Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.11.2017

Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (2) - skala podatkowa

Rozliczanie PIT według skali podatkowej (zasad ogólnych) jest podstawową formą opodatkowania PIT. Jeśli nie złożymy żadnego oświadczenia o wyborze innej formy, oznacza to, że chcemy i będziemy rozliczali się z naszych dochodów właśnie według zasad ogólnych.

Jak sama nazwa wskazuje, podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem dochodowym, co oznacza, że płaci się go od dochodu.

Dla porządku, zaznaczmy – w pewnym uproszczeniu – że dochód to przychody pomniejszone o wydatki zwane kosztami uzyskania przychodów.

Przykładowo kontrahent zapłacił nam 1900 zł, a my w związku z wykonaniem dla niego usługi ponieśliśmy wydatki w wysokości 500 zł. Dochodem w tym przypadku będzie kwota 1400 zł (1900 zł – 500 zł) i od tej wartości zapłacimy podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Jak widać, im wyższe koszty uzyskania przychodów, tym niższy dochód, a tym samym – niższy podatek do zapłacenia.

Podkreślmy raz jeszcze: aby ustalić właściwą wartość dochodu, konieczne jest odjęcie od przychodu z działalności gospodarczej kwoty dotyczącej kosztów uzyskania przychodów. Przychody i koszty wykazuje się w specjalnej ewidencji, która nazywa się podatkową księgą przychodów i rozchodów. Niektórzy podatnicy mają natomiast obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ważne!
Od stycznia 2017 r. przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Wartość tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Wcześniej limit ten wynosił 1 200 000 euro.

Podatek oblicza się według skali. Aktualnie obowiązująca od stycznia 2017 r. skala podatkowa określona jest w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady obliczania kwoty zmniejszającej podatek. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

  1. 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
  2. 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
  3. 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca, który rozlicza swój PIT na zasadach ogólnych, musi samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego. W określonym dniu miesiąca wpłaca tę zaliczkę na konto urzędu skarbowego. Nie ma natomiast obowiązku składania w związku z tym żadnych deklaracji.

Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – np. zaliczkę za czerwiec płacimy do 20 lipca. Zaliczki kwartalne wpłaca się natomiast w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka – np. zaliczkę za drugi kwartał zapłacimy do 20 lipca.

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Warto dodać, że nie trzeba wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży się zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Jak wskazaliśmy powyżej, zaliczki na PIT mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie.

Sprawdźmy zatem, kto może skorzystać z kwartalnego rozliczenia. Nie zapominajmy bowiem, że z tej formy rozliczenia PIT można skorzystać tylko po spełnieniu kilku warunków.

Z kwartalnych zaliczek można skorzystać, jeżeli jest się tzw. małym podatnikiem, gdy przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, albo jeżeli działalność gospodarczą dopiero się rozpoczyna. Limit wartości dla małych podatników przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego.

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnikiem rozpoczynającym działalność jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

O zamiarze kwartalnego rozliczania PIT trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Dokonuje się tego w formie pisemnej w terminie do 20 lutego roku podatkowego, w którym zamierza się rozliczać PIT kwartalnie. W przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego zawiadomienie składa się w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody. Wyboru rozliczania kwartalnego można również dokonać we wniosku rejestracyjnym składanym do CEIDG.

Ważne!
Trzeba poinformować naczelnika urzędu skarbowego zarówno o wyborze zaliczek kwartalnych, jak i wyborze innej niż zasady ogólne formy opodatkowania.
Naczelnikowi przekazuje się informację, a nie wniosek. Nie jest więc wymagana zgoda naczelnika na te inne (niż ogólne) zasady rozliczania. Pamiętajmy, że przy rozliczaniu podatku dochodowego według zasad ogólnych obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

Uwaga!
Od nowego 2018 r. będzie obowiązywała zasada zgodnie z którą zaliczkę będzie wpłacało się dopiero po osiągnięciu granicznej kwoty podatku do zapłaty (proponowana obecnie kwota to 1000 zł). O szczegółach związanych z tym rozwiązaniem poinformujemy wkrótce w osobnym artykule.

Podatnik rozliczający się według zasad ogólnych na koniec roku podatkowego musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w  terminie do 30 kwietnia roku następnego. Rozliczenia tego dokonuje się na formularzu PIT-36. W zeznaniu tym wykazuje się wszystkie osiągnięte dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, również te pochodzące z innych źródeł niż działalność gospodarcza, np. ze stosunku pracy lub emerytury.

Przy tej formie opodatkowania można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można również korzystać z ulg. W tym roku obowiązują między innymi ulgi na dziecko, internetowa i rehabilitacyjna.

Redakcja podatki.biz

Artykuł stanowi fragment jednej z lekcji e-kursu Działalność gospodarcza dla początkujących. Zainteresowanych udziałem w pełnej wersji e-kursu zachęcamy do zapoznania się z jego programem.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz