WSA: Od kabli w kanale też jest podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Budowlą na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem regulacji z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, jest obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jest nią zatem sieć telekomunikacyjna, której elementami są linie kablowe, kanały kablowe, studzienki telekomunikacyjne, stanowiąc, w wyniku ich technicznego powiązania, funkcjonalną całość i służąc przekazywaniu informacji. Wartość linii kablowych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjmować z ewidencji środków trwałych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Radom, Sędziowie Sędzia NSA Lidia Błystak (sprawozdawca), Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska, Protokolant Anna Terlecka, po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2011 r. przy udziale sprawy ze skargi A Spółka Akcyjna w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Nowogrodźca z dnia [...] Nr [...];
II. orzeka, iż uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu;
III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. na rzecz strony skarżącej kwotę 5.354 (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm. - dalej powoływana jako Ordynacja podatkowa) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Nowogrodźca z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego A Spółka Akcyjna w podatku od nieruchomości za 2007 r.

Strona w deklaracji z dnia 18 stycznia 2007 r. na podatek od nieruchomości za 2007 r. wykazała do opodatkowania m. in. budowle o wartości 10.434.596 zł. (stawka 2%). W korekcie deklaracji podatkowej złożonej w dniu 2 kwietnia 2007 r. strona w pozycji budowle zwiększyła podstawę opodatkowania do wartości 10.443.655 zł., co było związane ze zmianami wartości początkowej budowli dotyczącej 2006 r. w związku z przeksięgowaniem wartości przełącznic światłowodowych, stanowiących urządzenia techniczne, a nie budowle. W kolejnej korekcie deklaracji z dnia 18 września 2007 r. strona zmniejszyła podstawę opodatkowania w pozycji budowle do kwoty 6.102.375 zł. w okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. i do kwoty 6.098.111 zł. w okresie od marca do grudnia 2007 r., wyjaśniając przyczyny korekty tym, że błędnie ujęła w podstawie opodatkowania wartość linii kablowych położonych w kanalizacji kablowej, wskazując, że linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej nie mogą być kwalifikowane jako samodzielne budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; nie są instalacjami lub urządzeniami stanowiącymi wraz z budowlą całość użytkowo-techniczną z kanalizacją urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, nie są urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie jest możliwe ich przyporządkowanie konkretnym obiektom.

W wyniku rozpatrzenia sprawy organ I instancji wydając kolejną decyzję (trzy poprzednie zostały uchylone) z dnia [...] Nr [...], określił stronie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. powołując się na obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawo budowlane, a także poglądy orzecznictwa sądowego i doktryny i uzyskane opinie biegłego stwierdził, że linie kablowe wraz z kanalizacją kablową stanowią budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jako podstawę opodatkowania przyjął organ I instancji dane wykazane przez stronę w korekcie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2007 r. z dnia 18 stycznia 2007 r. oraz w deklaracji z dnia 17 stycznia 2007 r., w związku z czym podatek od nieruchomości wyniósł kwotę 224.565 zł, w tym od budowli organ przyjął zadeklarowaną wartość 10.443.565 zł. Wyliczenia podatku należnego dokonał organ w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Miejskiej.

Utrzymując w mocy decyzję organu I instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazując, że przedmiotem sporu jest uznanie przez organ I instancji za budowlę, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm. - dalej powoływana jako ustawa o podatkach i opłatach lokalnych), linii kablowych (telekomunikacyjnych) umieszczanych w kanalizacji kablowej, a w konsekwencji stwierdzenie, iż stanowią one przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazał organ na zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicję pojęcia budowli, którą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Powołał się organ na przepis art. 3 pkt 1 lit. b) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm. - dalej powoływana jako Prawo budowlane). Wskazał organ, że na gruncie prawa budowlanego do pojęcia budowli zaliczono także "sieci techniczne". Budowla, a tym samym sieć techniczna stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Skoro sieć techniczna jest budowlą to wchodzące w jej skład elementy są niezbędne, aby sieć mogła funkcjonować. Podniósł organ, że niewątpliwie trwale z gruntem związana jest kanalizacja kablowa, zaś umieszczona w jej wnętrzu linia kablowa jest funkcjonalnie z nią związana, stanowiąc sieć. W sytuacji występującej w sprawie budowlą są zarówno kable jak i kanały połączone w całość techniczno-użytkową. Podstawową funkcją kanalizacji jest jej ochronne działanie w stosunku do kabla, a zatem została wybudowana jako niezbędny element sieci technicznej, jaką stanowi linia telekomunikacyjna umieszczona w kanalizacji telekomunikacyjnej. Ta funkcja kanalizacji wskazuje na to, że stanowi ona wraz z umieszczoną w niej linią całość techniczno-użytkową. Odwołał się organ do tożsamego stanowiska wyrażanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, a to wyroku WSA z dnia 30 listopada 2007 r. (sygn. I SA/Wr 1409/07), wyroku WSA z dnia 15 kwietnia 2009 r. (sygn. I SA/Wr 1264/08), wskazując, że określony w art. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jakim jest "budowla", odnosi się również do sieci technicznej, którą niewątpliwie stanowi sieć telekomunikacyjna, jako funkcjonalna i techniczna całość, obejmująca całokształt urządzeń technicznych służących w celu doprowadzenia sygnału telekomunikacyjnego do końcowego odbiorcy niezależnie od jej technicznej budowy. Będą to zatem przewody, punkty wzmacniające sygnał elektromagnetyczny, punkty przecięcia się sieci oraz zespół urządzeń służących do przekazywania sygnałów, które ostatecznie trafiają do przyłączy do poszczególnych budynków oraz tzw. pętli abonenckiej.

Ponadto wskazał organ na opracowaną w sprawie opinię biegłego, z której także wynika, że posiadane przez stronę na terenie gminy kable telekomunikacyjne wraz z kanalizacją kablową stanowią budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego, bowiem stanowią całość techniczno-użytkową Odnosząc się do przedłożonej przez stronę opinii biegłego stwierdził organ, że jako nie dotycząca przedmiotu opodatkowania nie może zostać wzięta pod uwagę (dotyczy linii położonych na terenie miasta Wałbrzycha). Podniósł organ odwoławczy, że okoliczność, że linie telekomunikacyjne nie zawsze muszą być ułożone w kanalizacji i mogą być z niej swobodnie usuwane nie oznacza, że nie są budowlą i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Uznał organ za bezzasadne odwoływanie się strony do rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864 ze zm.), które jest aktem wykonawczym do Prawa budowlanego, funkcjonującym wyłącznie na użytek procesu budowlanego. Określenie przedmiotu opodatkowania następuje w ustawie, co wynika z art. 217 Konstytucji RP, którą to zasadę należy mieć na względzie również w procesie wykładni prawa. Stwierdził organ, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania, w szczególności w odniesieniu do linii kablowych organ I instancji oparł się na danych wynikających z pierwotnej deklaracji na 2007 r. złożonej przez stronę realizującą obowiązek z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy. Strona obliczyła wysokość zobowiązania podatkowego uwzględniając wartość linii kablowych umieszczonych w kanalizacji kablowej. Wartość budowli nie była przez stronę kwestionowana ani w toku postępowania przed organem I instancji, ani też w odwołaniu. Podkreślił ponadto organ, że strona była dwukrotnie wzywana do przedłożenia wykazu budowli stanowiących jej własność na terenie gminy, wezwania te spotkały się z odmową strona nie przedłożyła wykazu danych, w związku z czym organ oparł się na wskazanych przez stronę danych w deklaracji z dnia 2 kwietnia 2007 r.

W skardze od powyższej decyzji strona skarżąca zarzuciła naruszenie: art. 122 w zw. z art. 180, art. 187 § 1, art. 188, art. 191, art. 21 § 2 i § 3, art. 81 w zw. z art. 180, art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 , art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez brak przedstawienia dowodu na okoliczność nieprawidłowości deklaracji, wadliwość uzasadnienia prawnego decyzji polegającą na błędnej interpretacji przepisów Prawa budowlanego przy ocenie, że obiekt jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obciążenie podatkiem od nieruchomości linii telekomunikacyjnych położonych w kanalizacji kablowej mimo, że nie stanowią one budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przyjęcie innej wartości stanowiącej podstawę opodatkowania aniżeli wartość określona w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, oraz przepisów art. 21 § 3 oraz art. 207 w zw. z art. 165 § 1, § 2 i § 4 w zw. z art. 151 i art. 151 a Ordynacji podatkowej przez uznanie za prawidłową decyzje podatkową mimo, że nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości za 2007 r., co czyni decyzję wydaną poza postępowaniem podatkowym i wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji. Podniosła skarżąca, że kwalifikacja obiektu jako budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest problemem prawidłowego zastosowania tej ustawy i dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych. Przywołała przy tym wyroki NSA z dnia 30 stycznia 2008 r. (sygn. II FSK 1471/06), z dnia 27 stycznia 2008 r. (sygn. II FSK 2316/04) z dnia 21 stycznia 2004 r. (sygn. FSK 181/04 - ONSAiWSA 2/2004, poz. 36). Zdaniem skarżącej organy podatkowe powinny przeprowadzić postępowanie dowodowe, które winno zmierzać do ustalenia, czy przedmiotowe linie kablowe położone w kanalizacji kablowej spełniają definicję budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustalić ich wartość. Organy tymczasem nie wskazały dowodów, z których wynikałoby, że linie kablowe pozostają w związku technicznym z kanalizacją kablową, co j...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »