Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku vat

 • 20.03.2006Działalność we własnym mieszkaniu i podatek VAT
  Pytanie: W jaki sposób rozliczać VAT z faktur dokumentujących dostawę mediów (prąd, gaz, woda, telefon), kiedy dotyczą one całego domu, którego część wykorzystuję na prowadzenie działalności gospodarczej? Dodam, że dla celów ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów rozliczam koszty proporcjonalnie w stosunku do wykorzystywanej powierzchni, dokumentuję dowodem wewnętrznym i wprowadzam do PKPiR.
  • 16.03.2006Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy
   Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
   • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
    MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
    • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynności cywilnoprawnych
     Prowadząc sprzedaż lub nawet kupując na aukcjach internetowych powinniśmy mieć świadomość, iż fiskus może upomnieć się o swoje prawa, wynikające z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjaśnienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzących transakcje internetowe obowiązek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec się przed kłopotami ze strony urzędu podatkowego.
     • 22.02.2006Tymczasowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych podpisane
      W Dzienniku Ustaw Nr 28 z 22.02.2006 r. ukaże się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to pozwala na skorzystanie ze zwrotu lub odliczenia od podatku VAT części wydatków przeznaczonych na zakup kas podatnikom, którzy rozpoczęli działalność w 2005 r. i powinni zainstalować kasy od 01.01.06 (zgodnie z ostatnim poglądem MF), pod warunkiem, że pisemne zgłoszenie o miejscu rozpoczęcia ewidencjonowania i liczbie kas, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, zostanie (zostało) dokonane w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r.
      • 15.02.2006Jak wyliczyć limit zwrotu VAT
       Łączna kwota zwrotu, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowiązywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych w art. 3 ust. 5 ustawy, czyli:
       • 13.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego PP-B/406z-34/05/AKB z dnia 05.01.2006 r.
        Pytanie podatnika: dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej.
        • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
         W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
         • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
          1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
          • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
           Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
           • 29.01.2006Powstanie prawa do odliczenia VAT-naliczonego oraz charakter prawny formularzy VAT-R i VAT-5
            Stosownie do art. 86. ust 1 i rozumianego a contrario1) art. 88 ust 4 p.t.u.U2) zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
            • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
             Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
             • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
              Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
              • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
               Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:
               • 15.01.2006Co to jest samochód osobowy
                Dla osoby nie związanej z rozliczaniem podatków w firmie pytanie postawione w tytule może wydać się nonsensowne. Jednak samochód w ustawie o podatku od towarów i usług może być innym samochodem niż samochód w ustawie o podatku dochodowym. Dlatego często przedsiębiorcy mając jeden samochód mogą się poczuć, jakby mieli dwa – bardziej osobowy dla celów VAT i nieosobowy dla celów podatków dochodowych.
                • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
                 Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
                 • 08.01.2006Ulga internetowa – kilka pytań
                  Pytanie: Moje pytanie dotyczy ulgi na Internet. Dostałam wystawioną w grudniu fakturę za listopad, którą zapłaciłam już w styczniu 2006, fakturę za dostęp do internetu w grudniu wystawiono mi w styczniu i też ją w tymże miesiącu uiściłam. Jakie kryteria decydują o tym czy będę mogła te płatności odliczyć? Czy jest to data wystawienia faktury? Czy okres za który wymagana jest należność? Czy może data zapłaty należności? Czy będę mogła dokonać odliczenia skoro płatności dokonałam już w nowym roku? Czy istnieje jakiś minimalny próg kwoty od którego można dokonywać odliczeń internetu? Czy jeśli moim dostawcą usług internetowych jest tv kablowa i dostaję od nich faktury za całość świadczonych usług (tv+internet), jednak z wyszczególnieniem kwot na poszczególne usługi, czy muszę występować o wystawienie mi oddzielnej faktury tylko na Internet?
                  • 04.01.2006Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT - strata czy korzyść?
                   Na postawione w tytule pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. To, czy przedsiębiorca zyska, czy też straci na rezygnacji ze zwolnienia, uzależnione jest bezpośrednio od przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności gospodarczej.
                   • 01.01.2006Ulgi i zwolnienia - zwolnienie na nowe technologie
                    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgę związaną z wydatkami podatnika na nowe technologie (analogiczne przepisy znalazły się również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).
                    • 27.12.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/37/ 05 /AD z dnia 25.02.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
                     Pytanie podatnika: Spółka zwraca się z zapytaniem: czy możliwe jest jednorazowe skorygowanie podatku naliczonego VAT w związku ze stwierdzonym niedoborem magazynowym w kwocie 291.996 zł, przy kwocie podatku VAT do przeniesienia w wysokości 1.464.415 zł.
                     • 14.12.2005Interpretacja prawa podatkowego PP/443-41/05 z dnia 15.12.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
                      Pytanie podatnika: Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeżeli kasa zakupiona została ze środków Funduszu Pracy, przyznanych podatnikowi na podjęcie działalności gospodarczej.
                      • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
                       Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                       • 04.12.2005Ulga internetowa
                        Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                        • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                         Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?
                         • 28.11.2005Interpretacja PP/3/443/1/05/EB z dnia 15.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wykonywania w okresie roku czynności, od których przysługiwało odliczenie jak i takich od których takie odliczenie nie przysługiwało podatnik jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego oraz czy w następnym roku może odliczyć podatek naliczony w 100%?
                          • 27.11.2005Sprowadzanie używanego samochodu ciężarowego z kraju UE a podatek VAT
                           Czy w sytuacji, gdy przywiozę samochód ciężarowy, który będę używał do prowadzenia swojej działalności gospodarczej i nie będzie on uznany za nowy środek transportu to będę musiał zapłacić podatek VAT?
                           • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
                            Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
                            • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                             Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                             • 27.10.2005Wyjaśnienie USI/2/443-58/BS/04 z 01.10.2004 r. - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
                              Pytanie podatnika: Czy remanentem likwidacyjnym powinny być objęte kasy rejestrujące?
                              • 12.10.2005Interpretacja USIII/406/40/05 z dnia 19.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
                               Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r., o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?
                               • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                                Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                                • 22.09.2005Kto ma prawo do zwrotu części VAT
                                 Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego, 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                                 • 22.09.2005Jak to policzyć
                                  Trochę arytmetycznej gimnastyki wymaga prawidłowe ustalenie kwoty zwrotu części podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegółowe wytyczne, jednak dla poprawności wyliczeń konieczna będzie znajomość kilku przepisów i parametrów.
                                  • 08.09.2005Interpretacja PP-443/7/05 z dnia 22.02.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
                                   Pytanie podatnika: Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne zużycie przez Spółkę towarów na cele reprezentacji i reklamy?
                                   • 30.08.2005Kto będzie miał prawo do zwrotu części VAT
                                    Do zwrotu części poniesionych wydatków będzie miała prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
                                    • 30.08.2005Jak to policzyć
                                     Trochę arytmetycznej gimnastyki będzie wymagało prawidłowe ustalenie kwoty zwrotu części podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegółowe wytyczne, jednak dla poprawności wyliczeń konieczna będzie znajomość kilku przepisów i parametrów.
                                     • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                                      Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                                      • 17.08.2005Interpretacja prawa podatkowego PP-443/29/Int-53/05 z dnia 18.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                                       Pytanie podatnika: Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń?
                                       • 14.06.2005Nie przegap terminu
                                        Dzisiaj (15.06.2005 r.) mija termin rejestracji umów leasingu samochodów, które od 22.08.2005 r. (po wejściu w życie części nowelizacji ustawy o VAT) nie będą spełniały warunków, kwalifikujących do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych. Nasi Użytkownicy najczęściej pytają nas, czy jest konieczność ponownej rejestracji umów, które już raz zostały zarejestrowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. Takiej konieczności nie ma – co potwierdziło Ministerstwo Finansów, które stwierdziło w udostępnionej na swoich stronach internetowych broszurze informacyjnej:
                                        • 12.06.2005Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie odliczenia VAT przy zakupie paliwa do niektórych typów pojazdów
                                         1 czerwca 2005r. zakłada się wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP). Nowelizacją tą wprowadza się również zmiany w zakresie odliczania podatku od samochodów, które mają wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
                                         • 08.06.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                          Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Należy sądzić, że będzie się rozwijać - operatorzy serwisów aukcyjnych wprowadzają bowiem cały czas nowe mechanizmy, których możliwości pozwalają już na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Należy jednak pamiętać że aukcje takie mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów: a) do sprzedaży rzeczy używanych, będących uprzednio naszą własnością, które nam są już niepotrzebne, albo które sprzedajemy, ponieważ akurat potrzebujemy gotówki; siłą rzeczy są to sprzedaże sporadyczne i nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą przybrać dość spore natężenie - np. przy przeprowadzce; należy tu rozróżnić sprzedaż rzeczy używanych do 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesięcy b) do sprzedaży rzeczy, które sprzedajemy z myślą o uzyskaniu marży (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży rzeczy); rzeczy takie kupujemy już z zamiarem sprzedaży, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzedaży osiągniemy zysk czy nie
                                          • 07.06.2005Ulga na złe długi
                                           Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwiązanie, zwane potocznie ulgą na złe długi, stwarzające możliwość dokonania korekty podatku należnego, może przynieść konkretne korzyści przedsiębiorcom, którzy stali się ofiarami niewypłacalnych dłużników. Dla tych ostatnich nowe przepisy mogą okazać się ostatnim gwoździem do trumny.
                                           • 07.06.2005Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie odliczenia VAT przy zakupie paliwa do niektórych typów pojazdów
                                            1 czerwca 2005r. zakłada się wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP). Nowelizacją tą wprowadza się również zmiany w zakresie odliczania podatku od samochodów, które mają wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
                                            • 07.06.2005Odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
                                             Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ] . [ 48 ] . [ 49 ] . [ 50 ] . [ 51 ] . [ 52 ] . [ 53 ] . [ 54 ]