NSA: Wydatki marketingowe wymagają starannego dokumentowania

Tezy: Jeżeli związek kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie został udowodniony, to zagadnienie, w którym momencie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA del. Beata Cieloch, , Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1307/08 w sprawie ze skargi S. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 30 września 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 28 maja 2009 r., I SA/Wr 1307/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 30 września 2008 r. uchylającą w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 28 maja 2008 r. i ustalającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w wysokości 119.517 zł oraz odsetki za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc maj 20005 r. w wysokości 1.706 zł.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynikało, że w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji podatniczka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o łączną kwotę 176.476,60 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w W. podał, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2008 r. wyznaczono stronie termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego. Z tego prawa nie skorzystała, pomimo prawidłowego doręczenia postanowienia w dniu 15 lutego 2008 r. Od daty wyznaczenia stronie terminu do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym do dnia wydania decyzji w sprawie, organ podatkowy nie zbierał żadnych nowych dowodów. Również strona nie wnosiła o przeprowadzenie nowych dowodów. Z uwagi na przeprowadzenie wnikliwej analizy dowodów zebranych w postępowaniu dowodowym organ podatkowy informował stronę o terminie zakończenia postępowania podatkowego.

W przedmiocie amortyzacji samochodu osobowego Nissan Dyrektor Izby Skarbowej uznał zarzuty strony za częściowo uzasadnione. Umowa najmu samochodu Nissan z dnia 10 października 2003 r. nie była umową użyczenia, bowiem strony uzgodniły obowiązek zapłaty za najem samochodu. W takim razie nie została spełniona przesłanka nieodpłatności świadczenia. Zatem miesięczna kwota amortyzacji samochodu wynosiła 666,26 zł i o taką kwotę należało powiększyć w każdym miesiącu 2005 r. przychód, co dało łączną kwotę 7995,12 zł i stanowiło roczny przychód.

Za częściowo uzasadnione organ uznał zarzuty w sprawie nie uznania za koszt uzyskania przychodu niezamortyzowanej wartości lokalu użytkowego w W. przy ul. K. [...] ustalając, że strona od grudnia 2003 r. do dnia sprzedaży w kwietniu 2005 r. zaprzestała działalności polegającej na wynajmowaniu go. W związku z tym lokal ten nie podlegał amortyzacji począwszy od miesiąca stycznia 2004 r. do dnia jego sprzedaży a niezamortyzowana jego wartość stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Poza tym organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, co do nie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z należącymi do strony gruntami rolnymi położonymi we wsi W. Podatniczka nabyła: dwie działki rolne we wsi W., tj. działkę o nr [...] i powierzchni 2,5370 ha (akt notarialny Nr [...] z dnia 27 marca 1997 r.) i działkę nr [...] o pow. 1,0443 ha (akt notarialny Nr [...] z dnia 15 czerwca 1999 r.). Następnie działka o numerze 131/2 została podzielona na działki o numerach od [...] do [...], a działkę o numerze 131/1 podzielono na działki o numerach od [...] do [...]. W dniu 4 listopada 2005 r. strona podpisała umowę z firmą R. sp. z o.o. w W. na wykonanie opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego "Studium" objętego uchwałą nr [...] Rady Gminy D. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium (...) gminy D. w obrębie wsi W. Warunkiem realizacji umowy przez R. sp. z o.o. było zawarcie przez niego umowy z Gminą D. na przeprowadzenie procedury "Studium".

W dniu 15 grudnia 2005 r. strona zawarła umowę z firmą R. sp. z o.o. na wykonanie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek od nr 131/3 do nr 131/31 określając wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł netto + VAT, w tym 90% kwoty – z chwilą podpisania umowy, 10% – po przekazaniu kompletnej dokumentacji planu w celu uchwalenia przez Radę Gminy. Zgodnie z powyższymi umowami firma R. sp. z o.o. wystawiła stronie faktury, tj.:

– Fa VAT nr [...] z dnia 30 listopada 2005 r. wystawiona zgodnie z umową z dnia 4 listopada 2005 r. na kwotę 4.000 zł netto,

– Fa VAT nr [...] z dnia 23 grudnia 2005 r. wystawiona zgodnie z umową z dnia 4 listopada 2005 r. na kwotę 14.000 zł netto,

– Fa VAT nr [...] z dnia 23 grudnia 2005 r. wystawiona zgodnie z umową z dnia 15 grudnia 2005 r. na kwotę 10.800 zł netto,

kwoty z powyższych faktur strona zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu miesiącu w grudniu 2005 r.

– Fa VAT nr [...] z dnia 30 grudnia 2005 r. wystawiona przez P. za wykonanie prac budowlanych związanych z organizacją budowy w W., na kwotę 60.000 zł netto + VAT,

– Fa VAT nr [...]z dnia 28 grudnia 2005 r. wystawiona przez "A." w W. za wznowienie granic W. na kwotę 8.500 netto + VAT,

– Fa VAT nr [...] z dnia 31 grudnia 2005 r. wystawiona przez "M." sp. z o.o. N. za pracę Jelcza i Fadromy, na kwotę 15.958,00 zł netto + VAT.

Z wyjaśnień strony w trakcie postępowania podatkowego wynika, że na gruncie w W. miało powstać osiedle mieszkaniowe zgodnie z uchwałą Nr [...]Rady Gminy D. zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy D. Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego, na prace przygotowawcze, tj. niwelację terenu, prace geodezyjne, planistyczne i urbanistyczne poniesione miały być w celu uzyskania przychodów. Jednakże w związku z wycofaniem się Gminy D. z wcześniej ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego, była ona zmuszona do zaprzestania inwestycji i do sprzedaży gruntu. Sprzedaż gruntu w dnia 17 lutego 2006 r. (Nr [...] oraz Nr [...]).

Organ odwoławczym uzupełnił materiał dowodowy o uchwałę nr [...] Rady Gminy D. z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmian w uchwale nr [...] Rady Gminy w D. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D. oraz o uchwałę nr [...] Rady Gminy D. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr [...]. Organ odwoławczy zwrócił się również do Wójta Gminy D. o złożenie wyjaśnień w sprawie ww. uchwał oraz w sprawie planowanej inwestycji podatnika na gruntach w W.

Na podstawie analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz przepisów prawa dotyczących przekształcania gruntów rolnych na grunty budowlane oraz możliwości prowadzenia robót budowlanych na posiadanych gruntach, organ odwoławczy stwierdził, że podatniczka nie miała żadnych podstaw prawnych do ponoszenia wydatków związanych z budową osiedla mieszkaniowego na gruntach w W. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi W. zatwierdzonym uchwałą nr [...] Rady Gminy D. z dnia 27 sierpnia 2004 r., obowiązującą od 9 października 2004 r., grunty były zakwalifikowane do gruntów rolnych. Wobec tego rozpoczęcie robót budowlanych możliwe było dopiero po dokonaniu przekwalifikowania tych gruntów na grunty przeznaczone pod budowę oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Organ podatkowy ponadto stwierdził, że nieprawdziwe było twierdzenie strony, iż sprzedaż gruntów w W. była spowodowana niekorzystną zmianą przepisów planu zagospodarowania miejscowego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi W. obowiązywał od dnia 9 października 2004 r. i nie był zmieniany. Na skutek wniosku strony o przekwalifikowanie posiadanych przez nią działek rolnych pod zabudowę mieszkaniową, a także deklaracji strony o podjęciu inwestycji na tych działkach, Rada Gminy D. wydała uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian w "Studium". Pomimo zapewnień strony o realizacji osiedla mieszkaniowego wraz z budową całej infrastruktury technicznej w dnia 17 lutego 2006 r. dokonała ona sprzedaży działek, dla których zamierzano dokonać zmian w "Studium". W piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. nr [...] Wójt Gminy D. podał, że po powzięciu wiadomości o sprzedaży nieruchomości przez stronę, Rada Gminy podjęła uchwałę z dnia 27 czerwca 2006 r. nr [...] o wstrzymaniu prac nad projektem Studium uchylającą uchwałę nr [...] (dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmian w uchwale nr [...] Rady Gminy w D.). Powyższe potwierdzało pismo Wójta Gminy D. z dnia 23 marca 2006 r. skierowane do strony i do wiadomości dla firmy R. sp. z o.o., informujące podatniczkę, że w związku z przekazaniem Gminie informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości o nr od [...] do [...] we wsi W., Wójt Gminy rozważa możliwość skierowania wniosku do Rady Gminy D. o uchylenie uchwały nr [...]; w związku ze zbyciem nieruchomości, gdyż skarżąca przestała być właścicielką ww. działek i jej deklaracje w sprawie budowy osiedla stały się bezprzedmiotowe (załącznik nr 20 do protokołu kontroli). Z dokumentów zawartych w aktach sprawy wynikało więc, wbrew temu co twierdziła strona, że jej działania związane ze sprzedażą działek nie były spowodowane odstąpieniem od zmiany "Studium" przez Gminę, lecz wręcz przeciwnie – zaprzestanie przez Gminę prac nad zmianą "Studium" zostało spowodowane sprzedażą nieruchomości (dla których "Studium" miało być zmienione) przez ich właścicielkę. Ponadto z pisma Wójta Gminy D. z dnia 25 sierpnia 2008 r. wynika, że ani dla strony, ani dla przedmiotowych działek w W. nie została wydana żadna decyzja administracyjna umożliwiająca rozpoczęcie prac budowlanych. W związku z powyższym bezpodstawne jest podniesione w odwołaniu żądanie przeprowadzenia dowodu w postaci zwrócenia się do Wójta Gminy D. o dostarczenie dokumentów zezwalających S. S. na zagospodarowanie siedliskowe.

Zatem poniesione koszty zaniechanych inwestycji nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

Za bezpodstawne organ odwoławczy uznał także zarzuty strony w kwestii nie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatku na zakup usługi marketingowej w kwocie 23.461,20 zł. W ocenie organu faktura Invoice 20052806 na kwotę 6.000 EUR stanowiąca równowartość 23.461,20 zł wystawiona przez I. [...] zawierała jedynie lakoniczne stwierdzenie, że dotyczy marketingu wykonywanego w zachodniej Europie i wschodnich Stanach Zjednoczonych. Oprócz przedmiotowej faktury podatniczka nie przedstawiła żadnych dowodów, z których mogłoby wynikać czego dotyczyła i na czym polegała sporna usługa marketingowa. Organ pierwszej instancji wielokrotnie występował do strony o wyjaśnienia czego dotyczyły i na czym polegały usługi marketingowe oraz jaki był cel zakupu usług i czy w związku z zakupioną usługą uzyskała przychód. Na wystąpienie organu podatkowego strona w piśmie z dnia 15 czerwca 2007 r. podała, że usługi marketingowe, które zleciła firmie I. [...] polegały na badaniu rynków światowych, możliwości nawiązania kontaktów z firmami zagranicznymi, rozwinięcia z nimi współpracy i wskazania najbardziej korzystnych rejonów działania. W następnym piśmie z dnia 5 lipca 2007 r. strona wyjaśniła, że wykonywanie usługi marketingowej zleciła drogą elektroniczną, ale wykorzystany do tego celu komputer uległ awarii i czynione są próby odzyskania utraconych danych. Jedynym dokumentem jest przedstawiona wcześniej faktura. W piśmie z dnia 16 lipca 2007 r. strona podała, że po wykonaniu zlecenia przez I. [...] kontynuuje ona prace prowadzące do uzyskania przychodu z tego tytułu. Organ podatkowy oceniając odpowiedź strony z dnia 15 czerwca 2007 r., stwierdził, że zawiera bardzo ogólne i nieprecyzyjne określenie zakresu zleconych usług marketingowych nie posiada żadnej dokumentacji świadczącej o wykonaniu spornych usług marketingowych, takiej jak np. sprawozdania, analizy, opracowania, opinie itp. uzasadniających poniesienie wydatku i umożliwiających dokonanie oceny czy wykonano świadczenie i czy w sposób obiektywny mogło ono przyczynić się do powstania przychodu.

Organ odwoławczy odnosząc się do przedstawionych przez stronę faktur:

– Fa VAT nr [...]z dnia 8 lutego 2007 r. wystawiona w M. dla S. za badanie rynku i opinii publicznej w dystrybucji kamienia indyjskiego w Polsce, na kwotę 3.000 zł netto,

– Fa VAT nr [...] z dnia 8 lutego 2007 r. wystawiona w M. dla P. za badania rynku i opinii publicznej w Polsce w możliwości eksportu napojów alkoholowych i bezalkoholowych, na kwotę netto 1000 zł,

– Fa VAT nr [...] z dnia 24 listopada 2007 r. wystawiona dla S. za "przedstawienie listy (słowo nieczytelne) materiałów budowlanych w Polsce", na kwotę 400 zł netto,

– Fa VAT nr 4/Z/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. wystawiona w W. dla D. B. z U. za "sporządzenie oferty dla zagranicznego na temat rynku materiałów budowlanych w Polsce", na kwotę 800 zł netto stwierdził, że nie potwierdzają one związku uzyskania przychodów z wydatkami poniesionymi na usługę marketingową. Faktura usługi marketingowej dotyczyła zachodniej Europy i wschodnich Stanów Zjednoczonych. Natomiast trzy z czterech ww. faktur z 2007 r. zostały wystawione dla firm w Indiach, a jedna – dla firmy z San Diego, położonego na południowo-zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Organ odwoławczy nie podzielił również stanowiska strony w kwestii dokonanych odliczeń od dochodu przekazania darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego – Duszpasterstwa Parafii Rzymskokatolickiej [...] w łącznej kwocie 152.000 zł, tj. w dniu 31 maja 2005 r. kwotę 90.000 zł i w dniu 20 października 2005 r. kwotę 62.000 zł. Nie uznał przedstawionego sprawozdania proboszcza parafii z wydatkowania darowizny w kwocie 90.000 zł na działalność charytatywno-opiekuńczą (pismo nr E. dz. 59/07 z dnia 5 maja 2007 r.) na:

– zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla 200 dzieci z Parafii – koszt 60.000 zł,

– prowadzenie kuchni dla ubogich emerytów i rencistów przez dwa lata – koszt 15.000 zł,

– pokrycie opłat energii, leków, odzieży zwłaszcza zimowej, organizację spotkań dla ludzi samotnych wigilia i śniadanie wielkanocne dla około 200 osób, paczki na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy około 132 rodzin – 15.000 zł, jak też darowizny w kwocie 62.000 zł wydatkowania (pismo nr L.dz. 298/07 z dnia 19 października 2007 r.) na wsparcie ubogich i potrzebujących, rodzin wielodzietnych, zakup opału, energii elektrycznej i gaz, leków, odzieży jesiennej i zimowej, oraz żywności. Zorganizowano wypoczynek letni i zimowy dla 210 dzieci i młodzieży, zimowy dla 110 dzieci, pomoc dla ludzi starszych, samotnych i chorych w formie spotkań integrujących wraz z posiłkami i doraźną pomocą finansową, wieczerze wigilijną i śniadania wielkanocne dla ubogich i samotnych. Wydano z racji tych świąt ponad 300 paczek żywnościowych. Zorganizowano także pomoc dla dzieci ubogich z racji uroczystości I Komunii Świętej.

W toku postępowania organ podatkowy pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. poinformował stronę, że przedstawione przez nią sprawozdania nie spełniają wymogów dokumentów upoważniających do dokonania odliczeń darowizn w zeznaniu podatkowym, bowiem nie zawierają dat wykorzystania darowizn, ani nie wykazują osób którym zostały darowizny przekazane. Jednocześnie strona została wezwana do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykorzystania darowizny, które będzie zawierało termin czynności wymienionych w sprawozdani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »