Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

W dziale Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne znajduje się 70 artykuły spośród 54027 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 19.06.2023
  Korekta kosztów i przychodów po zmianie formy opodatkowania
  Przedsiębiorcy mają sporą swobodę w zakresie wyboru formy opodatkowania. Opodatkowani mogą być na zasadach ogólnych – wg skali lub podatkiem jednolitym 19%. Często mogą też wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitu przychodów i zliberalizowanie wymogów dla ryczałtowców wpłynęło na popularność tej formy opodatkowania. więcej »
 • 14.06.2023
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. w wyjaśnieniach MF
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez przedsiębiorcę, który rozlicza podatek według liniowej 19% stawki powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w pozostałych przypadkach - wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r. Natomiast zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez ryczałtowca powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. więcej »
 • 13.06.2023
  Jak rozpoznać koszt bezpośrednio związany z przychodami
  Przy okazji omawiania metod prowadzenia PKPiR pojawiają się dwa pojęcia – koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Będziemy je nazywać w skrócie kosztami bezpośrednimi i kosztami pośrednimi. więcej »
 • 02.06.2023
  MF o stosowaniu ulgi na innowacyjnych pracowników
  Beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników jest podatnik będący jednocześnie płatkiem podatku dochodowego od osób fizycznych - czyli przedsiębiorca, a nie zatrudniony pracownik. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób beneficjent przedmiotowej ulgi może wykorzystać środki finansowe z tytułu skorzystania z niej, ma w tym zakresie dowolność - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarza. więcej »
 • 02.06.2023
  Spłata pożyczki w formie rzeczowej. Co z PIT?
  W okresie od 2016 do 2019 roku pomiędzy wspólniczką a spółką zostały zawarte umowy pożyczki. Czy w sytuacji uregulowania zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w części lub w całości w drodze przeniesienia własności towaru przez spółkę na wspólniczkę, przy założeniu że wartość wydanego towaru nie będzie przewyższać kwoty udzielonej pożyczki, wspólniczka rozpozna przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 31.05.2023
  MF o podatkowych skutkach wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego
  Czy w związku z przewidywanym odwołaniem z dniem 1 lipca 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzając dokumentację cen transferowych za 2022 i 2023 r. podatnicy nadal będą korzystać z ułatwień przewidzianych w specustawie antycovidowej? Do kiedy - do końca sierpnia, do 1 września czy do końca września 2023 r. - płatnicy CIT i PIT mogą stosować ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji? więcej »
 • 31.05.2023
  Zwrot środków z funduszu remontowego bez PIT
  Dokonany przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował powstaniem przysporzenia majątkowego, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie musi uwzględniać tego dochodu jako przysporzenia majątkowego skutkującego zapłatą należnego podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT-37. Zatem wspólnota mieszkaniowa nie powinna wystawiać informacji PIT-11. więcej »
 • 22.05.2023
  Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w PIT - MF odpowiada
  Jak podatkowo potraktować otrzymany zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Czy u przedsiębiorcy opodatkowanego: według zasad ogólnych nie skutkuje to żadną korektą podatkowych rozliczeń, według liniowej stawki 19-proc. PIT oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do dochodu lub zmniejszenia o tę kwotę kosztów uzyskania przychodu, a według ryczałtu oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do przychodu? więcej »
 • 19.05.2023
  Prywatny samochód w delegacji. Zwrot kosztów z PIT?
  Czy wypłata na rzecz pracownika należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdów w ramach podróży służbowej odbywanej jego prywatnym pojazdem elektrycznym, hybrydowym lub o napędzie wodorowym wiąże się z koniecznością poboru przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? więcej »
 • 18.05.2023
  Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje. więcej »
 • 20.04.2023
  Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Wszczęcie i w konsekwencji prowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych mających na celu upłynnienie majątku, spłatę wierzytelności i podział majątku pozostałego z masy likwidacyjnej, pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy. więcej »
 • 20.04.2023
  Estoński CIT - MF wyjaśnia 
  Ryczałt od dochodów spółek jako prosta forma opodatkowania zyskuje coraz większą popularność. Należy jednak odnotować, że relatywnie krótki czas obowiązywania tej formy rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych sprawia, że brak jest w wielu przypadkach jednolitej praktyki stosowania prawa a podatnicy nader często zgłaszają wątpliwości interpretacyjne - stwierdził poseł Grzegorz Gaża w interpelacji i zadał w związku z tym kilka pytań. więcej »
 • 19.04.2023
  Podział spółki przez wydzielenie - skutki podatkowe dla spółki i wspólników
  Za przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, uważa się również przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów więcej »
 • 19.04.2023
  Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy
  Niezależnie od statusu podatkowego obywatela Ukrainy (rezydent albo nierezydent podatkowy w Polsce), co do zasady, praca najemna wykonywana na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce (art. 15 ust. 1 Umowy PL-UA).   więcej »
 • 18.04.2023
  Wątpliwości w sprawie informacji CIT-8ST – wyjaśnienia MF
  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobligowani do corocznego składania informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze sposobem wywiązywania się ze wspomnianego obowiązku.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY