WSA: Zła faktura nie wyklucza wydatku z kosztów

Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz, że poniósł jej koszt.

SENTENCJA

Dnia 8 czerwca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk - Drozda Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Protokolant: Agnieszka Kerszner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2011 roku sprawy ze skargi L. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w roku podatkowym 2006:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącego L. Z. kwotę 760 (siedemset sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego;
3. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.
4. nakazuje zwrócić skarżącemu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego zaksięgowanego w dniu [...]. pod pozycją [...].

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr PD [...], Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...], określającą L. Z. wysokość poniesionej straty w roku podatkowym 2006 w kwocie 87.732,84 zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że w 2006 roku podatnik prowadził działalność gospodarczą w firmie "[...]" w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji rolnej. W wyniku kontroli Dyrektor UKS stwierdził:

1) zaniżenie przychodów o kwotę 786,89 zł, poprzez niezaliczenie jednej faktury sprzedaży nr 162/06/SK z dnia 9 czerwca 2006 r. na wartość netto 786,89 zł, podatek VAT 173,11 zł, wartość brutto 960,00 zł, która nie została ujęta w kasie fiskalnej - rejestrze sprzedaży, tym samym nie została zaliczona do przychodów firmy,

2) zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 3.585,56 zł, poprzez zaliczenie do nich 29 faktur VAT za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i usługi telekomunikacyjne, wystawionych na inne podmioty lub osoby.

W odwołaniu od decyzji pierwszej instancji podatnik zarzucił organowi naruszenie:

- art. 9 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- art. 121, 122, 180 i 187 Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu powołując się na umowę najmu lokalu używanego na potrzeby działalności handlowej, podatnik wyjaśnił, że zgodnie z § 3 jako najemca zobowiązany był opłacać czynsz oraz świadczenia dodatkowe w postaci opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz za rozmowy telefoniczne, wg faktur otrzymywanych od dostawców. Wynajmujący nie wyrazili zgody na zmianę istniejących umów z dostawcami tych usług, nie chcieli też wystawiać na podstawie faktur, własnych dowodów obciążeniowych na firmę "A". W związku z tym faktury za energię elektryczną wystawiane były na W. S., za rozmowy telefoniczne na M.L. a za wodę i ścieki na FH D. L. i s-ka (firmę, która kiedyś w tym lokalu działała). Jednakże kwoty określone fakturami były płacone przez firmę "A", co jest udokumentowane w raportach kasowych firmy.

Licznik w lokalu sklepowym był zarejestrowany na poprzedniego najemcę lokalu, J. W., który kończąc działalność nie rozwiązał umowy z Zakładem Energetycznym. Z uwagi na istniejące znaczne zadłużenie poprzedniego najemcy z tytułu zużytej energii elektrycznej, Zakład Energetyczny odmawiał przerejestrowania licznika znajdującego się w sklepie na nowego najemcę oraz zawarcia umowy na dostawę energii z nowym odbiorcą. Brak możliwości kontaktu z poprzednim najemcą J. W., który zmienił miejsce zamieszkania i nie pozostawił żadnych danych kontaktowych, dodatkowo utrudniał załatwienie tej sprawy.

Podatnik oświadczył, że był wyłącznym użytkownikiem lokali i faktycznym odbiorcą usług, który ponosił ich koszty, płacąc za sporne faktury.

Utrzymując w mocy decyzję organu pierwszej instancji Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wskazał na art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", zgodnie z którym przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W świetle powyższego kwota netto wynikająca z faktury nieujętej w rejestrze sprzedaży stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących 29 faktur VAT, wystawionych na inne podmioty lub osoby niż firma strony, organ stwierdził, że ujęcie w księdze podatkowej wydatków na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych, stanowi naruszenie:

- art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,

- art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), zgodnie z którym dowód księgowy powinien zawierać m.in. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

- art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują

- art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w myśl którego księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Organ wskazał na § 3 pkt 2 umowy najmu z dnia [...] r., zawartej z wynajmującymi: M. L. i W. S., na najem nieruchomości położonej w W. przy ul. Z. 33a, z którego wynika, że "rozliczenie ze świadczenia dodatkowego będzie następowało w sposób następują...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »