NSA: Prowizja bankowa nie zmniejszy podatku od sprzedaży nieruchomości

Koszty prowizji nie stanowią kredytu, lecz zobowiązanie wobec banku w związku ze świadczeniem usług z tytułu udzielonego kredytu. Ich spłata nie stanowi podstawy do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e ustawy. Nie są wydatkiem na cele określone w powoływanym przepisie, lecz wydatkiem w celu uzyskania kredytu z banku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński, NSA del. Jan Grzęda, Protokolant Ilona Waksmundzka, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. R.-J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 651/08 w sprawie ze skargi M. R.-J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 22 września 2008 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od M. R.-J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w S. kwotę 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygnaturze akt I SA/Sz 651/08, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.,) dalej u.p.p.s.a., oddalił skargę M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 22 września 2008 roku w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji i określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynikało, że Dyrektor Izby Skarbowej w S. decyzją z dnia 22 września 2008 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 30 czerwca 2008 r. Nr [...], uchylającą w całości decyzję z dnia 30 marca 2007 r. nr [...] i określającą M.R. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.035 zł.

W dniu 10 kwietnia 2003 r. M.R. sprzedała lokal mieszkalny przy Al. [...] w S. za kwotę 314.000,00 zł. W związku z tym, że sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył to prawo (16 listopada 1998 r.), przychód ze sprzedaży podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%. Podatniczka - chcąc uzyskać prawo do zwolnienia od ww. podatku - złożyła deklarację (PIT-23) i oświadczyła, że przychód z omawianej sprzedaży w okresie dwóch lat przeznaczy na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) powołanej ustawy. Organ podatkowy pierwszej instancji dysponując jedynie aktem notarialnym z dnia 10 kwietnia 2003 r. Repertorium A nr [...], po upływie dwuletniego terminu do wydatkowania przychodu, w ramach czynności sprawdzających, wezwał podatniczkę do przedstawienia dowodów potwierdzających prawo do uzyskania przedmiotowego zwolnienia. Pomimo wystosowanych przez organ pism, strona nie dostarczyła wymaganych dokumentów. W związku z powyższym organ I instancji, oceniając sprawę w oparciu o będący w jego posiadaniu materiał dowodowy uznał, iż w tej sprawie nie można zastosować zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Z tej przyczyny organ postępowanie to zakończył wydając w dniu 30 marca 2007 r. decyzję nr [...] określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 31.400,00 zł., która wobec niezłożenia od niej odwołania stała się decyzją ostateczną.

W dniu 12 marca 2008 r. strona złożyła wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. o wznowienie postępowania w sprawie, wskazując na nowe okoliczności w sprawie tj. wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, skutkujące przedmiotowym zwolnieniem. Na potwierdzenie tego dołączono akt notarialny Repertorium A nr [...] z dnia 15 czerwca 2001 r. dotyczący nabycia przez podatniczkę prawa wieczystego użytkowania działki położonej w S., przy ul. P. wraz z własnością budynków położonych na tej działce, za kwotę 460.000,00 zł, umowę kredytu nr [...] z dnia 28 maja 2001 r. zawartą pomiędzy M.R., a Bankiem o udzielenie kredytu na zakup nieruchomości przy ul. P. w S., na potwierdzenie okoliczności pobrania opłaty prowizyjnej w wysokości 7.000,00 zł, dowód zapłaty opłat sądowych z dnia 18 października 2002 r. uiszczony z tytułu wpisu hipoteki, ujawnienie budynku, zmiany właściciela w kwocie 5. 890,00 zł, fakturę VAT nr [...] wystawioną przez Nieruchomości Przedstawicielstwo w Szczecinie "V" w dniu 15 czerwca 2001 r. z tytułu pośrednictwa w zakupie nieruchomości w kwocie 13.800,00 zł, fakturę VAT nr [...] z dnia 10 kwietnia 2003 r. wystawioną przez S.C.N. S.C. R.B., D.J. z tytułu pośrednictwa w sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w S. przy al. [...] na kwotę 8.040,00 zł, informację o stanie zadłużenia na dzień 16 kwietnia 2003 r. z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny nr [...] położony przy al. [...], zaświadczenie wystawione przez [...] Bank w dniu 28 grudnia 2007 r. dotyczące spłat kapitału i odsetek za okres od 16 kwietnia 2003 r. do 10 maja 2005 r. w łącznej kwocie 120.209,97 zł, "fałszywy przelew", który miał potwierdzać zapłatę na rzecz podatniczki części należności za lokal mieszkalny nr [...] położony w S. przy Al. [...].

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. na podstawie przedstawionego materiału dowodowego uznał, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, uzasadniające wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną ww. organu i wydał w dniu 28 marca 2008 r. postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie. W związku z tym, że przedstawione organowi zaświadczenie o wysokości spłaconego kredytu i odsetek dotyczyło okresu od 16 kwietnia 2003 r. do 10 maja 2005 r., tj. przekraczającego dwuletni ustawowy termin od dnia dokonania sprzedaży, do wydatkowania uzyskanego przychodu, to w ramach wznowionego postępowania podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. w dniu 30 kwietnia 2008 r. wystąpił do [...] Banku o potwierdzenie, jaka kwota kredytu i odsetek została zapłacona w kwietniu i maju 2005 r. W odpowiedzi została udzielona informacja, na podstawie której ustalono, iż 1 kwietnia 2005 r. na konto wpłynęła kwota kapitału 647,72 EUR, co stanowi równowartość 2.645,09 zł, oraz odsetek umownych 435,28 EUR, co stanowi równowartość 1.777,55 zł; 29 kwietnia 2005 r. na konto wpłynęła kwota kapitału 640,43 EUR, co stanowi równowartość 2.720,35 zł oraz odsetek umownych 442,57 EUR (1.879,90 zł); 31 maja 2005 r. na konto wpłynęło 648,81 EUR, co stanowi równowartość 2.839,70 zł oraz odsetek umownych 398,17 EUR (1.651,17 zł).

Po dokonaniu analizy przedstawionego i zebranego przez organ I instancji materiału dowodowego, we wznowionym postępowaniu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. wydał w dniu 30 czerwca 2008 r. decyzję nr [...] uchylającą poprzednią decyzję, która określała zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 10 kwietnia 2003 r. w kwocie 31.400,00 zł i określił to zobowiązanie w wysokości 19.035,00 zł. W uzasadnieniu prawnym organ powołał się na przepisy art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdził ponadto, iż uzyskany przychód w 2003 r. w kwocie 314.000,00 zł przez skarżącą podlega obniżeniu z tytułu kosztów prowizji przy sprzedaży lokalu przy al. [...] w wysokości 8.040,00 zł (faktura VAT nr [...] z dnia 10 kwietnia 2003 r.) oraz w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku na nabycie nieruchomości położonej przy ul. [...], w okresie 24 miesięcy przed dniem sprzedaży tj. przed 10 kwietnia 2003 r. w wysokości 115.609,72 zł. Nie uznano kosztów prowizji jako ceny kredytu - stanowią bowiem one należność banku w związku ze świadczeniem usług kredytowych na rzecz kredytobiorcy. Nie są zatem wydatkiem na cele określone w powoływanym przepisie, ale wydatkiem w celu uzyskania kredytu z banku.

Natomiast w ocenie organu I instancji nie mogły stanowić podstawy do uzyskania prawa do zwolnienia kwoty udokumentowane przez stronę aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia 15 czerwca 2001 r. dotyczącym nabycia nieruchomości w S. przy ul. [...], fakturą VAT nr [...] z dnia 15 czerwca 2001 r., za pośrednictwo przy kupnie nieruchomości, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej z tytułu wpisu hipoteki, zmiany właściciela, ujawnienia budynku, albowiem potwierdzają one nabycie nieruchomości oraz poniesienie kosztów związanych z umową zawartą jeszcze przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy al. [...]. Organ stwierdził ponadto, iż nie miały wpływu na rozstrzygnięcie sprawy dowody, na które powołuje się strona, a mianowicie: informacja o stanie zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny przy al. [...], wyżej opisany "fałszywy dowód" przelewu, gdyż przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedaży. Natomiast okoliczności, na które powołuje się strona (nieuregulowanie ceny nabycia, nie wywiązanie się z umowy, zobowiązanie obciążające lokal) nie ma wpływu na wysokość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania stosownie do art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w postępowaniu przed organem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »