Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

W dziale Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne znajduje się 65 artykuły spośród 55009 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 03.08.2023
  MF o dokonywaniu korekt przez podatników opodatkowanych CIT estońskim
  W przypadku korekty, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, podatnicy nie dokonują dla celów podatkowych korekty przychodów ani kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku podatnicy uwzględniają skutki faktury korygującej wyłącznie dla celów rachunkowych. Z kolei jeśli korekta jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, podatnicy są obowiązani dokonać korekty zeznania za okres rozliczeniowy, w którym dla celów podatkowych została uwzględniona faktura pierwotna. więcej »
 • 31.07.2023
  Podział i łączenie spółek kapitałowych w CIT
  W związku z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym i swobodą przepływu kapitału następują podziały oraz połączenia spółek handlowych. Przyczynami łączenia się spółek bywają zwykle działania mające na celu koncentrację kapitału, przejęcie nowych technologii, metod zarządzania i marketingu spółki przejmowanej, poszerzenie rynków zbytu, a także zwiększenie zdolności kredytowej i łatwiejszy dostęp do finansowania. Z kolei podział spółek jest spowodowany potrzebą restrukturyzacji przedsiębiorstw spółek w postaci wydzielenia ze struktury zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wewnętrznymi relacjami w spółce, m.in. konfliktem wspólników, poprzez który niemożliwe jest odpowiednie funkcjonowanie spółki. Restrukturyzacje spółek mogą spowodować konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, jakie powinny zostać spełnione przesłanki, żeby podział spółek bądź połączenie spółek było neutralne podatkowo? więcej »
 • 26.07.2023
  Jak wypełnić informację CIT-8ST? - MF wyjaśnia
  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do corocznego przekazywania informacji o strukturze zatrudnienia, czemu służą formularze CIT-8ST oraz dedykowane im załączniki CIT-A. Prawidłowe wykazanie objętych wspomnianymi deklaracjami informacji ma szczególne znaczenie zważywszy na fakt, że to na podstawie przekazanych danych dokonuje się kalkulacji udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych. więcej »
 • 25.07.2023
  MF: Zwrot składki zdrowotnej a podatek liniowy lub ryczałt
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje dla opodatkowanego podatkiem liniowym obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Natomiast w przypadku ryczałtu, zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. więcej »
 • 24.07.2023
  Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
  Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w księgach w dniu ich poniesienia. W ramach działalności otrzymuje zaliczki (częściowe i całkowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane środki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie wybrał sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikają z umów, które nie zawsze mają formę pisemną, i mogą podlegać zwrotowi. Czy zaliczki te stanowią przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usługi? więcej »
 • 04.07.2023
  Spółki jawne bez prawa do zmiany formy rozliczania podatku dochodowego
  Przepisy ustawy CIT jednoznaczne stanowią, że spółka jawna, która stała się podatnikiem CIT, zachowuje ten status do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru. Spółka ta nie może zmienić swojego statusu podatkowego na podatkowo transparentną nawet w przypadku, gdy - wskutek zmian w strukturze udziałowej - wszyscy jej wspólnicy będą osobami fizycznymi - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 20.06.2023
  Opodatkowanie odsetek od zwróconej przez bank kaucji
  Podatnicy zawarli z bankiem umowę o ustanowienie kaucji, która stanowiła zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu hipotecznego. Po spłacie kredytu, bank zwrócił kaucję wraz z odsetkami. Czy od wypłaconych odsetek powinien zostać pobrany 19% zryczałtowany podatek? więcej »
 • 19.06.2023
  Korekta kosztów i przychodów po zmianie formy opodatkowania
  Przedsiębiorcy mają sporą swobodę w zakresie wyboru formy opodatkowania. Opodatkowani mogą być na zasadach ogólnych – wg skali lub podatkiem jednolitym 19%. Często mogą też wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitu przychodów i zliberalizowanie wymogów dla ryczałtowców wpłynęło na popularność tej formy opodatkowania. więcej »
 • 14.06.2023
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. w wyjaśnieniach MF
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez przedsiębiorcę, który rozlicza podatek według liniowej 19% stawki powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w pozostałych przypadkach - wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r. Natomiast zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez ryczałtowca powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. więcej »
 • 13.06.2023
  Jak rozpoznać koszt bezpośrednio związany z przychodami
  Przy okazji omawiania metod prowadzenia PKPiR pojawiają się dwa pojęcia – koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Będziemy je nazywać w skrócie kosztami bezpośrednimi i kosztami pośrednimi. więcej »
 • 02.06.2023
  MF o stosowaniu ulgi na innowacyjnych pracowników
  Beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników jest podatnik będący jednocześnie płatkiem podatku dochodowego od osób fizycznych - czyli przedsiębiorca, a nie zatrudniony pracownik. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób beneficjent przedmiotowej ulgi może wykorzystać środki finansowe z tytułu skorzystania z niej, ma w tym zakresie dowolność - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarza. więcej »
 • 02.06.2023
  Spłata pożyczki w formie rzeczowej. Co z PIT?
  W okresie od 2016 do 2019 roku pomiędzy wspólniczką a spółką zostały zawarte umowy pożyczki. Czy w sytuacji uregulowania zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w części lub w całości w drodze przeniesienia własności towaru przez spółkę na wspólniczkę, przy założeniu że wartość wydanego towaru nie będzie przewyższać kwoty udzielonej pożyczki, wspólniczka rozpozna przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 31.05.2023
  MF o podatkowych skutkach wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego
  Czy w związku z przewidywanym odwołaniem z dniem 1 lipca 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzając dokumentację cen transferowych za 2022 i 2023 r. podatnicy nadal będą korzystać z ułatwień przewidzianych w specustawie antycovidowej? Do kiedy - do końca sierpnia, do 1 września czy do końca września 2023 r. - płatnicy CIT i PIT mogą stosować ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji? więcej »
 • 31.05.2023
  Zwrot środków z funduszu remontowego bez PIT
  Dokonany przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował powstaniem przysporzenia majątkowego, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie musi uwzględniać tego dochodu jako przysporzenia majątkowego skutkującego zapłatą należnego podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT-37. Zatem wspólnota mieszkaniowa nie powinna wystawiać informacji PIT-11. więcej »
 • 22.05.2023
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w PIT - MF odpowiada
  Jak podatkowo potraktować otrzymany zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Czy u przedsiębiorcy opodatkowanego: według zasad ogólnych nie skutkuje to żadną korektą podatkowych rozliczeń, według liniowej stawki 19-proc. PIT oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do dochodu lub zmniejszenia o tę kwotę kosztów uzyskania przychodu, a według ryczałtu oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do przychodu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY