Orzecznictwo: Tabela amortyzacyjna zamiast ewidencji środków trwałych

Z uzasadnienia: W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, przyjmując błędnie, że tabela amortyzacyjna nie spełnia wymogów formalnych ewidencji środków trwałych i nie może być z nią utożsamiana. W związku z tym, za zasadne należało uznać twierdzenia Skarżącego, że przedstawienie tabel amortyzacyjnych stanowiło wystarczającą podstawę do dokonania odpisów amortyzacyjnych, z uwagi na treść art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczynych, który wskazuje na wagę istnienia samej ewidencji środków trwałych, a nie innych dokumentów źródłowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Wojciech Czajkowski Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski Sędzia WSA Tadeusz Piskozub (sp r.) Protokolant Tomasz Jary po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 25 marca 2010 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I. uchyla zaskarżoną decyzję;
II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 2832 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania A. L. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wys. 35.383,00 zł oraz odsetki za zwłokę od zaniżonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 1.762,00 zł, obliczone na dzień złożenia zeznania podatkowego za 2006 r., tj. 30.04.2007 r.

Z akt sprawy wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia "[...]", określił Skarżącemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą "[...]" A.L. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 22.787,00 zł oraz odsetki za zwłokę od zaniżonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 2.827,00 zł. W uzasadnieniu organ I instancji zakwestionował m.in. koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez stronę w wysokości 7.182,06 zł z uwagi na brak dokumentacji potwierdzającej wartość nabycia środków trwałych ujętych w poz. 3-10 i 13 tabeli amortyzacyjnej za 2006 r. na kwotę 136.588,10 zł.

Po przekazaniu przez Dyrektora Izby Skarbowej sprawy do ponownego rozpatrzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia "[...]", określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 35.383,00 zł. Zdaniem organu, różnica w wysokości 13.806,00 zł wynikała z:

- zaniżenia przychodu o kwotę 4.280,57 zł poprzez nie rozliczenie i nie wykazanie różnic kursowych powstałych z tytułu sprzedaży usług na rzecz firmy A w H., Niemcy,

- zawyżenia przychodu o kwotę 1.153,68 zł poprzez nie rozliczenie i nie wykazanie różnic kursowych powstałych z tytułu sprzedaży usług na rzecz A,

- zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 73.367,64 zł, poprzez ujęcie w kosztach podatkowych roku 2006 odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, podczas gdy według organu podatkowego nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak ewidencji środków trwałych,

- zaniżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 3.833,00 zł poprzez nie wykazanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 2006 r. wydatku związanego z wykonaniem usług na rzecz firmy A. w związku z fakturą VAT Nr "[...]" z dnia 03.11.2006 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo B. za wykonanie usługi sprawdzenia układów pomiarowych w zakładzie A. w H. Niemcy.

Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia "[...]" utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Podniósł, iż w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za 2006 r. Skarżący wykazał koszty amortyzacji w wysokości zł, naliczone od środków trwałych ujętych w tabeli amortyzacyjnej w poz. 1-10 i 13, tj.

1) budynku o wartości początkowej 627.755,91 zł - m-czny odpis wg stawki 10% w wys. 5.231,29 zł (odpis za XII.2006 r. w wys. 5.231,40 zł),

2) wiaty samochodowej o wartości początkowej 29.305,77 zł - m-czny odpis wg stawki 10% w wys. 244,22 zł (odpis za X.2006 r. w wys. 243,72 zł),

3) portierni o wartości początkowej 5.577,87 zł - m-czny odpis wg stawki 10% w wys. 46,48 zł (odpis za X.2006 r. w wys. 46,69 zł),

4) zewnętrznej sieci wodociągowej o wartości początkowej 1.997,00 zł - m-czny odpis wg stawki 5% w wys. 8,32 zł,

5) zewnętrznej sieci kanalizacyjnej o wartości początkowej 6.554,00 zł - m-czny odpis wg stawki 5% w wys. 27,31 zł,

6) zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej o wartości początkowej 5.408,26 zł - m-czny odpis wg stawki 5% w wys. 22,54 zł,

7) dróg i placów o wartości początkowej 70.604,38 zł - m-czny odpis wg stawki 5% w wys. 294,19 zł,

8) linii oświetlenia zewnętrznego o wartości początkowej 4.070,26 zł - m-czny odpis wg stawki 5% w wys. 16,96 zł,

9) ogrodzenia o wartości początkowej 21.667,96 zł - m-czny odpis wg stawki 4% w wys. 72,23 zł,

10) kotłowni o wartości początkowej 32.459,00 zł - m-czny odpis wg stawki 6% w wys. 162,30 zł,

11) systemu alarmowego o wartości początkowej 4.390,00zł - m-czny odpis wg stawki 10% w wys. 36,58 zł (odpis za XII.2006 r. w wys. 36,62 zł).

Ponadto, jako dowód w sprawie przedłożył:

- akt notarialny Rep. A Nr "[...]" z dnia 01.1 0.1996 r. dokumentujący nabycie przez Skarżącego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ulicy P. i A. w O. oznaczonej jako działki nr 3/150 i 3/151 o powierzchni 2764 m2, nr 3/154 i 3/158 o powierzchni 6552 m2, udział wynoszący połowę nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3/157, 3/117, 3/155 i 3/159 o łącznej powierzchni użytkowej 1495 m2 oraz odrębnej własności zabudowań położonych na działkach nr 3/150, 3/151 i 3/154 w postaci zajezdni samochodowej o powierzchni 2870,14 m2 i wiaty samochodowej o powierzchni 96,75 m2 opiewający na kwotę netto 700.000,00 zł, w tym wartość zabudowań 600.000,00 zł, grunt 100.000,00 zł,

- faktury VAT dokumentujące wydatki na remont i modernizację pomieszczeń przy ul. P. w O. w wysokości ogółem 57.061,68 zł, tj.:

- faktura VAT nr "[...]" z dnia 22.01.2003 r. wystawiona przez K. N., E. N. Spj., C o wartości netto 747,66 zł,

- faktury VAT. wystawione przez D. Sp. z 0.0. j.v.,

- fakturę VAT nr "[...]" z dnia 31.12.1996 r. wystawioną przez E. Sp. z o.o., o wartości netto 16.140,63 zł stanowiącą wartość paromatu "[...]" (kocioł c.o.) zamontowanego w budynku firmy D. Kwota ta została wyłączona decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia "[...]" z kosztów uzyskania przychodów roku 1996 na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W trakcie postępowania odwoławczego od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]", Pełnomocnik Strony przedstawił: tabele amortyzacyjne za lata 2002-2005, dowód OT Nr "[...]" z dnia 30.11.2000 r. wraz z fakturą VAT Nr "[...]" z dnia 07.11.2000 r. i fakturą VAT Nr "[...]" z dnia 18.10.2002 r. - dotyczące systemu alarmowego, dowód OT Nr "[...]" z dnia 05.01.2004 r. wraz z fakturą VAT Nr "[...]" z dnia 31.12.2003 r. - dotyczące ogrodzenia.

Postanowieniem z dnia 15.06.2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej włączył do materiału dowodowego ewidencję środków trwałych firmy D, prowadzoną od 23.05.1994 r.(bez wskazania daty końcowej), zabezpieczoną przez Inspektora Kontroli Skarbowej w UKS w O. w trakcie postępowania skarbowego za rok 1996.

W ww. ewidencji środków trwałych Skarżący wykazał bazę produkcyjno-biurową w kwocie 626.727,24 zł. Z zestawienia wartości budynków i budowli z dnia 11.04.1997 r. sporządzonego przez biegłego na zlecenie D. na podstawie analizy dokumentacji finansowo-księgowej G. i D., wynika, że na ww. wartość początkową bazy składają się budynki o wartości 361.922,45 zł i budowle o wartości 264.804,79 zł amortyzowane stawką 10%.

Organ odwoławczy wskazał, iż stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzą ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym oraz ewidencję wyposażenia.

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Natomiast przepis art. 22n ust. 2 ustawy obliguje podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, szczegółowe dane dot. poszczególnych środków trwałych.

Zdaniem organu odwoławczego, powołane przepisy nakładają bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych w sposób umożliwiający zbadanie sposobu nabycia środka trwałego i naliczanych od niego w sposób prawidłowy odpisów amortyzacyjnych. W przypadku natomiast braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe, organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji odnośnie zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów roku 2006 z tytułu odpisów amortyzacyjnych w kwocie 73.367,64 zł, gdyż przedstawiona przez Skarżącego tabela amortyzacyjna za 2006 r. nie spełniała wymogów formalnych ewi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »