej w korekcie zeznania CIT-8 za ten rok straty podatkowej w wysokości [...] i należnego podatku dochodowego w wysokości "0" zł. Na określenie wysokości zobowiązania podatkowego wpłynęło zaniżenie przez Spółkę przychodów badanego roku podatkowego na łączną kwotę [...]zł (+), w tym zawyżenie przychodów z tytułu różnic kursowych w kwocie [...]zł, zaniżenie przychodów z tytułu przysporzenia (zwolnienia z długu) powstałego w wyniku umorzenia przez jeden z banków części kwoty należnej z tytułu przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych w kwocie [...]zł (+), zaniżenia przychodów z tytułu odszkodowania wypłaconego z tytułu szkody komunikacyjnej w kwocie [...]zł (+), zaniżenia przychodów z tytułu różnicy powstałej w związku z wyłączeniem z przychodów kwoty umorzenia środków trwałych w kwocie [...], w sytuacji, gdy faktyczna wartość umorzenia wyniosła [...]zł, tj. w kwocie [...] zł (+), zawyżenia przez spółkę kosztów uzyskania przychodów o łączną kwotę [...]zł (-), w tym kwoty [...]zł dotyczącej przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych oraz kwoty [...]zł stanowiącą koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie zobowiązań powstałych wobec banków z tytułu wcześniejszego zamknięcia opcji.

Od powyższej decyzji skarżąca wniosła odwołanie zarzucając naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie:

1. art. 122 w zw. z art. 187 § 1 O.p. poprzez:

 • oparcie ustaleń faktycznych na błędnych założeniach i tym samym oceny działań Spółki w oparciu o stan jaki zaistniał po zawarciu przez nią porozumień z bankami, zamiast rozpoznania okoliczności faktycznych w oparciu o wiedzę dostępną jej reprezentantom w dniu dokonywania operacji transakcji opcji;
 • przyjęcie, że zawarcie z bankami umów transakcji opcji walutowych miało charakter spekulacyjny, pomimo przedstawionych przez spółkę dowodów zabezpieczającego charakteru tych umów;
 • stwierdzenie, że przedmiotem zainteresowania Spółki nie była rzetelna i wszechstronna ocena zagrożeń i ryzyk, pomimo dostarczenia przez nią dowodów zawarcia umów opcji walutowych w celu zabezpieczenia kontraktów eksportowych;
 • zaniechaniu powiązania transakcji opcji walutowych z konkretnymi akredytywami, pomimo dostarczenia przez podatnika odpowiedniego zestawienia i tym samym poczynienie błędnych ustaleń;
 • bezzasadnego przyjęcia, ze skarżąca do transakcji opcji walutowych powinna zawrzeć umowy je zabezpieczające, pomimo braku takiego obowiązku, jak i przemawiających za tym racji ekonomicznych;
 • błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że transakcje opcyjnie nie spełniały funkcji zabezpieczającej realizowanej działalności eksportowej, czyniąc to w oparciu o ocenę stopnia ryzyka niekorzystnych kursów walut;
 • zaniechanie szczegółowego ustalenia faktycznych skutków zawarcia przez skarżącą transakcji opcji walutowych, zwłaszcza z pomięciem tych transakcji i okresu obowiązywania umów gdy Spółka odnosiła korzyści z transakcji;
 • nie ustalenie w jakich warunkach rynkowych doszło do zawarcia z bankami transakcji opcji walutowych, lecz dokonanie oceny końcowej w oparciu o stan istniejący w chwili zawarcia porozumienia;
 • nie uwzględnienie w ocenie materiału dowodowego powszechnie znanych faktów związanych z kryzysem na rynkach walutowych jaki nastąpił w drugiej połowie 2008 r. i jego wpływu na racjonalność i skuteczność zawieranych uprzednio transakcji opcji walutowych;

2. art. 210 § 1 O.p. poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia decyzji i nie zamieszczenie w jej treści stanowiska dotyczącego prawnych przesłanek przywołanego w części dyspozytywnej decyzji art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p., co uniemożliwia intencyjną kontrolę orzeczenia;

oraz naruszenie prawa materialnego:

1. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1b u.p.d.o.p. poprzez:

 • określenie wysokości zobowiązania podatkowego za 2009 r. odmiennie od wykazanego skorygowana deklaracją CIT-8, pomimo braku faktycznych podstaw do takiego rozstrzygnięcia;
 • bezzasadne przyjęcie, że odsetki od kredytów zaciągniętych przez Spółkę na poczet rozliczenia z bankami związanych uprzednio transakcji nie stanowi kosztów uzyskania przychodu dla niej;

2. art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. w zw. z § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 ze zm. , dalej jako "Rozporządzenie") poprzez ich zastosowanie do Spółki pomimo braku wypełnienia przez nią kryteriów wynikających z powołanej podstawy prawnej.

Tym samym wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, DIS na wstępie wskazał, że w jego ocenie z treści odwołania wynika, iż kwestionowane są ustalenia organu I instancji w kwestii stwierdzonego zawyżenia kosztów uzyskania przychodów za 2009 r. o łączną kwotę [...]zł (-), w tym kwoty [...]zł dotyczącej przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych oraz kwoty [...]zł stanowiącą koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie zobowiązań powstałych wobec banków z tytułu wcześniejszego zamknięcia opcji. Jednocześnie DIS stwierdził, że w odwołaniu nie zostały podniesione zarzuty co do stwierdzonego przez organ podatkowy zaniżenia przychodów o kwotę [...]zł, a tym samym po rozpatrzeniu i ocenie całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie będzie się odnosił do tego zagadnienia podzielając stanowisko organu I instancji zaprezentowane w zaskarżonej decyzji. DIS w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na treść art. 16 ust. 1 b u.p.d.o.p. wskazując, że katalog tzw. aktywów bazowych jest katalogiem zamkniętym, przy czym definicja zawarta w tym przepisie jest mniej szczegółowa niż definicja stworzona na potrzeby rachunkowości a zawarta w Rozporządzeniu, w którym to w § 3 pkt 4 wskazano instrumenty pochodne od instrumentów finansowych. DIS przytoczył również treść § 3 pkt 7 tego rozporządzenia. Odnosząc się do zarzutów odwołania, DIS stwierdził, że z akt sprawy wynika, iż Spółka do kosztów uzyskania przychodu zaliczyła kwotę [...]zł, w tym kwotę [...]zł należną B S.A. z tytułu przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych oraz kwotę [...] zł z tytułu "Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji" należną C S.A. Kwota ta w ocenie organu podatkowego nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu. W decyzji organu I instancji stwierdzono również, że skarżąca zawyżyła koszty uzyskania przychodu o kwotę zaewidencjonowanych odsetek zapłaconych i figurujących na koncie odsetek od kredytów zaciągniętych w ww. bankach na kwotę [...] przeznaczonych na pokrycie zobowiązań powstałych wobec tych banków z tytułu wcześniejszego zamknięcia opcji. DIS przeanalizował protokół kontroli wskazując na zawarte w nim informacje dotyczące działalności Spółki, oświadczenia prezesa zarządu skarżącej dotyczące zawarcia z bankami transakcji na instrumentach pochodnych tj. opcjach walutowych, w tym dat pierwszych transakcji opcyjnych, charakteru tych instrumentów pochodnych, okresu spadku kursu EURO, kalkulacji opłacalności eksportowych Spółki w 2007 r., przyczyn zawarcia umów, w szczególności sposobu przedstawienia ofert ich zawarcia, zasad rozliczeń transakcji opcji walutowych, okresu opłacalności zawartych umów, spadku wartości EURO, braku możliwości regulowania przez spółkę zobowiązań wobec tych banków i żądania natychmiastowego zamknięcia wszystkich opcji przez te banki oaz złożenia oferty sfinansowania powstałego zadłużenia przez nie. DIS wskazał również na treść pism kierowanych z B oraz C, a także korespondencji e-mail z C. Następnie przeanalizował umowy zawarte z tymi bankami dotyczące zawierania transakcji terminowych oraz wskazał na treść porozumień dotyczących przedterminowego rozliczenia transakcji, w tym w oparciu o protokół kontroli. Jednocześnie DIS opisując przebieg postępowania dowodowego przywołał treść pozyskanych informacji dotyczących zawartych umów oraz zakres w jakim z uwagi na powołanie się przez bank na art. 182 § 1 O.p. oraz art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe odmówił przekazania informacji, wskazując, iż podejmował czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy dotyczącego przedterminowego rozliczenia transakcji terminowych. W oparciu o ustalony, na podstawie powyższych dokumentów i informacji z nich wynikających, stan faktyczny DIS stwierdził, że stanowisko organu podatkowego było w zakresie nie uznania za koszty uzyskania przychodów kwoty [...] prawidłowe. Organ powołując się na treść art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wskazał, że ustawa ta w sposób ogólny określa wydatki mogące stanowić koszty uzyskania przychodów. Tym samym podatnik ma możliwość odliczenia wszystkich faktycznie poniesionych kosztów pod warunkiem, że udowodni ich związek z prowadzona działalnością gospodarczą, a zatem wykaże, iż poniesienie ich miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ustawodawca powiązał bowiem koszty uzyskania przychodu z celem osiągnięcia przychodów. Zaliczenie zatem wydatku do kosztów uzyskania przychodów warunkuje cel, jakiemu posłużyło poniesienie tych kosztów. Musi zatem istnieć obiektywny związek, zrelatywizowany związek pomiędzy kosztem a przychodem. DIS wskazał, że związek ten może mieć dwojaki charakter: bezpośredni, jak i pośredni, jeżeli zostanie wykazane, że wydatki zostały poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód ten nie został osiągnięty. Nie będzie zatem kosztem uzyskania przychodu wydatek, który oceniony w sposób obiektywny, nie może prowadzić do osiągnięcia przychodu, ani też mieć wpływ na uzyskiwany przychód z działalności gospodarczej bądź jego źródło. Podatnik ma obowiązek ustalić cel ponoszonych wydatków oraz ich związek z przychodem. W świetle definicji kosztów wynikającej z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie każdy faktycznie poniesiony wydatek może być zatem zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu. Dowody przedkładane w tym zakresie przez podatnika muszą poddawać się ocenie podatkowej i w interesie podatnika jest, aby dołożyć wszelkiej staranności w gromadzeniu dowodów mających związek ze zdarzeniami, którego koszt chce uwzględnić w rachunku podatkowym. Odnosząc się do twierdzeń pełnomocnika skarżącej zawartych w odwołaniu DIS przytoczył treść wyjaśnień prezesa zarządu spółki i wskazał, że wynika z nich, iż Spółka nie zabezpieczyła się przed ryzykiem związanym z zawieraniem transakcji opcji walutowych, co więcej ryzyka takiego nie brała w ogóle pod uwagę. Wyjaśniając pojęcie "akredytywa" użyte przez prezesa zarządu skarżącej wskazał, że zawierane transakcje na opcjach walutowych miały charakter spekulacyjny, a nie zabezpieczający, albowiem Spółka była nastawiona na otrzymywanie premii związanych ze spadkiem kursu EURO w stosunku do PLN, natomiast w ogóle nie brała pod uwagę wzrostu tego kursu. Szkolenie, w jakim uczestniczył przedstawiciel Spółki miało charakter marketingowy i miało na celu pozyskanie klientów. Nie przedstawiano na nim ewentualnych zagrożeń dla firm, a zatem to Spółka winna była dokonać ocen ryzyka związanego z oferowanym jej produktem. Z treści umowy z B wynika ponadto, że złożono oświadczenie o samodzielności działania (działania na własny rachunek i podejmowania niezależnych decyzji dotyczących zawarcia transakcji), oceny i zrozumienia (oceny istoty i zrozumienia warunków i ryzyka związanego z transakcją) oraz statusu stron (braku działania drugiej strony jako powiernik czy doradca). DIS wskazał, że z pozyskanych informacji wynika, że Spółka polegała na opiniach i wycenach dokonywanych przez banki i nie prowadziła w tym zakresie żadnej dokumentacji w celu bieżącego monitorowania poszczególnych transakcji w postaci jakichkolwiek analiz, notatek, zapisów z rozmów. Jednocześnie otrzymywane premie były traktowane przez skarżącą jako źródło pozyskania środków pieniężnych na bieżące potrzeby związane z eksportem nie biorąc jednocześnie pod uwagę czy transakcje w końcowym efekcie zakończą się dla niej zyskiem czy stratą. Spółka nie korzystała z pomocy profesjonalnych doradców, mimo, że nie posiadała dostatecznej wiedzy o instrumentach finansowych w postaci opcji. Przedmiotem zainteresowania skarżącej nie była rzetelna i wszechstronna ocena zagrożeń i spodziewanych ryzyk, nie dokonała ona oceny ryzyk finansowych, ani też własnych analiz informacji przekazywanych przez banki. DIS podkreślił przy tym niestaranność zawartej umowy pomiędzy Spółką a B. Ostatecznie stwierdził, że nie przedłożono umowy zabezpieczającej. DIS zauważył, że zawarcie kontraktów o charakterze spekulacyjnym nie może być uznane za działalność gospodarczą podatnika, a zawarcie tych umów nie może być uznane za zabezpieczenie kontraktów eksportowych. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. w zw. z § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1 rozporządzenia, DIS wskazał, że wobec powołania się przez Spółkę na zawarcie przedmiotowych umów w celu zabezpieczenia transakcji eksportowych i zabezpieczenia płynności finansowej, prawidłowo przepisy te zostały zastosowane, albowiem określają zakres dokumentacji związanej z zabezpieczeniem transakcji pochodnych. Przywołał przy tym ich treść i zauważył, że prowadzenie takiej dokumentacji mogłoby wskazywać na racjonalne działanie podatnika, który w sposób szczegółowy dokonuje oceny kontraktów, jednakże skarżąca takiej dokumentacji nie prowadziła. Tym samym nie zostały spełnione wymogi dotyczące uznania powyższych wydatków za koszty uzyskania przychodu. W zakresie zarzutu naruszenia art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1b u.p.d.o.p. DIS wskazał na zawarte porozumienia oraz przeanalizował sposób spłaty kwot uzyskanych z kredytów, w tym odsetek od nich wskazując wartości oraz daty i sposób ich zapłaty oraz wynikłych różnic kursowych i przywołał treść art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p. wskazując, że podatnik ma prawo do odliczenia odsetek od kredytu, jeżeli kredyt ten został zaciągnięty na prowadzoną działalność w danym roku podatkowym. Tymczasem z treści zawartych porozumień, które zostały zacytowane, zdaniem DIS wynika, że skoro przedterminowe rozliczenie transakcji nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu, to odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań wynikających z tego rozliczenia nie mogą być uznane, za odsetki od kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą. Pozostają one bez związku z tą działalnością w r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »