Decyzja i postanowienie muszą być doręczone

Z uzasadnienia: Z momentem doręczenia powstają skutki prawne dotyczące zarówno organu podatkowego, jak i strony postępowania. Brak skutecznego doręczenia decyzji lub postanowienia oznacza, iż w obrocie prawnym ich nie ma.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędzia WSA Karol Pawlicki Protokolant: ref. staż. Karolina Samolczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. sprawy ze skargi [...], [...] R. s.c. w S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego P. – W. z dnia [...] stycznia 2015 roku Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego P. – W. na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł,- (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 09 stycznia 2015 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego P. – W. przedłużył R. Spółce Cywilnej (dalej zwanej spółką lub skarżącą) termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł wykazanej w deklaracji na podatek od towarów i usług za miesiąc listopad 2014 r.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ podatkowy wyjaśnił, że w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2014 r. skarżąca wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni, w kwocie [...] zł. Wraz z deklaracją przedłożono wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu nadwyżki. W kontekście powyższego wskazano, że stosownie do postanowień art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku (...), w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia (...) – przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio. Zaznaczono przy tym, że stosownie do postanowień art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie powołanej ustawy – jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego P. – W. wyjaśnił przy tym, że w stosunku do skarżącej została wszczęta kontrola podatkowa, której na dzień wydania wymienionego na wstępie postanowienia nie zakończono. Poczynione w toku kontroli podatkowej ustalenia wykazały, że skarżąca nabyła na podstawie faktury nr [...] towar handlowy od X. o wartości netto [...] zł, z którego to nabyciem związanym był podatek VAT w kwocie [...] zł. W związku z pozyskaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego P. – W. informacją, że w stosunku do kontrahenta skarżącej prowadzona jest kontrola podatkowa, organ podatkowy I instancji wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Y. o objęcie kontrolą podatkową rozliczenia kontrahenta skarżącej w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2014 r.

Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. skarżąca wezwała Naczelnika Urzędu Skarbowego P. – W. do usunięcia naruszeń prawa, polegającego na bezzasadnej odmowie zwrotu nadwyżki podatku VAT wykazanej w deklaracji za listopad 2014 r.

W uzasadnieniu wezwania wyjaśniono, że spółka ustanowiła pełnomocnika do reprezentowania jej we wszystkich sprawach prowadzonych przed organami podatkowymi, w tym także do występowania, jako pełnomocnik we wszystkich postępowaniach podatkowych i reprezentowania spółki podczas kontroli podatkowych i skarbowych. W dokumencie pełnomocnictwa zastrzeżono również, że doręczeń należy dokonywać do rąk pełnomocnika. Skarżąca wyjaśniła przy tym, że pełnomocnictwo wysłano do Urzędu Skarbowego P. W. w dniu 16 października 2014 r. Następnie w dniu 16 stycznia 2015 r. spółce doręczono wskazane na wstępie postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego P.-W., postanowienie zostało przy tym nadesłane na adres spółki, a nie na adres pełnomocnika.
W ocenie skarżącej wymienione na wstępie rozstrzygnięcie zostało wydane z naruszeniem art. 87 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a także z naruszeniem zasad postępowania podatkowego wyrażonych w art. 124 i art. 145 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wyjaśniono, że skuteczne przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku VAT możliwe jest jedynie przed jego wyekspirowaniem tj. przed upływem terminu do zwrotu. W ocenie skarżącej przy tym chwilą przedłużenia terminu jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia o przedłużeniu terminu, czyli data jego doręczenia. Wyjaśniono przy tym, ze termin do dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT w stosunku do skarżącej upływał w dniu 10 stycznia 2015 r., tj. po 25 dniach licząc od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za listopad 2014 r. Wyjaśniono przy tym, że wymienione na wstępie postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 16 stycznia 2015 r., a więc już po upływie ustawowego terminu na dokonanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

W ocenie skarżącej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego P.-W. nie spełnia ponadto warunków z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i art. 124 Ordynacji podatkowej. Zaznaczono przy tym, że obowiązkiem organu podatkowego jest wskazanie przyczyn odmowy dokonania zwrotu podatku VAT w terminie i przedstawienie istniejące w tym przedmiocie wątpliwości. W kontekście powyższego stwierdzono, że postanowienie organu podatkowego nie jest należycie uzasadnione. W ocenie skarżącej w sprawie nie wystąpiły ponadto przesłanki merytoryczne do wydłużenia terminu zwrotu podatku, zaznaczono przy tym, że kontrola podatkowa została wszczęta dopiero w dniu 08 stycznia 2015 r. – a więc na jeden dzień przed datą sporządzenia wymienionego na wstępie postanowienia i na dwa dni przed upływem terminu zwrotu nadwyżki podatku. Powyższe w ocenie skarżącego stwarza wątpliwości, co do tego czy organ podatkowy mógł po jednym dniu kontroli powziąć wątpliwości co do zasadności należnego zwrotu. Wnioskodawczyni wskazała również, że w sprawie naruszono art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie ustanowionego w sprawie pełnomocnika przy doręczaniu wymienionego na wstępie postanowienia. Zaznaczono przy tym, że organ w dniu 08 stycznia 2015 r. doręczył pełnomocnikowi spółki upoważnienie do przeprowadzania kontroli podatkowej w związku z czym organ posiadał informację o ustanowieniu pełnomocnika w sprawie.

W piśmie z dnia [...] lutego 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego P. – W. nie uwzględnił wystosowanego przez skarżącą wezwania do usunięcia naruszeń prawa. W swoim piśmie organ wyjaśnił, że wymienione na wstępie postanowienie zostało wydane w dniu 09 stycznia 2015 r., a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przypadał na dzień 10 stycznia 2015 r. Organ wyjaśnił, że stoi na stanowisku, iż chwilą przedłużenia terminu zwrotu podatku jest data wydania postanowienia, a nie chwila jego doręczenia. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń prawa wyjaśniono ponadto, że kontrahent skarżącej X. jest podejrzewany o przestępstwa karuzelowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego P. – W. wystąpił ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Y. z prośbą o przesłanie wszelkich informacji dotyczących transakcji dokonanych przez skarżącą z wyżej wymienionym kontrahentem. Pozyskane przez organ informacje ujawniły przy tym różnice pomiędzy dokumentami przedłożonymi p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »