WSA: Odliczenie VAT z faktur stwierdzających czynności niedokonane

Chcąc zastosować przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego m.in. faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, należy wykazać, że faktura zawierająca podatek naliczony dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która jednak w rzeczywistości nie została dokonana. Ważny jest tu aspekt ekonomiczny czynności, a nie cywilnoprawny. Czynnością, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), a nie skuteczne - w sensie cywilnoprawnym - przeniesienie prawa własności.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 września 2010 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2009 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej A. D. kwotę 2889 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z [...] marca 2010 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z [...] grudnia 2009 r., nr [...], w której organ pierwszej instancji dokonał wobec A. D. (dalej zwanej również jako "Skarżąca") rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2009 r. w sposób odmienny, niż wynikało to ze złożonej przez Skarżącą deklaracji VAT-7.

Organy skarbowe uznały, że Skarżąca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych, w rozliczeniu podatku za czerwiec 2009 r. bezpodstawnie odliczyła od podatku należnego podatek naliczony w łącznej wysokości 16.060 zł, wynikający z 3 faktur (nr [...], nr [...] i nr [...]) wystawionych [...] czerwca 2009 r. przez firmę PHU "A" - S. S. Faktury te dokumentują sprzedaż na rzecz Skarżącej 2 podziemnych zbiorników paliw płynnych i jednego zbiornika gazu. Zdaniem organów podatkowych, faktury te stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, a w związku z tym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w dalszej części powoływanej w skrócie "u.p.t.u.".

Wynika to z faktu, iż w momencie wystawiana przedmiotowych faktur Pan S. S. nie był właścicielem sprzedawanych zbiorników. Organy ustaliły, że Pan S. S. zakupił te zbiorniki (jeden na gaz i dwa na paliwa płynne) w roku 2007. Zostały one wbudowane na terenie działki przy ul. [...] w Ł., stanowiącej własność Pana S. D. Z zeznań wymienionych wyżej osób wynika, iż planowali oni prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. Z pomysłu tego jednak zrezygnowali. Wówczas Pan S. S. wynajął przedmiotową działkę od Pana S. D., gdzie do końca kwietnia 2008 r. prowadził stację auto-gazu. Następnie, po rozwiązaniu umowy najmu pomiędzy Panem S. S. a Panem S. D., od 1 maja 2008 r. na tej samej działce prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej auto-gazu rozpoczęła Pani A. D. Pan S. S. pozostawił zakupione przez siebie zbiorniki na paliwa, gdyż - jak twierdził - umówił się ustnie z Panią A. D., że odkupi ona od niego te zbiorniki, do czego doszło w czerwcu 2009 r.

Zdaniem organów, z dniem rozwiązania zawartej pomiędzy Panem S. S. a Panem S. D. umowy najmu terenu pod stację auto gazu, pozostawione przez S. S. podziemne zbiorniki na paliwa stały się własnością Pana S. D. – zgodnie z zasadą związania prawa własności budowli z prawem własności nieruchomości. Dlatego też w czerwcu 2009 r. Pan S. S. nie mógł sprzedać przedmiotowych zbiorników na rzecz Pani A. D., gdyż nie stanowiły one już jego własności. Zaś Pani A. D., z uwagi na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u. nie miała prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur stwierdzających czynności niedokonane.

W złożonej do Sądu skardze na powyższą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., Pani A. D. wniosła o jej uchylenie i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania sądowego.

Skarżąca podniosła, że organ pierwszej instancji bezpodstawnie i bezprawnie blokuje zwrot nadwyżki podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup dwóch zbiorników paliw płynnych i jednego zbiornika gazu. Nie zgodziła się z twierdzeniem organów, że przedmiotowe zbiorniki nie stanowiły własności S. S. w dniu ich sprzedaży. Po rozwiązaniu umowy najmu S. S. miał wymontować i zabrać te zbiorniki. Wtedy doszło do zawarcia ustnej umowy, iż Skarżąca odkupi te zbiorniki od S. S. W celu zaoszczędzenia pracy i środków finansowych związanych z demontażem, transportem i montażem S. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »