Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opieka prawo pracy

 • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsiębiorcze matki?
  W 2018 r. oddziały ZUS wydały 687 decyzji stwierdzających niepodleganie ubezpieczeniom społecznym osób zgłoszonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Były to osoby, które wystąpiły o świadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane były także decyzje o braku prawa do zasiłku. 33% tych decyzji dotyczyło kobiet w ciąży. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpieczeń).
  • 28.10.2019NSA. Obowiązkowe badania psychologiczne są zwolnione z VAT
   Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowią element badań z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizują one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego też mieszczą się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usług. O profilaktycznym charakterze badań psychologicznych świadczy narzucona regularność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
   • 17.05.2019Prawo do zasiłku opiekuńczego - podstawowe informacje i przykłady
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj informacje dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego.
    • 15.04.2019Program "Mama 4+". MPiPS o matczynych emeryturach
     Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające dyskryminuje mężczyzn. Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu w przypadku śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę, analogicznie jak w przypadku prawa do urlopu macierzyńskiego i zasiłków macierzyńskich, a także w razie długotrwałego zaprzestania sprawowania przez nią opieki. Ponadto, w przypadku ustania okoliczności, będących podstawą przyznania świadczenia (np. wyjazd z Polski, uzyskanie dochodu, odbywanie kary pozbawienia wolności) prawo do świadczenia ustaje, o czym organ rentowy powiadamia zainteresowanego decyzją stwierdzającą ustanie prawa do świadczenia - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     • 15.02.2019Zasiłek opiekuńczy - przez 14, 30 lub 60 dni
      Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określają, za ile dni w roku kalendarzowym można otrzymać zasiłek opiekuńczy. Ten limit zależy m.in. od tego, nad kim i w jakich okolicznościach sprawowana jest opieka.
      • 14.02.2019Zasiłek opiekuńczy - przez 14, 30 lub 60 dni
       Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określają, za ile dni w roku kalendarzowym można otrzymać zasiłek opiekuńczy. Ten limit zależy m.in. od tego, nad kim i w jakich okolicznościach sprawowana jest opieka.
       • 14.11.2018Zwolnienie na opiekę będzie na każde dziecko?
        Wprowadzenie możliwości wykorzystywania zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników związanym z bardziej elastycznym i swobodnym sposobem korzystania z tego zwolnienia, a także pozwala na racjonalniejsze gospodarowanie jego wymiarem, umożliwiając tym samym załatwienie spraw związanych z większą liczbą wychowywanych dzieci. Dokonanie pełnej oceny funkcjonowania tej regulacji wymaga czasu. W związku z tym postulat dotyczący przyznania zwolnienia od pracy na każde z wychowywanych przez pracownika dziecko w wieku do 14 lat będzie rozważany – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
        • 02.10.2018Darmowe pakiety medyczne dla pracowników poza VAT
         Spółka nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom pakiety medyczne, które przekazywane są im nieodpłatnie. Zakres świadczeń zdrowotnych, których dotyczą pakiety zawiera w sobie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia spoza tego zakresu, w tym świadczenia wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów. Czy spółka będzie zobowiązana wykazywać w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 świadczenie nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych i czy ma obowiązek ewidencjonowania tego świadczenia na kasie?
         • 20.09.2018Ulga rehabilitacyjna dla osób utrzymujących osoby niepełnosprawne
          Z ulgi na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać osoby mające na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.
          • 13.06.2018WSA. Opodatkowanie majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką
           Samo sprawowanie opieki nad spadkodawcą przez wymagany okres nie uprawnia jeszcze do uzyskania ulgi mieszkaniowej. Niezbędne jest bowiem przedstawienie także stosownej umowy zawartej ze spadkodawcą na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
           • 06.03.2018PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci
            Pytanie: Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą 3 synów: bliźniaków, które mają obecnie 12 lat oraz pełnoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do młodszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sądowym oraz opłaca alimenty. Natomiast na starszego syna płaci alimenty. Czy, w związku z brakiem możliwości porozumienia się z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na małoletnich synów oraz pełnoletniego uczącego się syna?
            • 18.01.2018Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia i ich udokumentowanie
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ilustrowany przykładami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj o tym, kto ma prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego oraz o tym, jak to prawo należy udokumentować.
             • 13.12.2017Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
              Dwie studiujące córki podatnika postanowiły w okresie przerwy wakacyjnej pójść do pracy, aby zasilić skromny budżet rodzinny. Córki podatnika wykonywały prace usługowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytułu tej umowy można traktować jako „dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
              • 12.12.2017Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
               Dwie studiujące córki podatnika postanowiły w okresie przerwy wakacyjnej pójść do pracy, aby zasilić skromny budżet rodzinny. Córki podatnika wykonywały prace usługowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytułu tej umowy można traktować jako „dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
               • 20.10.2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa
                Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów.
                • 21.07.2017Zasiłek pielęgnacyjny bez zmiany wartości już ponad 10 lat
                 Interpelacja nr 12612 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 r.
                 • 03.04.2017Zasiłek pogrzebowy do zmiany?
                  Interpelacja nr 10572 w sprawie zasiłku pogrzebowego
                  • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                   Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                   • 27.01.2017PIT za 2016: Ulga na dzieci
                    Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
                    • 19.01.2017Ubezpieczenie medyczne dla pracowników a VAT
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
                     • 10.01.2017Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
                      Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
                      • 07.12.2016Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
                       Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                       • 04.11.2016VAT. Pakiety medyczne finansowane częściowo przez pracodawcę
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
                        • 09.08.2016Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna z tytułu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?
                         • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
                          Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
                          • 01.08.2016Jak rodzice powinni podzielić ulgę prorodzinną?
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na dzieci w równych częściach z żoną (byłą) za cały rok, czy też tylko za miesiące, w których mieszkał wspólnie z dziećmi?
                           • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem można podzielić na godziny
                            Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów art. 188 § 1 Kodeksu pracy
                            • 31.05.2016Co dalej z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych?
                             Zapytanie nr 423 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13
                             • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
                              Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
                              • 29.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                               W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
                               • 28.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                                W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
                                • 27.04.2016Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego będzie uproszczony
                                 Interpelacja nr 2198 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie formularzy ZUS Z-15 w przypadku choroby dziecka do lat 14
                                 • 19.04.2016Świadczenia z programu "Rodzina 500+" w przypadku separacji
                                  Interpelacja nr 1870 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus"
                                  • 01.04.2016Rozliczenie roczne. Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w prywatnym ośrodku opiekuńczym
                                   Pytanie podatnika: że Wnioskodawca posiada I grupę inwalidzką. Wnioskodawca z uwagi na zdiagnozowane u niego choroby wymaga stałej opieki, rehabilitacji. Prywatny ośrodek opiekuńczy w którym przebywa Wnioskodawca posiada status placówki opiekuńczej zapewniający całodobową opiekę pielęgnacyjno-leczniczo-opiekuńczą. Wnioskodawca wskazał, że Ośrodek opiekuńczo-leczniczy w którym przebywa nie jest Domem Pomocy Społecznej. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w ww. ośrodku?
                                   • 26.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
                                    Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
                                    • 25.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
                                     Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
                                     • 24.02.2016Dwie umowy zlecenia z jednym zleceniodawcą a składki ZUS
                                      Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmodyfikowane zasady w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne należnych od umów zlecenia. Tak jak do 31 grudnia 2015 r., nadal zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. , poz. 121, z późn. zm.; dalej: s.u.s.), osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia, a jednocześnie nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                      • 23.02.2016Dwie umowy zlecenia z jednym zleceniodawcą a składki ZUS
                                       Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmodyfikowane zasady w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne należnych od umów zlecenia. Tak jak do 31 grudnia 2015 r., nadal zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. , poz. 121, z późn. zm.; dalej: s.u.s.), osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia, a jednocześnie nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                       • 04.02.2016PIT za 2015. Ulga na dzieci
                                        Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
                                        • 03.02.2016PIT za 2015. Ulga na dzieci
                                         Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
                                         • 14.01.2016Dla kogo ulga prorodzinna?
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej?
                                          • 17.11.2015Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Czy będą zmiany w zasiłkach?
                                           Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
                                           • 21.10.2015Ulga prorodzinna. Dwoje dzieci, w tym pracujący student i limit dochodów dla małżonków
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni oraz Jej mąż uzyskali dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Rozliczenia podatkowego dokonali wspólnie (PIT-37). Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 116 976,34 zł. Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utrzymywali w roku podatkowym dwoje dzieci: małoletniego syna uczęszczającego do gimnazjum oraz pełnoletniego studiującego syna (poniżej 25 roku życia). Pełnoletni syn uzyskał dochody z umowy zlecenia wykonywanej w Polsce (603,52 zł) oraz z umowy o pracę w Niemczech (5158 zł). Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci?
                                            • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                                             Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                                             • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
                                              Pytanie podatnika: Czy dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej należy wyliczyć po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 08.06.2015Działalność gospodarcza lekarza a podatek liniowy
                                               Pytanie podatnika: Czy prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%?
                                               • 28.04.2015Niski zasiłek pogrzebowy zmusza do kredytu
                                                Interpelacja nr 31913 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego
                                                • 23.03.2015Usługi medyczne, zabiegi i bilety wstępu a stawka VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy sprzedaż karnetów lub pojedynczych biletów wstępu do Kompleksu do samodzielnego korzystania przez klienta, powinno być traktowane dla potrzeb podatku VAT jako świadczenie w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 8%. Czy sprzedaż zabiegów fizjoterapeutycznych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?
                                                 • 18.03.2015Świadczenia rodzinne - MPiPS pracuje nad kolejną nowelą
                                                  Resort pracy i polityki społecznej przedstawił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osobom, które nie pracują albo rezygnują z pracy, by opiekować sie niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem lipca 2015 r.
                                                  • 17.03.2015Świadczenia rodzinne - MPiPS pracuje nad kolejną nowelą
                                                   Resort pracy i polityki społecznej przedstawił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osobom, które nie pracują albo rezygnują z pracy, by opiekować sie niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem lipca 2015 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »