Wstępna opłata leasingowa a koszty podatkowe

Z uzasadnienia WSA: Opłata wstępna jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu, a nie jej wykonywaniem oraz powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Niezasadny jest natomiast pogląd organu podatkowego, że wspomniany koszt dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej, zawartej na czas oznaczony.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Nikodem (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Małecki Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi A Spółka Jawna na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego prze organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego A Spółka Jawna kwotę [...] zł ([...] 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

UZASADNIENIE

W dniu [...] stycznia 2011 roku P.H.U. "[...]" sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej z tytułu zawartej umowy leasingu.

W przedmiotowym wniosku wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynikało, że jako prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu dostawczego. Umowa spełniała warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość przedmiotu leasingu miała być amortyzowana przez finansującego. Warunkiem zawarcia umowy było uiszczenie opłaty wstępnej.

W związku z powyższym pytanie dotyczyło możliwości zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej, w momencie otrzymanej faktury za tę opłatę.

Spółka przedstawiła we wniosku swoje stanowisko stwierdzając, że zgodnie z obowiązującym prawem, opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia. Nie jest to bowiem wydatek dotyczący okresu przekraczającego rok podatkowy. Przepisy nie wskazują, iż rata inicjalna obejmuje lub dotyczy całego okresu leasingu. Jej zapłata jest warunkiem wstępnym zawarcia umowy. Ma charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat. Nie można zatem, zdaniem wnioskodawcy, powiedzieć, iż dotyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi, lecz w ogóle prawa do skorzystania z usługi. Opłatę wnosi leasingobiorca (korzystający) zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. W opinii wnioskodawcy należy ją wiązać nie z całą umową, lecz z momentem jej zawarcia. Na płaszczyźnie podatkowej wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo. Opłata ta, jak dalej wywodził wnioskodawca, choć niewątpliwie związana jest z osiągniętymi przychodami, nie pozostaje w uchwytnym związku z konkretnym przychodem, lecz z całokształtem przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Skoro więc wydatek poniesiony na opłatę leasingową jest kosztem pośrednim, to sposób ich potrącalności w czasie uregulowany jest w art. 15 ust. 4 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm., dalej u.p.d.p.).

Dyrektor Izby Skarbowej w P., działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Organ wydający indywidualną interpretację uznał, iż opłaty wstępnej nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich, gdyż z przepisów prawa podatkowego wprost wynika, że koszty bezpośrednie są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. W związku z tym, iż przedmiotowej opłaty nie można powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez spółkę, stanowi ona koszt pośredni. Organ podkreślił, że bez względu na nazewnictwo (opłata wstępna, czynsz inicjalny, czynsz zerowy) - jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia), to - z uwagi na tę właśnie rolę - należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, przekraczającego rok podatkowy. Z tego względu, jak twierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w P. wydający indywidualną interpretację w imieniu Ministra Finansów, opłaty o charakterze wstępnym należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Nie zgadzając się z powyższymi poglądami, wyrażonymi przez organ upoważniony do wydania interpretacji, Spółka pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. wystąpiła z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia [...] maja 2011 r., w którym Dyrektor Izby Skarbowej w P. podtrzymał stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej.

Strona w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...]czerwca 2011 r. wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

Przedmiotowej interpretacji zarzucono naruszenie art. 15 ust.4d u.p.d.p. Strona skarżąca ponownie powołała się na arg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »