Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik młodociany

 • 08.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
  Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
  • 07.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
   Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
   • 28.02.2019Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - rozpoczynamy w najbliższy piątek
    Przy zatrudnianiu pracowników często pojawiają się problemy ze składkami, zasiłkami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnień, które musi poznać i opanować pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyliśmy e-kurs "Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy." Uczestniczący w kursie przejdą drogę od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnień z ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. W piątek rozpoczynamy kolejną edycję - zapraszamy do zapoznania się z programem.
    • 15.10.2018Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?
     Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     • 11.07.2018Czy praktyki zawodowe wliczane są do przyszłej emerytury?
      Zaliczeniu do okresów składkowych podlega jedynie okres pracy pracownika młodocianego na podstawie umowy o naukę zawodu/o przyuczenie do określonego zawodu, jeżeli pomiędzy pracownikiem, a zakładem pracy zawarta została indywidualna umowa o naukę zawodu. Okres ten może zostać uznany jako okres składkowy tylko na podstawie świadectwa pracy/zaświadczenia pracodawcy, w którym stwierdzono, że osoba zainteresowana w trakcie odbywania nauki była równocześnie pracownikiem - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      • 19.04.2018Młodociani pracownicy – od września pracować będą mogli także 15-latkowie
       Z początkiem września br. obniżeniu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim można podjąć pracę. W efekcie przepisy dotyczące tzw. pracowników młodocianych będą odnosić się do osób między 15. a 18. rokiem życia. Eksperci wskazują, że młode osoby z powodu niskiej świadomości prawa mogą być bardziej narażone na problemy z pracodawcami.
       • 18.04.2018Młodociani pracownicy – od września pracować będą mogli także 15-latkowie
        Z początkiem września br. obniżeniu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim można podjąć pracę. W efekcie przepisy dotyczące tzw. pracowników młodocianych będą odnosić się do osób między 15. a 18. rokiem życia. Eksperci wskazują, że młode osoby z powodu niskiej świadomości prawa mogą być bardziej narażone na problemy z pracodawcami.
        • 21.11.2017Przerwy w pracy przysługujące pracownikowi
         W postanowieniach układu zbiorowego, regulaminu pracy lub w umowach o pracę pracodawca może, zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika, wprowadzić przerwę dłuższą niż 15-minutowa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (a także więcej niż jedną z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z nich musi trwać nie krócej niż 15 minut). Pracodawca może także wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
         • 19.09.2017Plan wydatkowania środków z Funduszu Pracy budzi wątpliwości
          Rząd zaplanował zmniejszenie w przyszłym roku o 14 proc. środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jeszcze większy spadek dotyczyć ma wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, rząd powinien całkiem na nowo zdefiniować cele wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
          • 29.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
           Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień.
           • 28.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
            Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień.
            • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
             Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
             • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. Będą dłuższe przerwy w czasie pracy?
              Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie płatnej przerwy w wykonywaniu pracy
              • 17.07.2015Możliwość ubiegania się o niezrealizowane świadczenia z ubezpieczenia społecznego
               W myśl art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
               • 16.07.2015Możliwość ubiegania się o niezrealizowane świadczenia z ubezpieczenia społecznego
                W myśl art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
                • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2015
                 Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 września - pozostałe 25% naliczonego odpisu.
                 • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2015
                  Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 września – pozostałe 25% naliczonego odpisu.
                  • 26.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
                   Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
                   • 25.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
                    Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
                    • 25.03.2015Okresy praktycznej nauki zawodu w stażu emerytalnym
                     Okres praktycznej nauki zawodu ZUS zaliczy do stażu emerytalnego tylko w przypadku, gdy zainteresowany będzie w posiadaniu świadectwa pracy wystawionego przez zakład pracy, w którym ją odbywał.
                     • 01.07.2014MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                      Interpelacja nr 26030 do ministra finansów w sprawie skorzystania z tzw. ulgi uczniowskiej poprzez wypłatę jednorazowego ekwiwalentu
                      • 27.05.2014Upał w miejscu pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
                       W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadbać o pracowników. W zależności od warunków polskie prawo zobowiązuje np. do zapewnienia pracującym zimnych napojów.
                       • 27.05.2014Upał w miejscu pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
                        W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadbać o pracowników. W zależności od warunków polskie prawo zobowiązuje np. do zapewnienia pracującym zimnych napojów.
                        • 17.04.2014Badania lekarskie uczniów i studentów a możliwość podjęcia pracy
                         Nie można uznać, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie są one zatem wystarczające do zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – potwierdza PIP.
                         • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                          Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. Poznajmy najważniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                          • 25.11.2013Zatrudnianie młodocianych. Pracodawcy masowo łamią prawo
                           Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników masowo naruszają przepisy – wynika z pokontrolnych informacji przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2012 r. inspektorzy skontrolowali pod kątem zatrudniania młodocianych osób 884 pracodawców. W efekcie wydano ponad 4000 decyzji i wniosków nakazujących usunięcie uchybień i nieprawidłowości.
                           • 30.07.2013W czasie upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki
                            W czasie upałów (temperatura od 25-28 stopni Celsjusza) na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki. Wśród nich znajduje się m.in. zapewnienie dostępu do zimnych napojów. Kwestie te regulują zapisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
                            • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzieży, w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                             • 31.05.2013Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych
                              Interpelacja nr 16426 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaprzestania od 2014 r. refundowania wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
                              • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2013
                               Po wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia na dany rok przedsiębiorca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, która w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 zł. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowiązkowy) naliczany jest w następujący sposób:
                               • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku
                                Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o zfśs) zawiera regulacje dotyczące tworzenia, naliczania i wykorzystania środków zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworzą:
                                • 29.01.2013PIT: Rozliczenie straty podatkowej
                                 Strata ze źródła przychodów (tzw. strata podatkowa) występuje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z tego źródła. Mimo że zarówno strata, jak i dochód to różnica między przychodami z danego źródła przychodu a kosztami jego uzyskania, to wyraźnie widać, że do straty podatkowej mają zastosowanie inne zasady niż do dochodów.
                                 • 15.11.2012Urzędy pracy – wkrótce poważne zmiany
                                  Urzędy pracy czekają poważne zmiany. Za sześć miesięcy wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi rejestrować i umawiać się na wizytę w urzędzie będzie można również przez Internet.
                                  • 11.09.2012Wyższa płaca minimalna pogorszy sytuację młodych
                                   Od 1 stycznia 2013 r. płaca minimalna ma wynosić 1600 zł brutto – wynika z projektu rozporządzenia z 7 września, opublikowanego przez resort pracy. Projektodawca przyznaje w uzasadnieniu, że podniesienie minimalnej płacy może pogorszyć sytuację młodych osób na rynku pracy.
                                   • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                                    Interpelacja nr 5293 do ministra finansów w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów
                                    • 13.06.2012Wstępne badania lekarskie pracowników młodocianych
                                     Pytanie: Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia (kontynuowania) nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 K.p. i jest wystarczające do zawarcia umowy?
                                     • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
                                      Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
                                      • 14.02.2012Odpisy na ZFŚS w 2012 roku
                                       W 2012 roku kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została utrzymana na poziomie obowiązującym w 2011 roku. Ustawą z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) do przepisów dotyczących ZFŚS dodano zapis, zgodnie z którym, w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy.
                                       • 11.08.2011Świadczenia urlopowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                                        Obowiązek wypłacania świadczeń urlopowych na rzecz pracowników wynika z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Świadczenia te przysługują wyłącznie pracownikom i są wypłacane niezależnie od długości stażu pracy czy sytuacji materialnej poszczególnych osób.
                                        • 02.08.2011Urlop bezpłatny – podstawowe informacje
                                         Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu zatrudnienia, podczas której – mówiąc najogólniej - pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy, zaś pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.
                                         • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                                          Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                                          • 18.05.2011BCC apeluje o głęboką przebudowę Funduszu Pracy
                                           Sposób wydatkowania środków z Funduszu Pracy przez rząd Donalda Tuska oraz brak realnego wpływu pracodawców na strukturę wydatków z Funduszu są głęboko niewłaściwe. Po raz drugi z kolei rząd zamierza wydać na FP mniej niż zbierze; przewidywana wartość składek i dotacji w budżecie na rok 2012 to 10,7 mld zł, z czego jedynie 8,8 mld zł zostanie wydane na Fundusz – uważają eksperci Business Centre Club. Organizacja apeluje także o powołanie konsultacyjnej Rady Funduszu, w której skład mieliby wejść przedstawiciele pracodawców.
                                           • 17.01.2011Refundacja kosztów przygotowania zawodowego – brak środków z Funduszu Pracy
                                            Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zaapelował do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak o podtrzymanie dotychczasowych form wsparcia pracodawców, którzy zatrudniają młodzież w celu przygotowania zawodowego. Szef ZRP zwraca uwagę na problemy z refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców za młodocianych pracowników.  
                                            • 30.03.2010Refundacja kosztów kształcenia młodocianego jest przychodem
                                             Pytania podatnika: 1. Czy kwota dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianego pracownika winna być księgowana w przychodach, czy kosztach podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 2. Czy należy odprowadzić podatek od kwoty dofinansowania?
                                             • 10.09.2009Opodatkowanie dofinansowania kształcenia młodocianych
                                              Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych?
                                              • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                                               Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
                                               • 22.04.2009Prawo zamówień publicznych: zbliża się kolejna nowelizacja
                                                W dniu 3 kwietnia 2009 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawców zamian, m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, procedury udzielania wyjaśnień na treść SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
                                                • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZFŚS
                                                 Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z początkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej, przyznano możliwość tworzenia przedszkoli i żłobków.
                                                 • 16.02.2009Refundacja kosztów kształcenia a PIT
                                                  Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urzędu Gminy „dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników” na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to co zrobić z zaksięgowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami kształcenia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotyczącymi płac, ZUS, kosztów bhp, szkoleń itp.?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »