Orzecznictwo: Fiskus musi udowodnić fikcyjność faktur

Z uzasadnienia: Podatnik może obniżyć podatek naliczony o taki podatek należny, który pozostaje w nierozerwalnej więzi ze zdarzeniem gospodarczym, które zostało zarówno faktycznie dokonane, jak też realnie odzwierciedlone w dokumentującej je fakturze. Przepisy ustawy o VAT dają organowi możliwość zakwestionowania prawa podatnika do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jedynie wówczas, gdy organ udowodni niezgodność faktury z rzeczywistością poprzez podanie konkretnego faktu, z którego ta niezgodność wynika, a nie poprzez formułowanie jego oceny, bez jednoznacznego wykazania, że fakt taki rzeczywiście nastąpił.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz (sp r.), sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 lutego 2010 r. sprawy ze skargi A. W. [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od lutego do grudnia 2007 roku:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 3435 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...].06.2009 r. Nr [...] dokonał Panu A. W., prowadzącemu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Z." z siedzibą w Z., [...], dalej również powoływanym jako Skarżący, rozliczenia podatku VAT za miesiące od lutego do grudnia 2007 r. - w wysokości innej, niż zadeklarowana.

W wyniku przeprowadzonej u Skarżącego kontroli skarbowej za 2007 r., zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu złomu wystawionych Panu A. W. przez firmę Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu M. Ż., z siedzibą w Ł., [...], gdyż nie dokumentowały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W ocenie organu I instancji w przywołanej firmie M. Ż. Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu, miał miejsce przepływ fikcyjnych faktu r. Schemat działania polegał jedynie na przefakturowaniu pustych, fikcyjnych faktur, o czym - zdaniem organu I instancji - świadczą daty na fakturach zakupu i sprzedaży oraz ilości złomu na tych fakturach. Daty bowiem zakupu i sprzedaży, często pokrywały się ze sobą. Pan M. Ż. nie posiadał zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, odpowiednich środków transportu, wagi oraz pracowników do prowadzenia działalności w rozmiarze wynikającym z ewidencji księgowej. W dokumentach księgowych Pana M. Ż. nie stwierdzono żadnych kosztów transportu związanych z obrotem złomem metali. Ilości fikcyjne zakupionego złomu od firmy "S. [...]" L. D. zostały w takich samych ilościach przefakturowane przez M. Ż. do PW "Z." A. W. Organ I instancji przyjął, że działalność Pana M. Ż. polegała głównie na wprowadzeniu do obiegu prawnego faktur, które nie dokumentowały wymienionych na nich zdarzeń gospodarczych zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Faktury sprzedaży wystawione przez Pana M. Ż., w których wykazał złom wynikający z fikcyjnych faktur zakupu, gdzie jako wystawcy (dostawcy) figurowała firma "S. [...]" L. D., nie dokumentują żadnej sprzedaży (dostawy) i są fakturami fikcyjnymi. Wystawione przez pana M. Ż. fikcyjne faktury sprzedaży, które nie dokumentują żadnej dostawy towarów (złomów metali) nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W myśl bowiem przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.), dalej określaną "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W dalszej części uzasadnienia organ I instancji podnosił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jak wykazano wyżej faktury wystawiane przez Pana M. Ż. nie dokumentują żadnej dostawy, więc w świetle tego przepisu nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. Dlatego też w ocenie organu I instancji, zgodnie z art. 88 ust. 3 a pkt 4a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności. W związku z powyższym przyjęto, że ewidencja prowadzona dla potrzeb podatku VAT w zakresie zakupów nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, co zdaniem organu I instancji narusza treść art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług w zakresie zakupów za okres od lutego 2007 r. do grudnia 2007 r., nie uznano za dowód w sprawie w części dotyczącej wykazanych w niej: wartości nabycia towarów i kwot podatku naliczonego, na podstawie faktur zakupu, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tj. na podstawie faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane.

Pomimo nierzetelności ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług i pominięciu jej za dowód w sprawie w podanej wyżej części za powyższy okres, zdaniem organu I instancji zgromadzony materiał dowodowy pozwalał na określenie kwot podatku naliczonego, bez konieczności określania tych wielkości w drodze oszacowania. Przy określaniu podstaw opodatkowania podatkiem od towarów i usług za miesiące: od lutego 2007 r. do grudnia 2007 r. wartość nabycia towarów i usług i kwoty podatku naliczonego przyjęto na podstawie faktur dokumentujących rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, tj. z pominięciem fikcyjnych faktur zakupu stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane. W myśl przepisu art. 23 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej w skrócie: "o.p.", organ I instancji odstąpił od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, gdyż w jego ocenie dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania pozwolą na określenie podstawy opodatkowania. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przedstawionych w uzasadnieniu decyzji, na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy o VAT oraz w oparciu o treść przepisu art. 21 § 3 o.p., dokonano Skarżącemu rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2007 r. do grudnia 2007 r. - w wysokości innej, niż zadeklarowana.

Od powyższej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B., Skarżący złożył odwołanie, zarzucając jej:

(1) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a, art. 99 ust. 12 oraz art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, poprzez przyjęcie, iż faktury wystawione przez Pana M. Ż. nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych i tym samym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur;
(2) naruszenie art. 193 § 1, 2, 4 o.p. oraz art. 207 o.p., poprzez przyjęcie, iż księgi podatkowe prowadzone przez Pana A. W. za okres od lutego do grudnia 2007 r. w części dotyczącej nabycia towarów i kwot podatku naliczonego, nie mogą stanowić dowodu w sprawie jako prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.

W uzasadnieniu odwołania między innymi podniesiono, iż zaskarżona decyzja odnosi się do działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana M. Ż., a nie odwołującego się A. W. Nie uwzględnia natomiast faktu, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Z." A. W. nieprawidłowości w zakresie dokumentacji, środków transportu, pracowników i dokumentów przyjęcia złomu. W ocenie Strony cała dokumentacja księgowa, pozytywne wyniki kontroli krzyżowych dokonanych u ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »