Doręczenie zastępcze w postępowaniu podatkowym. Ważny wyrok

Tezy: 1. Wydana w toku postępowania podatkowego decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 § 2 O.p. w zw. z art. 33 § 1 O.p.) powinna zostać doręczona pełnomocnikowi strony, ustanowionemu w postępowaniu wymiarowym, a nie bezpośrednio stronie chyba, że z treści pełnomocnictwa wynikają ograniczenia w zakresie reprezentacji (art. 145 § 2 O.p. w zw. z art. 137 § 2 O.p.).

2. Każde naruszenie przepisów procesowych dotyczących doręczenia zastępczego, określonego w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dalej O.p., w tym również dokonanie powtórnego zawiadomienia przed upływem terminu przewidzianego w art. 150 § 1a in fine O.p., należy kwalifikować jako uchybienie mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk – Sadowski, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych 1) Dyrektora Izby Skarbowej w B.; 2) J. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 76/14 w sprawie ze skargi J. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 25 października 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania 1) oddala obie skargi kasacyjne, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 marca 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bd 76/14, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.270 ze zm.,) dalej p.p.s.a., uchylił zaskarżone przez J.L. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 25 października 2013 r., w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. Sąd określił, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi

Decyzją z dnia 27 czerwca 2013r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. dokonał zabezpieczenia na majątku J.L. (Skarżącego) zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec, za czerwiec-grudzień 2012r. oraz za styczeń 2013 r., w przybliżonej kwocie należności głównej 1.431.102 zł wraz z odsetkami za zwłokę obliczonymi na dzień wydania decyzji w wysokości 111.418 zł. Organ podał, że powyższą decyzję doręczono stronie w dniu 15 lipca 2013 r. w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), dalej O.p. Natomiast w dniu 20 sierpnia 2013r. Skarżący złożył za pośrednictwem swojego pełnomocnika odwołanie, z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Postanowieniem z dnia 25 października 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Dyrektor podał, że w przedmiotowej sprawie decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 27 czerwca 2013 r. została uznana za doręczoną Skarżącemu w dniu 15 lipca 2013 r. w trybie art. 150 O.p. W związku z tym 14-dniowy termin do złożenia odwołania upłynął z dniem 29 lipca 2013 r. Natomiast odwołanie podatnik złożył za pośrednictwem pełnomocnika w dniu 20 sierpnia 2013 r., a zatem z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że postępowanie zabezpieczające stanowi odrębne postępowanie od postępowania kontrolnego i wymiarowego. Stwierdził, że argumentem potwierdzającym odrębny charakter postępowania zabezpieczającego jest fakt, iż po jego przeprowadzeniu wydawana jest decyzja o zabezpieczeniu, rozstrzygająca sprawę co do istoty i jednocześnie kończąca postępowanie w tej sprawie. Organ zwrócił uwagę, że dla jego zainicjowania nie jest konieczne sformalizowane wszczęcie postępowania w tym przedmiocie, tj. wydanie postanowienia i doręczenie go podatnikowi. Organ wskazał, że jak wynika z treści art. 137 § 3 O.p., nie można domniemywać istnienia pełnomocnictwa do występowania w konkretnym postępowaniu, a pełnomocnik ma obowiązek złożyć stosowne umocowanie do działania w imieniu podatnika do akt danej sprawy, a jeżeli toczy się kilka niezależnych postępowań, do każdego z nich odrębnie. Organ zaznaczył, że z powyższego wynika, iż złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym wywołuje skutki procesowe tylko w tym postępowaniu. Organ zauważył, że do akt niniejszej sprawy pełnomocnictwo udzielone przez Skarżącego doradcy podatkowemu B.D., zostało przedłożone w dniu 2 sierpnia 2013r. Wobec tego, organ uznał, że decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 27 czerwca 2013 r. została w dacie jej wydania skierowana do osoby uprawnionej do jej odbioru, czyli strony postępowania i uznana za doręczoną w sposób prawidłowy w trybie art. 150 O.p.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Sąd uchylając zaskarżone postanowienie uznał, że narusza ono art. 150 i art. 228 § 1 pkt 1 O.p. Zdaniem Sądu organ nie wykazał, aby decyzja z dnia 27 czerwca 2013 r. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego weszła do obrotu prawnego z dniem 15 lipca 2013 r., oraz że należało rozstrzygnąć, czy organ podatkowy prawidłowo zastosował regulacje traktujące o sposobie doręczania pism w sposób zastępczy. Sąd odwołując się do stanu faktycznego sprawy uznał, że opierając się na informacji podanej przez Pocztę Polską o terminach pierwszego i drugiego awizowania, tj. w dniach 1 i 6 lipca 2013 r. oraz uwzględniając treść art. 150 § 1a O.p., a także sposób liczenia terminów - określony w art. 12 § 1 tej ustawy, powtórne zawiadomienie (awizo) o nadejściu przesyłki powinno nastąpić najwcześniej w dniu 9 lipca 2013 r. Brzmienie art. 150 § 1a O.p. nakazuje, aby powtórne zawiadomienie o pozostawieniu decyzji (pisma) w placówce pocztowej, nastąpiło po upływie 7 dni od pierwotnego zawiadomienia. To powtórne zawiadomienie nastąpiło w przedmiotowej sprawie jednak w dniu 6 lipca 2013 r.

Doprowadziło to Sąd do wniosku, że orzekający w sprawie organ bezpodstawnie przyjął skuteczne doręczenie decyzji w sprawie zabezpieczenia, na zasadzie fikcji doręczenia, w dniu 15 lipca 2013 r. Zdaniem Sądu, w sprawie należało przyjąć, że decyzja z dnia 27 czerwca 2013 r., nie została doręczona stronie w dniu 15 lipca 2013 r., a co za tym idzie nie weszła skutecznie do obrotu prawnego z tą datą. W konsekwencji brak było podstaw do stwierdzenia, że termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 29 lipca 2013 r. Sąd argumentował, że istotne zatem jest ustalenie kiedy strona skarżąca faktycznie otrzymała decyzję, a następnie przeprowadzenie oceny, czy wniesienie odwołania w dniu 20 sierpnia 2013 r. było dokonane z zachowaniem terminu 14-dniowego z art. 223 § 2 pkt 1 O.p. Sąd zauważył, że pełnomocnik Skarżącego podnosił, że decyzję faktycznie strona otrzymała dopiero w dniu 9 sierpnia 2013 r. Sąd stanął więc na stanowisku, że jeżeli organ nie wykaże wcześniejszej daty otrzymania tej decyzji przez podatnika, to przyjąć należy, że została ona doręczona w dniu 9 sierpnia 2013r., jak twierdzi pełnomocnik ustanowiony w dniu 2 sierpnia 2013 r. Sąd w dalszej kolejności podniósł, że nie zasługują na uwzględnienie te zarzuty skargi, które wskazują na brak odrębności postępowania zabezpieczającego w stosunku do postępowania podatkowego prowadzonego w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego. Sąd wskazał, że w aktach administracyjnych znajduje się udzielone przez podatnika pełnomocnictwo, które w dniu 2 sierpnia 2013r. zostało złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w T. Wbrew zarzutom skargi dopiero z tą datą w postępowaniu zabezpieczającym zostało złożone pełnomocnictwo i wiązało organ. Przed tą datą zasadnie wszelka korespondencja była kierowana bezpośrednio do podatnika, a nie pełnomocnika, który wprawdzie był ustanowiony, ale w postępowaniu podatkowym tzw. wymiarowym. Sąd stanął na stanowisku, że postępowanie zabezpieczające stanowi odrębne postępowanie od postępowania kontrolnego czy też postępowania wymiarowego i nie jest jego częścią.

3. Skarga kasacyjna

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył zarówno Skarżący jak i Dyrektor Izby Skarbowej. J.L. zaskarżył opisany powyżej wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania: art. 141 § 4 p.p.s.a. i art. 145 § 1 pkt.l lit. "c" p.p.s.a. w związku z art. 136, art. 137 § 2 i §3, art. 145 §2 i §3 Ordynacji podatkowej, poprzez nieprawidłową wykładnię i w efekcie wadliwe uzasadnienie wyroku, objawiające się przyjęciem, że doręczenie decyzji zabezpieczającej dokonuje się w ramach odrębnego postępowania - postępowania zabezpieczającego, dla którego musi być ustanowiony pełnomocnik odrębnym pełnomocnictwem niż w postępowaniu podatkowym, co w stopniu istotnym ma wpływ na wynik sprawy. Wskazano też na naruszenie art. 145 § 1 pkt.1 lit."c" p.p.s.a. oraz art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 145, art. 147 i art. 211 O.p., z uwagi na jego niewłaściwe przyjęcie w uzasadnieniu wyroku, że organy podatkowe winny ustalić kiedy strona skarżąca faktycznie otrzymała decyzję, a następnie przeprowadzenie oceny, czy wniesienie odwołania było dokonane z zachowaniem terminu 14 dniowego, wynikającego z art. 223§ 2 pkt. 1 O.p., podczas gdy Sąd I instancji sam w uzasadnieniu stwierdził, że nie nastąpiło doręczenie decyzji w trybie art. 150 O.p., na który to sposób doręczenia powołał się organ odwoławczy.

Zarzucono w dalszej kolejności naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez uwzględnienie nienależycie ustalonego stanu faktycznego w zakresie otrzymania przez pełnomocnika kserokopii decyzji zabezpieczającej, podczas gdy za skuteczne doręczenie można uznać tylko doręczenie oryginału decyzji a nie kopii, oraz naruszenie art. 145 §1 pkt.1 lit. "c" p.p.s.a. w zw. z art. 122,121 § 1, i 210 § 4 O.p. Następnie podniesiono zarzut naruszenia art. 145 §1 pkt.1 lit. "a" i "c" p.p.s.a. i art. 141 § 4 p.p.s.a. oraz art. 33 § 2 i § 4 O.p. w związku z art. 153 p.p.s.a. poprzez wadliwe uzasadnienie wyroku sprowadzające się do uznania, iż postępowanie zabezpieczające stanowi odrębne postępowanie od postępowania wymiarowego i decyzja zabezpieczająca wydawana jest w odrębnym postępowaniu zabezpieczającym, co ma istotny j wpływ na wynik sprawy. Tymczasem zdaniem Skarżącego decyzj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »