WSA: Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji można nadać wyłącznie w uzasadnionych wypadkach

Tezy: Wykonanie decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na etapie wydawania zaskarżonego postanowienia, będącego wyrazem ponownego rozpoznania sprawy, z logicznego punktu widzenia wyklucza możliwość występowania obawy, że zobowiązanie z niej wynikające nie zostanie wykonane (art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Sentencja

Dnia 21 października 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Bożena Kasprzak Sędzia NSA Paweł Janicki Protokolant: Asystent sędziego Joanna Skrzypczak-Zajger po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2010 roku sprawy ze skargi PPHU A spółki cywilnej D. i S. J. z siedzibą w Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz PPHU A spółki cywilnej D. i S. J. z siedzibą w Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] określającej A s.c. D.J. i S.J. z siedzibą w Z. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2004 r. w łącznej kwocie 25.376 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za maj, czerwiec, lipiec i październik 2004 r., w łącznej kwocie 24.632 zł.

Podstawą postanowienia były następujące wnioski i ustalenia organów podatkowych.

Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. określił zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za: sierpień 2004 r. w kwocie 14.647 zł, wrzesień 2004 r. w kwocie 10.739 zł, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za: maj 2004 r. w kwocie 10.910 zł, czerwiec 2004 r. w kwocie 3.120 zł, lipiec 2004 r. w kwocie 3.622 zł, październik 2004 r. w kwocie 6.980 zł.

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] nr [...].

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy, mając na uwadze obowiązujący od 1 stycznia 2009 roku stan prawny, wyznaczony przez art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa, wskazał, że zaskarżone postanowienie zostało wydane w oparciu o przepis art. 239b § 1 pkt 4 tej ustawy, zgodnie z którym decyzji nieostatecznej może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Warunkiem zastosowania ww. instytucji jest uprawdopodobnienie, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Organ II instancji wyjaśnił przy tym, że organ I instancji uznał, iż zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a zatem w rozpatrywanej sprawie okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego był krótszy niż 3 miesiące. Powyższa okoliczność, w ocenie organu I instancji, w wystarczający sposób uprawdopodobniła fakt, że zobowiązanie podatkowe określone decyzją z dnia [...], nie zostanie przez stronę wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zasadnym było zatem wydanie zaskarżonego postanowienia z dnia [...] nr [...].

Na powyższe postanowienie pełnomocnik strony złożył w dniu 11 grudnia 2009 roku zażalenie, w którym wniósł o jego uchylenie z uwagi na naruszenie art. 239b § 1 i § 2 oraz art. 217 § 1 i § 2, a także art. 210 Ordynacji podatkowej. Stwierdził przy tym, że sam fakt, iż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania pozostało mniej niż 3 miesiące, nie jest wystarczającym uprawdopodobnieniem zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. W jego ocenie doszło zatem do naruszenia przepisów prawa, gdyż zaskarżone postanowienie nie zawiera uzasadnienia faktycznego oraz koniecznego uprawdopodobnienia jego wydania, co godzi w podstawowe interesy podatnika.

Postanowieniem z dnia [...], wydanym po rozpoznaniu zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy, przywołując treść art. 239a i art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wskazał, że warunkiem zastosowania instytucji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji jest uprawdopodobnienie, zgodnie z art. 239b § 2 Ordynacji, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Jednocześnie organ odwoławczy podkreślił, że przesłankami uzasadniającymi nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności są przesłanki związane z sytuacją majątkową podatnika oraz przesłanki upływu terminu przedawnienia. W przypadku przesłanek wyliczonych w art. 239b § 1 organ podatkowy obowiązany jest ustalić ich wystąpienie przez udowodnienie, natomiast w przypadku przesłanki określonej w § 2 wystarczy uprawdopodobnienie. Przesłanki wyliczone w art. 239b § 1 związane z sytuacją majątkową, której zmiana ma znaczenie dla wykonania obowiązku, jak i przesłanka przedawnienia, stanowią uzasadnione racje nadania rygoru natychmiastowej wykonalności i stanowią w tym zakresie obiektywne okoliczności. Natomiast uprawdopodobnienie oznacza ustalenie danego faktu na podstawie wiarygodnych środków dowodowych, pozwalających na przekonanie o zgodności dowodzonych faktów z rzeczywistością. Innymi słowy, jest to obiektywny stan wiedzy, w świetle której istnienie danego faktu jest wysoce prawdopodobne, ale jednocześnie uwiarygodnione za pomocą określonych środków dowodowych.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. stwierdził, że okoliczność, iż zobowiązanie podatkowe określone w decyzji z dnia [...] nie zostanie przez stronę wykonane do dnia 31.12.2009 r., została w wystarczający sposób uprawdopodobniona przez organ I instancji. Ponownie organ II instancji podkreślił, że przepisy rozdziału 16a Ordynacji podatkowej dotyczące wykonania decyzji uzależniają zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej od zaistnienia przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej. Jedną z tych przesłanek jest krótszy niż 3 miesiące okres do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z decyzji nieostatecznej z [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, upływał z końcem 2009 roku. Zatem z dniem 31.12.2009 r. zobowiązanie podatkowe wynikające z tej decyzji wygasało wskutek przedawnienia i stawało się niewymagalne, co w konsekwencji stanowiło zagrożenie niewykonania tego zobowiązania.

Wychodząc z powyższych przesłanek Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podzielił stanowisko organu I instancji, że w przedmiotowej sprawie wystąpienie przesłanki wynikającej z art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej uprawdopodabniało, iż do dnia 31.12.2009 r. zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Zarzut podatnika, że nie uprawdopodobniono konieczności wydania zaskarżonego postanowienia jest zatem niezasadny.

Jednocześnie zdaniem organu II instancji w rozpatrywanej sprawie postępowanie podatkowe było prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a w toku postępowania podjęto wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy. Organy podatkowe zebrały i w sposób wyczerpujący rozpatrzyły cały materiał dowodowy. W ocenie organu odwoławczego postanowienie organu I instancji nie narusza także art. 210 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, który stanowi, że uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »