Doręczanie pism. Papierowo czy elektronicznie?

Teza: Doręczenie postanowienia (decyzji) do rąk adresata w formie papierowej, pomimo wniosku o doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które nie prowadzi do ograniczenia praw strony w zakresie ochrony jej interesów, nie stanowi naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Melezini, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r. (gm. K.) oddala skargę.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] Wójt Gminy K. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] listopada 2014 r., znak: [...], określającej O. S.A. (dalej powoływana jako skarżąca Spółka) wysokość podatku od nieruchomości za 2009 r. w kwocie 63.918,00 zł. Wymienione postanowienie zostało oparte na art. 239a i art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej powoływana jako "o.p."). W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że z dokumentacji księgowej oraz akt wymiarowych wynika niepodważalny fakt, że okres do przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. względem skarżącej Spółki jest krótszy niż 3 miesiące. Postępowanie kontrolne UKS w W. wykazało nieprawidłowości w deklarowanej podstawie opodatkowania dla wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a mimo to skarżąca Spółka przez długi okres nie złożyła prawidłowych korekt deklaracji i nie uiściła należnego podatku. Dlatego organ ma podstawy do przyjęcia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane z powodu przedawnienia, które nastąpi z końcem 2014 r.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącej Spółki złożył zażalenie, wskazując, że postanowienie to nie zostało doręczone, ponieważ skarżąca Spółka wniosła o doręczenie korespondencji w przedmiotowym postępowaniu podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek z dnia [...] października 2014 r. złożony na podstawie art. 144a o.p. Wniosek ten nie został wycofany. Ponadto organ podatkowy I instancji nie poinformował skarżącej Spółki o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności i tym samym została naruszona zasada zaufania do organów podatkowych z art. 121 o.p. z uwagi na niemożność przedstawienia w tym postępowaniu swoich racji. Zdaniem pełnomocnika skarżącej Spółki, organ I instancji w najmniejszym stopniu nie uprawdopodobnił niewykonania zobowiązania przez skarżącą Spółkę, czym naruszono art. 239 § 2 o.p.. Nie przywołano żadnej okoliczności, która realnie wskazywałaby na wysokie prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez Spółkę.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji, wskazując że podniesione zarzuty okazały się nieuzasadnione.

W uzasadnieniu postanowienia Kolegium wskazało, że pełnomocnik skarżącej Spółki, jako adres skrzynki podawczej e-PUAP wskazał adres prywatny, dlatego też zarówno decyzja i postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zostało wysłane pocztą. Brak było podstaw do uznania za zasadny zarzutu naruszenia art. 121 § 1 o.p, gdyż z treści art. 165 o.p. wynika, że organ podatkowy I instancji nie miał obowiązku wszczęcia postępowania w sprawie wydania postępowania z urzędu o nadaniu decyzji z dnia [...] listopada 2014 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, ani nie miał obowiązku poinformowania skarżącej Spółki o zamiarze wydania postanowienia w tym przedmiocie. Przepis art. 165 § 3 o.p. wymienia sprawy dla których przewiduje się odstępstwa od zasady wszczynania postępowania z urzędu w formie postanowienia. W przypadku prowadzenia postępowania dotyczącego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ podatkowy nie ma także obowiązku wyznaczenia stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 200 § 2 pkt 1 o.p.). W sytuacji, gdy o.p. ogranicza w powyższym zakresie uprawnienia procesowe strony postępowania podatkowego, to nieuzasadniony jest zarzut braku zaufania do organu, który postąpił zgodnie ze wskazanymi regułami i nie zawiadomił skarżącej Spółki o wszczęciu postępowania, ani nie wyznaczył terminu do zapoznania z aktami.

W ocenie Kolegium, organ podatkowy I instancji dostatecznie uprawdopodobnił niebezpieczeństwo niewywiązania się przez podatnika z ciążącego na nim zobowiązania. Wskazał, że Urząd Kontroli Skarbowej w W. w protokole z kontroli wskazał na nieprawidłowości w deklarowanym podatku od nieruchomości od budowli, a mimo to skarżąca Spółka nie skorygowała danych co do stanu faktycznego w tym przedmiocie. O dążeniu do spowodowania przedawnienia zobowiązania podatkowego świadczy zachowanie podatnika, działającego przez pełnomocnika, który to nie udzielił oświadczeń żądanych przez organ podatkowy I instancji. Pełnomocnik przekazywał organowi pisma, których treść nie wnosiła istotnych okoliczności dotyczących stanu faktycznego (podstawy opodatkowania budowli) i w ocenie Kolegium celowo dążył do przedłużania postępowania podatkowego, aby nie mogła zostać wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. Pełnomocnik nie przedstawił żadnych dowodów, potwierdzających prawidłowość deklarowanej podstawy opodatkowania budowli na 2009 r., poza faktem sprzedaży kanalizacji ka...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »