Orzecznictwo podatkowe: Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym wynikający z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej obowiązek zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie musi nastąpić ażeby miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest obarczone błędem w procesie wykładni językowej– pars pro toto (ustalenie treści normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie cała jego treść).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Sędziowie asesor WSA Piotr Pietrasz (spr.), sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Katarzyna Luto, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi J.S.T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr[..] w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące świadczeń pieniężnych:

1. uchyla zaskarżone postanowienie,
2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości.

UZASADNIENIE

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku J. S. T. wszczął Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na podstawie tytułu wykonawczego z [..].12.2006 r. nr SM [...]. W wyniku podjętych czynności, organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunku bankowego Skarżącego. Odbiór zawiadomienia o w/w zajęciu potwierdziła 22.12.2006 r. pracownica Banku. Natomiast Skarżący otrzymał to zawiadomienie [...].01.2007 r.

Skarżący wniósł zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej polegające na tym, że:

– wydany został tytuł wykonawczy, gdy w konkretnej sytuacji nie można było decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności,
– wystąpił brak i niewystosowanie upomnienia poprzedzającego egzekucję,
– nastąpiło przedawnienie.

W odpowiedzi Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B., działając jako wierzyciel, stwierdził w postanowieniu z [...] .02.2007 r. nr [...], iż zgłoszone zarzuty są nieuzasadnione. Następnie postanowieniem z [...] 04.2007 r. nr [...], Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B., będący jednocześnie organem egzekucyjnym odmówił uznania w/w zarzutów. Skarżący wniósł zażalenia na ww. postanowienie organu egzekucyjnego.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, postanowienie organu egzekucyjnego zawierało prawidłową ocenę stanu faktycznego. Organ egzekucyjny wykazał bowiem, iż odmowa uznania zarzutów była uzależniona od wcześniejszego stanowiska wierzyciela oraz wyjaśnił Skarżącemu brak przesłanek do uwzględnienia tych zarzutów. W związku z powyższym, organ odwoławczy – Dyrektor Izby Skarbowej w B., postanowieniem z [...] .05.2007 r. nr [....] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

W skardze z 22.06.2007 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B., Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia koncentrując się na zarzucie dotyczącym przedawnienia obowiązku podatkowego wynikającego z decyzji podatkowej. Zdaniem Skarżącego, samo zajęcie rachunku bankowego przed upływem terminu przedawnienia jest tylko jedną z przesłanek niezbędną do przerwania okresu przedawnienia, bowiem drugą niezbędną jest konieczność dokonania zawiadomienia i to w stosownym terminie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie. Organ odwoławczy wskazał, iż zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Zajęcia rachunku bankowego dokonano w sposób prawidłowy 22.12.2006 r. Wiadomość o tym Skarżący powziął 04.01.2007 r. Zatem bieg terminu przedawnienia w przedmiotowej sprawie został przerwany 22.12.2006 r., wskutek doręczenia zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego bankowi.

Organ odwoławczy wskazał ponadto na ewolucję przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przepis art. 21 ustawy nowelizującej z 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., nr 143, poz. 1199 ze zm.) jednoznacznie wprowadził zasadę bezpośredniego działania nowego prawa do stanów faktycznych istniejących w dniu 1 września 2005 r. Zatem z dniem 1 września 2005 r. przepis art. 70 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa w nowym brzmieniu znajduje zastosowanie do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych po dniu 1 września 2005 r. jak i tych zobowiązań, które powstały przed tą datą i istnieją w dniu 1 września 2005 r.

W związku z powyższym, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało wszczęte przed 01.09.2005 r., zobowiązanie podatkowe powstało przed 01.09.2005 r. i bieg terminu przedawnienia zobowiązania rozpoczął się przed 01.09.2005 r., to w takim przypadku bieg terminu przedawnienia należy liczyć od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

W opinii organu odwoławczego użyte w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej słowo „wskutek”, implikuje, iż to właśnie datę zastosowania środka egzekucyjnego należy uznać za datę przerwania biegu terminu przedawnienia. Zawiadomienie podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, aczkolwiek niezbędne dla wypełnienia wymogów w/w przepisu, nie musi nastąpić przed tym zastosowaniem. Zdanie drugie w/w artykułu doprecyzowuje ten moment, stanowiąc, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Jeśli więc podatnik został zawiadomiony o zastosowaniu środka egzekucyjnego, to bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, niezależnie od daty zawiadomienia o tym fakcie podatnika. Dla przerwania biegu terminu przedawnienia nieistotna jest więc data doręczenia zawiadomienia – ważne jest jedynie, aby takie zawiadomienie faktycznie nastąpiło.

Organ odwoławczy powołał się ponadto na stanowisko reprezentowane w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »