Wpłata na konto wierzyciela obdarowanego a prawo do zwolnienia

Rekonstruowanie treści art. 4a o podatku od spadków i darowizn jedynie przy zastosowaniu wykładni językowej może prowadzić do przyjęcia, że przez "rachunek bankowy obdarowanego" należy rozumieć wyłącznie rachunek prowadzony na jego nazwisko. Tymczasem cel, dla którego ten warunek wprowadzono, stanowiło zapobieżenie fikcyjnym umowom darowizny sporządzanym m.in. dla zmniejszenia obciążeń podatkowych. Cel ten jest osiągnięty także w sytuacji, gdy środki pieniężne zostaną przekazane przez darczyńcę na rachunek innego niż obdarowany - podmiotu ale na jego rzecz. Zatem wpłata na rzecz obdarowanego należności pieniężnej na konto bankowe jego wierzyciela spełnia wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Borkowski (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Małgorzata Wolf- Mendecka, WSA (del.) Beata Cieloch, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 471/09 w sprawie ze skargi R. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 9 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 23.09. 2008 r. Nr [...],
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz R. T. kwotę 1.645 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

I. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

1. R.T. w dniu 7 kwietnia 2008 r. złożył do Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu tytułem darowizny od swojej matki kwoty pieniężnej w wysokości 95.000 zł. Do zgłoszenia podatnik dołączył kserokopię potwierdzenia dokonania przez darczyńcę przelewu ww. kwoty. Z treści dołączonego przelewu wynikało, że powyższa kwota w dniu 10 marca 2008 r. została przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego tytułem zaległego podatku VAT i ZUS.

2. Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia Skarżącemu podatku od darowizny i decyzją z dnia 23 września 2008 r. ustalił Skarżącemu wysokość podatku w kwocie 5359 zł przyjmując za podstawę opodatkowania kwotę 95.000 zł. W uzasadnieniu wskazał, że z uwagi na niespełnienie przez Skarżącego warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm., dalej u.p.s.d.), tj. braku dowodu w postaci przekazania kwoty darowizny na jego rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

3. Od powyższej decyzji Skarżący złożył odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, wnosząc o jej uchylenie w całości i zarzucając naruszenie art. 121 § 1-2, art. 122 oraz 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 4a u.p.s.d. oraz błędne ustalenie stanu faktycznego.

4. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał m.in., że przekazanie przez darczyńcę środków na rachunek wierzyciela obdarowanego, skutkuje pozbawieniem możliwości skorzystania przez odwołującego ze zwolnienia podatkowego i obciążenie podatkiem. W sytuacji nieposiadania rachunku bankowego, w celu skorzystania ze zwolnienia, można się posłużyć przekazem pocztowym. Natomiast cel darowizny jest niei...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »