Orzecznictwo: Ustanowienie przez sąd służebności mieszkania

Teza: Jeżeli za przeniesienie udziałów we współwłasności nieruchomości właściciel takiej nieruchomości ustanawia na rzecz osoby, która przeniosła na niego znaczną (znaczącą) wielkość udziałów w tej współwłasności, ograniczone prawo rzeczowe (służebność osobistą), to nie sposób twierdzić, że ustanowienie służebności mieszkania w takiej sytuacji nastąpiło nieodpłatnie w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz, Sędziowie Sędzia NSA Józef Kremis (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Moskała, Protokolant Ewa Bogulak, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 13 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi K S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W z dnia [...] r. nr IS.[...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W z dnia [...] r. (nr [...]);
II. orzeka, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej we W. - powołując się na art. 207 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej w skrócie "o.p.") - utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] r. (Nr [...]) ustalającą K. S. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie [...] zł.

Organ drugiej instancji podkreślił, że w odwołaniu od pierwszoinstancyjnego rozstrzygnięcia K. S. zarzuciła błędne ustalenie stanu faktycznego, będącego podstawą naliczenia kwoty podatku z tytułu nabytego prawa majątkowego (nieodpłatnej służebności), co w konsekwencji spowodowało naruszenie przepisów prawa materialnego oraz procesowego, t.j.:

- art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn - poprzez przyjęcie jako podstawy do wyliczenia wartości służebności osobistej, wartości całego budynku mieszkalnego wraz z działką, co stanowiło podstawę do obliczenia wartości nabytego prawa majątkowego na kwotę [...] zł, a w dalszej kolejności podatku od spadków i darowizn w kwocie [...] zł;

- art. 122 i 180 o.p. - poprzez faktyczne pominięcie i nieprzeprowadzenie jakiegokolwiek postępowania dowodowego w sprawie.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że postanowieniem z dnia [...] r. r. ([...]) Sąd Rejonowy w W. Wydział [...] Cywilny ustanowił na rzecz K. S. dożywotnią służebność mieszkania na nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki gruntu nr [...] o powierzchni [...] ha, położnej w W. S. nr [...], gmina C. B. Służebność tę ograniczono do prawa korzystania przez stronę z faktycznie wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku.

Po uprawomocnieniu się wspomnianego postanowienia wszczęto wobec K. S. postępowanie podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem uprawnienia do nieodpłatnej służebności, obciążającej nieruchomość położoną w W. S. nr [...], stanowiącej własność [...] skarżącej - P. S. (stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w W. z dnia [...] r.).

W dniu [...] r. strona złożyła zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), wykazując jako przedmiot opodatkowania nabyte prawo majątkowe (nieodpłatną służebność), ustanowioną na nieruchomości położonej w W. S. nr [...], składającej się z gruntu o powierzchni [...], zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni [...], o - wskazanej przez stronę w zeznaniu - wartości nieruchomości [...] zł. W dziale F.2 zeznania nie wykazano, aby nabyte prawo majątkowe obciążały długi i ciężary.

Podstawę obliczenia służebności stanowiła wartość nieruchomości ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania podatkowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, zwanej dalej w skrócie "u.p.s.d."). W celu obliczenia prawidłowej wartości nabytego prawa majątkowego, organ podatkowy dokonał analizy wartości przedmiotu służebności, tj. nieruchomości położonej w W. Nr [...], na podstawie danych pochodzących z okresu od [...] do [...] r.

Według Naczelnika Urzędu Skarbowego w W., wykazana przez stronę w zeznaniu wartość nieruchomości ([...] zł) odpowiada cenom rynkowym z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość służebności, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.s.d., przyjęto w wysokości [...] zł (obliczona na podstawie wartości podanej w zeznaniu).

Dyrektor Izby Skarbowej we W., stwierdził, że stosownie do postanowień przepisów Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji. Przedmiotem postępowania rozpoznawczego w postępowaniu odwoławczym jest - zgodnie z zasadą dwuinstancyjności - nie tylko kontrola orzeczenia organu pierwszej instancji, ale przede wszystkim ponowne rozpatrzenie sprawy oraz ocena zasadności argumentów postawionych w odwołaniu przez stronę postępowania.

Według reguły wyrażonej w art. 1 ust. 1 pkt 6 u.p.s.d., podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnej służebności. Jednocześnie, w myśl art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 203, poz. 1267), sześciomiesięczny termin, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., stosuje się w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r. W tej sprawie obowiązek podatkowy powstał w dniu [...] r., należy zatem przyjąć termin zgłoszenia ustanowienia służebności w trybie art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. na mocy przepisów obowiązujących w tym dniu. Zgodnie z brzmieniem art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, w rozpatrywanej sprawie zgłoszenia należało dokonać w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku.

Z akt sprawy wynika, że strona nie zgłosiła nabycia prawa majątkowego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dlatego też organ podatkowy wszczął z urzędu w dniu [...] r. postępowanie podatkowe w związku z nabyciem przez K. S. uprawnienia do nieodpłatnej służebności, obciążającej nieruchomość położoną w W. S. Nr [...], ustanowionej przez P. S. ([...] K. S.), zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia [...] r.

Organ odwoławczy scharakteryzował służebność osobistą, podkreślając, że prawo to obciąża nieruchomość na rzecz indywidualnie oznaczonej osoby fizycznej i ma zaspokoić jej pot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »