Błąd urzędnika a możliwość odwołania się od decyzji ustalającej podatek

Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Zatem wartość podana w zeznaniu SD-3 nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego i podlega weryfikacji organu pod kątem jej poprawności i rzetelności. Organ zatem ocenia czy rzeczywiście podana przez podatników cena jest poprawna, tj. czy odpowiada wartości rynkowej. Jeżeli w wyniku tej analizy zakwestionuje tą wartość, wszczęta zostaje stosowna procedura z art. 8 ust 4 cyt ustawy mająca na celu ustalenie wartości rynkowej. Tym bardziej obowiązkiem organu jest ustalenie prawidłowej wartości rzeczy i praw majątkowych nabywanych w drodze spadku jeżeli wartość tą podważają sami podatnicy.

SENTENCJA

Dnia 17 sierpnia 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Beata Cieloch, Sędzia: WSA Inga Gołowska, Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2010 r., sprawy ze skarg S. H., S. C., H. C. i T. C., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 19 marca 2010 r. nr [...], [...], [...], [...], w przedmiocie podatku od spadku:

I. uchyla zaskarżone decyzje,
II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżących koszty postępowania w kwocie 412 zł (czterysta dwanaście złotych).

UZSADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy, Wydział I Cywilny, stwierdził, że spadek po S. C., zmarłym dnia 7 lutego 2006 r., na podstawie ustawy nabyli: wdowa H. C. oraz dzieci: T. C., S. C. i S. H. - po 1/4 części;

We wspólnie złożonym zeznaniu podatkowym (SD-3), spadkobiercy podali, że przedmiotem spadku są:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w P. o powierzchni użytkowej 59,40 m2; powierzchnia gruntu 1240 m2. Wartość rynkowa nieruchomości to 287 500 zł, w tym wartość budynku mieszkalnego 89 100 zł;

- stajnia oraz wiata znajdująca się na w/w nieruchomości o powierzchni i wartości odpowiednio: 16,60 m2 i 12 450 zł; 30 m2 i 9 000 zł.

Łączna wartość spadku wynosi 308 950 zł. Spadkobiercy wskazali także, że korzystają z ulgi z art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768), zwanej dalej "u.p.s.d.". W załączniku do zeznania podatkowego spadkobiercy podali m.in., że wszystkie zabudowania znajdujące się na nieruchomości wymagają remontu.

Decyzjami z dnia 27 stycznia 2010 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego [...], [...], [...],[...] ustalił każdemu ze spadkobierców wysokość podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 556 zł.

Do podstawy opodatkowania przyjęto wartość spadku określoną w zeznaniu podatkowym, a udział spadkobierców ustalono w wysokości 77 238 zł (1/4 łącznej wartości spadku). Organ odliczył kwotę wolną od podatku oraz zastosował ulgę przewidzianą w art. 16 u.p.s.d., tj. z podstawy opodatkowania wyłączył wartość nabytych przez w/w udziałów w budynku mieszkalnym w wysokości po 22 275 zł.

W odwołaniach od decyzji organu I instancji podatnicy wnieśli o ich uchylenie i podali, że nie wiedzą na jakiej podstawie przyjęto "aż taką wartość przedmiotu opodatkowania". Zarzucili, że wartość ta została wpisana przez urzędnika, mimo że podali oni, iż zabudowania znajdujące się na odziedziczonej nieruchomości wymagają remontu. W opinii odwołujących się zabudowania praktycznie nie przedstawiają żadnej wartości. W decyzjach nie podano, jakie kryteria zostały przyjęte do wyceny, zarówno domu, jak i działki, na której się znajdują. "To za mało podać samą wartość". Zdaniem odwołujących się ustalona przez organ wartość majątku spadkowego jest zawyżona i nie znajduje oparcia w rzeczywistości.

Decyzjami z dnia 19 marca 2010 r. nr [...], [...], [...],[...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje organu I instancji.

Uzasadniając rozstrzygnięcia organ II instancji podał, powołując się na stosowne przepisy u.p.s.d., że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego. Zdaniem organu II instancji, "po analizie posiadanych informacji dot. cen zbywanych nieruchomości na terenie miejscowości P.", podana w zeznaniu podatkowym wartość spadku spełnia powyższe kryteria i dlatego została uwzględniona przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Organ odwoławczy zauważył, że w uzasadnieniu decyzji organu I instancji wskazano, że wartość masy spadkowej ustalono w oparciu o złożone zeznanie podatkowe, dlatego zarzuty odwołań, że nie podano kryteriów przyjętych do wyceny majątku są nieuzasadnione. Organ II instancji zaznaczył także, że nieruchomość należąca do spadku po zmarłym S. C. na dzień nabycia spadku nie stanowiła gospodarstwa rolnego z uwagi na niespełnienie kryterium dotyczącego powierzchni gruntu, dlatego jej nabycie nie podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. Odnosząc się do zarzutu wpisania przez urzędnika wartości spadku, organ stwierdził, że nie znajduje on potwierdzenia w aktach sprawy. Organ odwoławczy zaznaczył także, że z uwagi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »