Będą uproszczenia procedur administracyjnych

Część procedur administracyjnych dotyczących obywateli i przedsiębiorców ma zostać uproszczona. Zmiany odnoszą się głównie do przyspieszenia wydawania decyzji i usprawnienia postępowań administracyjnych. Wprowadzone zostaną np. uproszczenia i procedury milczącej zgody w procedurach związanych np. z zawodem marynarza oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych, a także m.in. zmodyfikowano instytucję ponaglenia, umożliwiono zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych na formularzu CEIDG-1, czy wydłużono termin zgłoszenia/aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), jej celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa jest odpowiedzią na procesy tzw. inflacji prawa oraz systematycznej identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią obciążenie dla uczestników obrotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w ustawie ma nastąpić przede wszystkim przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych, co będzie możliwe m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Przepisy ustawy przewidują, że jej cel ma zostać osiągnięty poprzez nowelizację kilkudziesięciu ustaw, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o fundacjach, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o rzecznikach patentowych, ustawy Prawo lotnicze, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody i innych.

Celem zmian ustawy jest także realizacja założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie wyeliminowanie barier prawnych wpływających na klimat inwestycyjny, w szczególności przez:

 1. wprowadzenie uproszczeń procedur administracyjnych i procedur milczącej zgody w procedurach m.in. związanych z zawodami marynarzy oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych;
 2. odstąpienie od procedury dwuinstancyjnej w procedurach związanych m.in. z zasobami geologicznymi i zawodową służbą wojskową;
 3. cyfryzację sposobu załatwiania wniosków w procedurach administracyjnych, związanych np. ze składaniem przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz składaniem wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych przez studentów, a także dotyczących postępowania geodezyjnego;
 4. wprowadzenie innych racjonalizacji procedur administracyjnych (jak np. ograniczenie liczby dokumentów czy zmniejszenia formalności do spełnienia) w niektórych procedurach administracyjnych związanych m.in. z wprowadzeniem szeregu usprawnień w procesie planowania przestrzennego, w procesie budowlanym oraz w procesie scalania gruntów;
 5. wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie14-dniowego vacatio legis, tj. 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem:

 1. art. 45 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;
 2. art. 46 wchodzi w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
 3. art. 47 i art. 79 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 27 października 2022 r;
 4. art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1-9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10 wchodzą w życie 27 stycznia 2023 r.;
 5. art. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
 6. art. 22 pkt 10-12 oraz art. 62 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Dłuższe, 3-miesięczne, vacatio legis przewidziano w przypadkach, w których zajdzie konieczność udostępnienia odpowiednich narzędzi w związku z elektronizacją procedur.

Ustawa zmienia:

 • w art. 1: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 • w art. 2: ustawę z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. poz. 65)
 • w art. 3: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728 i 1846)
 • w art. 4: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218 i 1700)
 • w art. 5: ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)
 • w art. 6: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783)
 • w art. 7: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846)
 • w art. 8: ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250 i 1604)
 • w art. 9: ustawę z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173)
 • w art. 10: ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn. zm.)
 • w art. 11: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846)
 • w art. 12: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211)
 • w art. 13: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265 i 1933)
 • w art. 14: ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324)
 • w art. 15: ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080)
 • w art. 16: ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688)
 • w art. 17: ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944)
 • w art. 18: ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557 i 1488)
 • w art. 19: ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715 i 1846)
 • w art. 20: ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846)
 • w art. 21: ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726)
 • w art. 22: ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488 i 1933)
 • w art. 23: ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1066)
 • w art. 24: ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301)
 • w art. 25: ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488 i 1933)
 • w art. 26: ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488 i 1692)
 • w art. 27: ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 20...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »