Amortyzacja środka trwałego wybudowanego za pożyczkę od udziałowca

Z uzasadnienia: Z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka nie miała możliwości zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o odsetki zapłacone, jak i naliczone od pożyczki od udziałowca, ponieważ wysokość udzielonej pożyczki trzykrotnie przewyższała wysokość kapitału zakładowego spółki. W świetle art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy za koszt wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego uznaje się odsetki od pożyczek, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Niemniej jednak art. 15 ust. 6 zastrzega, że odpisów z tytułu zużycia środków trwałych, jak i ustalenia wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych dokonuje się z uwzględnieniem art. 16 ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1191/10 w sprawie ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1191/10, oddalił skargę E. sp. z o.o. z siedzibą w W. - nazywanej dalej "Spółką", na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2008 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, że Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie. Na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2008 r. Spółka uzyskała od swojego jedynego udziałowca pożyczkę na budowę zakładu produkcyjnego - środka trwałego, który został przyjęty do użytkowania. Jego wartość początkowa została zwiększona o zapłacone odsetki od pożyczki, jak również o odsetki niezapłacone, ale naliczone do dnia przyjęcia do używania. Biorąc pod uwagę tylko odsetki zapłacone, wysokość zadłużenia względem udziałowca przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego, o którym jest mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako u.p.d.o.p. Przy tak przedstawionym zdarzeniu Spółka zadała następujące pytania:

1. czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego stanowić będą w pełnej wysokości koszt podatkowy;

2. czy w zakresie prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.

W ocenie Spółki, odsetki od pożyczki, zaciągniętej na wytworzenie środka trwałego, zwiększające jego wartość początkową uznaje się za koszt podatkowy. Jak zauważyła Spółka, art. 16 u.p.d.o.p. nie wyłączył wprost z kosztów uzyskania przychodu odpisu amortyzacyjnego w części dotyczącej odsetek od pożyczki od udziałowca, jednocześnie podatnik ma obowiązek zwiększyć wartość początkową środków trwałych o naliczone odsetki od pożyczki. Tym samym cała kwota odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, a art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. nie będzie miał w sprawie zastosowania.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2008 r. uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Powołał się przy tym na art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 12, art. 16g ust. 1 pkt 2, art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. W ocenie organu interpretacyjnego, zważywszy na art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., odsetki zapłacone, na dzień ich zapłaty, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W związku z tym należało obniżyć koszty wytworzenia środka trwałego o ich wartość. Z tych samych powodów należało zweryfikować wysokość odpisów amortyzacyjnych w zakresie odsetek, które zostały naliczone do dnia przekazania do używania środków trwałych, a będą płacone po dniu oddania środka trwałego do używania.

Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z skargą, wnosząc o uchylenie powyższej interpretacji indywidualnej. W skardze podniesiono zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, na skutek błędnej wykładni art. 15 ust, 6, art. 16f ust. 1, art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 u.p.d.o.p. oraz błędnego zas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »