Orzecznictwo NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości transformatorów

Sporne w sprawie niniejszej w zakresie oceny prawnopodatkowej: transformatory, nie stanowią urządzeń budowlanych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i nie są też budowlami wchodzącymi w skład budowli jako całości techniczno-użytkowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 1 lit. b powołanej ustawy Prawo budowlane.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Krystyna Nowak, WSA del. Krystyna Kleiber, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 460/08 w sprawie ze skargi E. P. K. E. S.A. Oddział w L. (obecnie E. P. G. T. w W. Oddział w L.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 5 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 460/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną przez E. S.A. Odział w L. (obecnie: E. w W. Oddział w L.) decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 5 lutego 2008 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy J. z dnia 31 października 2007 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że organ odwoławczy (wzmiankowanym powyżej rozstrzygnięciem) utrzymał w mocy decyzję Wójta Gminy J. z dnia 31 października 2007 r., którą określono spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 146.578 zł. Spółka w złożonych deklaracjach nie wykazała bowiem do opodatkowania transformatorów o wartości 81.441 zł, zaniżając należne zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 1.628,82 zł. W ocenie organu podatkowego drugiej instancji, analiza przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.; zwanej dalej: u.p.o.l.) oraz art. 3 pkt 1 lit. b, art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.; zwanej dalej: Prawo budowlane) wskazuje, iż celem ustawodawcy było znaczne rozszerzenie pojęcia budowli w związku z włączeniem do tej definicji urządzeń budowlanych. Przez budowlę należy rozumieć nie tylko sam obiekt, lecz i urządzenia z nim powiązane, które umożliwiają jego funkcjonalne użytkowanie. Wobec tego organ odwoławczy skonstatował, że należące do spółki transformatory nie były umiejscowione w budynkach, lecz zostały zamontowane na betonowych żerdziach (fundamentach) i składały się na całość techniczno-użytkową specyficzną dla budowli. Stacja transformatorowa jest integralną częścią całego zespołu budowli elektroenergetycznych, na które składają się budowle wykorzystywane do wytwarzania, rozdzielania i przesyłania energii elektrycznej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że transformatory są budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, co spowodowało nieprawidłowe ustalenie podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz naruszenie przepisów procesowych: art. 122 i art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.; zwanej dalej: Ordynacja podatkowa) w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy poprzez zgromadzenie niedostatecznych dowodów.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie ponawiając motywy zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uchylając zaskarżone decyzje obu organów podatkowych Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, iż zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa materialnego. Dokonując wykładni poszczególnych przepisów prawa materialnego - art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 1 lit. b, art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, Sąd pierwszej instancji zgodził się z poglądem skarżącego, że transformatory są urządzeniami energetycznymi umożliwiającymi funkcjonowanie stacji elektroenergetycznych, lecz nie mają one charakteru budowli.

W skardze kasacyjnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a.", zarzuciło:

1. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy:

a) art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a., poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że decyzję wydano z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia administracyjnego, podczas gdy w sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek określonych w art. 240 § 1 pkt 1-11 Ordynacji podatkowej;

b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że decyzję wydano z naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2. naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., poprzez ich błędną wykładnię polegającą na bezpodstawnym przyjęciu, że transformatory nie są budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wskazując na powyższe zarzuty wniesiono o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i oddalenie sk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »