Działalność gospodarcza

W dziale Działalność gospodarcza znajduje się 67 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 14.07.2023
  Działalność gospodarcza, pozarolnicza działalność i inne definicje
  W przepisach często spotykamy odniesienia do działalności gospodarczej, jednoosobowej działalności gospodarczej czy działalności pozarolniczej - osoby je prowadzące mają różne i odmienne od konsumenckich obowiązki, różne zasady ustalania dochodów i kosztów, zasady podlegania ubezpieczeniom obowiązkowym itp.  więcej »
 • 13.07.2023
  Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). więcej »
 • 05.07.2023
  MF: Kolejny pakiet uproszczeń w ramach SLIM VAT od 1 lipca br.
  SLIM VAT3 zawiera przepisy mające poprawić płynność finansową przedsiębiorców, zmniejszyć formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszyć liczbę korekt oraz ujednolicić procedurę wydawania wiążących informacji. Ostateczny kształt pakietu SLIM VAT3 jest wynikiem dialogu z biznesem. Przepisy SLIM VAT3 wchodzą w życie 1 lipca 2023 r. więcej »
 • 05.07.2023
  Koniec stanu zagrożenia epidemicznego - terminy ważne dla firm
  Od 1 lipca 2023 roku nie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla firm? Większość przedłużonych terminów, obowiązujących w czasie pandemii COVID-19, już wygasła. Natomiast w kilku przypadkach terminy zostały przedłużone na czas określony po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Sprawdź, kiedy wygasają ostatnie przedłużenia covidowe: więcej »
 • 29.06.2023
  Zmiany od lipca: 2700 zł miesięcznie bez rejestracji działalności
  Możesz prowadzić działalność nierejestrową jeżeli miesięczne przychody z Twojej działalności nie przekroczą: do 30 czerwca 2023 roku - 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, od 1 lipca 2023 roku - 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że od lipca br. próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie. więcej »
 • 28.06.2023
  Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. więcej »
 • 26.06.2023
  Tymczasowy przedstawiciel małżonka przedsiębiorcy
  Śmierć małżonka przedsiębiorcy, który sam nie prowadził działalności gospodarczej, ale był współuprawniony do podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa, może wywołać trudności w funkcjonowaniu firmy. Sprawdź, jak ich uniknąć. więcej »
 • 21.06.2023
  Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a obowiązki MDR
  W związku z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 1 lipca 2023 r. - bieg terminu w zakresie obowiązku składania informacji o schematach podatkowych ”krajowych” rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2023 r. W konsekwencji terminy na złożenie do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, dla terminów nierozpoczętych, rozpoczną swój bieg od tego dnia - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 20.06.2023
  Pojęcie „dywidendy” w międzynarodowym prawie podatkowym
  Dywidenda jest zyskiem netto spółki przeznaczonym do podziału. Dywidendę stanowi wypłata zysku dokonana na podstawie corocznej uchwały zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Prawo do dywidendy jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika spółki kapitałowej i jest związane z ryzykiem gospodarczym, jakie wspólnik ponosi, inwestując swój kapitał w udziały spółki. Z uwagi na różnorodność pojęć „dywidendy” w krajowym prawie podatkowym i prawie spółek państw, będących stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie jest możliwe stworzenie pełnej i wyczerpującej definicji dywidendy niezależnej od prawa krajowego. Dlatego analizując wypłaty dywidendy w transakcjach międzynarodowych należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dywidenda i podział zysku są definiowane w międzynarodowym prawie podatkowym. więcej »
 • 29.05.2023
  Zmiana limitów obrotu gotówkowego - RPO interweniuje
  Rzecznik MŚP Adam Abramowicz już prawie od dwóch lat zabiega o niewprowadzanie nowych przepisów zmieniających limity obrotu gotówkowego w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od nowego roku ograniczony zostanie limit możliwości płacenia gotówką między przedsiębiorcami oraz w transakcjach klient-przedsiębiorca. Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do kwoty 8 tys. zł, a klienci – do 20 tys. zł. więcej »
 • 25.05.2023
  Fundacja rodzinna - najważniejsze informacje
  Jeżeli twoi przyszli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, zastanów się nad stworzeniem fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania twoich następców prawnych, a jednocześnie chroni majątek rodziny. więcej »
 • 23.05.2023
  Nabycie od fundacji rodzinnej a podatek od spadków i darowizn
  Po zmianach w ustawie o podatku od spadków i darowizn, które weszły w życie 22 maja 2023 r., podatkowi temu nie podlega także nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia, o którym mowa w ustawie o fundacji rodzinnej, oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Przez świadczenie należy tu rozumieć się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów. więcej »
 • 23.05.2023
  Przedsiębiorcy z branży erotycznej powinni płacić więcej?
  Czy państwo polskie nie powinno zwiększyć daniny od płatników, którzy prowadzą działalność o charakterze erotycznym, w szczególności biorąc pod uwagę olbrzymie zyski pochodzącego z tego typu wątpliwych etycznie przedsięwzięć biznesowych? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 22.05.2023
  Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie
  22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje kwestię organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki jej fundatora i beneficjentów. Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora - choć mogą to być również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego). więcej »
 • 16.05.2023
  MF o opłacie z tytułu reklam napojów alkoholowych
  Reklama napojów alkoholowych oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY