Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.10.2016

Wydatki związane z otrzymaniem dotacji a koszty

Czy wydatki związane z otrzymaniem dotacji można ująć w kosztach? Czy kosztem podatkowym dla firmy będzie, przykładowo, wydatek poniesiony na przygotowanie wniosku o dotację?

Koszty uzyskania przychodów definiowane są w obu ustawach podatkowych niemal identycznie. Zauważmy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Aby poniesiony wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. z zasobów majątkowych podatnika,
  2. poniesiony wydatek nie został podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócony,
  3. pozostaje on w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. został właściwie udokumentowany,
  6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których w myśl art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższą zasadę, z całą pewnością stwierdzić można, że wydatki poniesione na opracowanie wniosków o dotację, np. na zakup środków trwałych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko to poświadcza orzecznictwo sądów administracyjnych. Jako przykład powołajmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 371/09. Sąd stwierdził w nim, że działania podejmowane w celu otrzymania dotacji są działaniami podejmowanymi w celu uzyskania przez podatnika nowych środków finansowych, należy je uznać za działania, których celem jest ogólny rozwój firmy jako podmiotu gospodarczego, działania w celu zabezpieczenia działalności podatnika, jako źródła przychodów.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało w wielu interpretacjach indywidualnych. Powyższą tezę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 10 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-63/12-2/GG.

Skoro wiemy już, że wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji mogą być kosztem podatkowym, sprawdźmy, w jaki sposób powinno się je rozliczać.

Zwróćmy uwagę, że przepisy ustawy o CIT dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). Jako koszty pośrednie traktuje się przede wszystkim ogólne koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wydatki na pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację (na opracowanie wniosków, itd.) powinny zostać zakwalifikowane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część odnosi się do danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f–4h, w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami prawa należy zatem przyjąć, że uznanie wynagrodzenia za opracowanie wniosków o dotację za koszty pośrednie oznacza, że podlegają one potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT). Skoro regulacje ustawy podatkowej w zakresie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów odwołują się do momentu ujęcia przedmiotowego wydatku w księgach rachunkowych, to podatnik powinien zarówno w księgach rachunkowych, jak i w rachunku podatkowym stosować taki sam sposób ujęcia danego wydatku.

Ważne!
Określenie, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, znaczy, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na podstawie uregulowań wynikających z rachunkowości. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (tak między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 września 2015 r., nr ILPB3/4510-1-321/15-3/AO).

Artykuł pochodzi z numeru Eksperta Księgowego:  Subwencje, dotacje, dopłaty - podatki i rachunkowość

Więcej informacji o numerze i formularz zamówienia

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz