akcyza towary importowane

 • 20.07.2010Decyzja podatkowa nie może naruszać prawa wspólnotowego
  Teza: W stanie prawnym i faktycznym istniejącym po dniu 1 maja 2004 r., "rażące naruszenie prawa" w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną w oparciu o przepis prawa krajowego, która to norma prawna, poprzez proste zestawienie, pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawem wspólnotowym.
 • 14.05.2010Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed wykonaniem usługi
  Pytanie podatnika: Czy prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z ww. faktur przysługuje Spółce już w miesiącu otrzymania faktury lub dwóch kolejnych miesiącach, czy dopiero po wykonaniu usługi, tj. w miesiącu kwietniu 2011 r.? Jeżeli prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje dopiero po wykonaniu usługi to w jaki sposób należy rozliczyć naliczony podatek od towarów i usług, czy w deklaracji za miesiąc kwiecień 2011 r., czy poprzez korektę deklaracji za miesiąc otrzymania faktury, tj. październik i listopad 2009 r.?
 • 10.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (1) – Prawo do rozliczania podatku naliczonego
  Poprzez regulacje prawa podatkowego dotyczące odliczania podatku naliczonego ustawodawca podatkowy wprowadził do polskiego systemu prawnego – typową dla unijnego VAT – zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego – zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania). Owa zasada neutralności leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.
 • 15.12.2008Czy wniosek o interpretację podatkową może dotyczyć decyzji o wymiarze podatku?
  Podstawą decyzji dotyczącej wymiaru podatku są zawsze zdarzenia, które już zaistniały, powodujące powstanie zobowiązania podatkowego. Nie wydaje się indywidualnej interpretacji podatkowej w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku sprawa została już rozstrzygnięta w tym zakresie co do jej istoty w decyzji organu podatkowego. Wskazuje na to treść art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej. Jeżeli natomiast wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ma na celu wyjaśnienie przyszłych konsekwencji wydanej decyzji wymiarowej, trzeba stwierdzić, że dotyczy on stanu faktycznego odmiennego niż ten, który stanowił podstawę decyzji. W konsekwencji organ podatkowy zobowiązany jest wydać taką interpretację podatkową — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 13.03.2008Obroty handlu zagranicznego: 4,15 mld zł deficytu  w styczniu
  Import przewyższył w styczniu eksport o 4,15 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Deficyt jest przede wszystkim efektem nierównowagi w wymianie handlowej z Chinami i Koreą Południową.
 • 20.02.2008Przedsiębiorcy oceniają ministrów
  Business Centre Club opublikował wyniki sondażu, w którym przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę skuteczności ministrów gabinetu Donalda Tuska po stu dniach rządzenia. Średnia ocen wyniosła 3,1. Najlepiej wypadł szef MSZ (średnia 4,03), najgorzej – minister pracy (2,69). Jednocześnie 58 proc. ankietowanych uznało, że rząd PO-PSL realizuje zapowiedzi zawarte w exposé premiera.
 • 16.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  W jakim terminie i w jakiej kwocie przysługuje nam zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w deklaracji VAT-7 wykażemy:
 • 12.09.2007Przeliczanie wartości importu towarów
  Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?
 • 30.04.2007Nowa dyrektywa VAT (7) - Stawki w nowej dyrektywie VAT
  Stawki podatku VAT określone zostały w tytule VIII „Stawki” dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) (art. 167 do art. 192).
 • 23.04.2007Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
  Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT.
 • 05.04.2007Nowa dyrektywa VAT (4) - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
  Przepisy nowej dyrektywy służące określeniu miejsca opodatkowania w przypadku transakcji transgranicznych (międzynarodowych) nie mają zastosowania do obrotu towarowego w obrębie Polski. Zasady określające miejsce świadczenia transakcji transgranicznych (międzynarodowych) wskazują miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, na terytorium którego państwa została ona zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku z jej tytułu. Przepisy nowej dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 – dalej dyrektywy) obowiązują od 1.01.2007 r.
 • 04.10.2006Odliczenie podatku VAT przy wykonywaniu czynności nie podlegających opodatkowaniu oraz przy wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku
  W art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ustawodawca zawarł ogólną zasadę dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Otóż, najważniejszym warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta posiada jednak szereg wyłączeń.
 • 20.09.2006Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie naruszają prawa do sądu
  20 września 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną Wrigley Poland sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - oddalenia skargi kasacyjnej przez NSA. Zdaniem TK kwestionowane przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie naruszają prawa do sądu. Nie ograniczają bowiem możliwości uruchomienia postępowania drugoinstancyjnego, zapewniają właściwy jego kształt, który chroni przed arbitralnością orzekania i nierównym traktowaniem. Nie zamykają także drogi do uzyskania wyroku sądu II instancji.
 • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
  I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności:
 • 05.06.2006Import towarów i VAT
  Importem towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Terytorium państwa trzeciego to, w rozumieniu pkt 5 tegoż artykułu, terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Tak więc importem towarów jest przywóz na terytorium Polski towarów z państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej.
 • 17.04.2006Usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w deklaracji VAT-7
  Pytanie podatnika: Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.
 • 05.04.2006Możliwość zgłaszania przez przedsiębiorców problemów występujących w zakresie podwyższania przez Rosję stawek celnych na towary importowane do Rosji
  W związku z trwającym procesem akcesji Rosji do WTO i prowadzonymi przez Komisję Europejską ze stroną rosyjską rozmowami, zmierzającymi do zmian w systemie handlowym Rosji, Ministerstwo Gospodarki zwraca się z prośbą o zgłaszanie przez przedsiębiorców problemów występujących w zakresie podwyższania przez Rosję stawek celnych na towary importowane do Rosji.
 • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
  Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.

« poprzednia strona