Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.03.2018

VAT: Bezumowne korzystanie z samochodu służbowego

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy rozróżnić bezumowne korzystanie z rzeczy oraz korzystanie z rzeczy na podstawie milczącego przedłużenia umowy. Jakie wystąpią skutki w podatku VAT oddania rzeczy do użytkowania w tych dwóch przypadkach?

Przykład 1

Członek zarządu Spółki A na podstawie zawartego ze Spółką kontraktu menadżerskiego wykorzystywał służbowy samochód do celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych. Z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych Spółka A pobierała od członka zarządu miesięczne wynagrodzenie. Po rozwiązaniu kontraktu menadżerskiego były członek zarządu nie zwrócił Spółce A samochodu służbowego i nadal wykorzystywał go do celów prywatnych, o czym Spółka A wiedziała i się na to godziła. Spółka A z tego tytułu obciążała byłego członka zarządu kwotą równą wynagrodzeniu pobieranemu w trakcie obowiązywania kontraktu menadżerskiego za wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych.

Przykład 2

Załóżmy, że w tej samej sytuacji, jak w przykładzie 1, Spółka A po rozwiązaniu kontraktu menadżerskiego wezwała byłego członka zarządu do zwrotu samochodu służbowego i zaniechania jego użytkowania. Pomimo to, były członek zarządu nadal wykorzystywał samochód do swoich celów. W związku z tym Spółka A podjęła odpowiednie środki prawne mające na celu odzyskanie samochodu (skierowano właściwe powództwo do sądu).

Czy w dwóch powyższych przypadkach po rozwiązaniu kontraktu menadżerskiego Spółka A była zobowiązana do opodatkowania czynności udostępniania samochodu na rzecz byłego członka zarządu?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przez co należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT). Co do zasady więc, w celu zakwalifikowania danej czynności jako świadczenie usług konieczne jest zatem spełnienie dwóch przesłanek:

  1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia oraz

  2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy, czyli wynagrodzenie.

Tym samym zapłacone danemu podmiotowi kwoty pieniężne powinny stanowić rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata ma być zatem konsekwencją wykonania świadczenia, tj. wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W przykładzie 1 były członek zarządu użytkował samochód już po rozwiązaniu kontraktu menadżerskiego, a więc bez podstawy w pisemnej umowie ze Spółką A. Jednak wykorzystywanie samochodu następowało ze wiedzą i zgodą Spółki A. Nie można zatem uznać, że udostępnienie samochodu byłemu członkowi zarządu następowało bez żadnej umowy. Spółka A wyraziła bowiem na to milczącą zgodę, a więc umowa została zawarta w sposób dorozumiany (tzw. milczące przedłużenie obowiązywania umowy). Dodatkowo Spółka otrzymywała od byłego członka zarządu z tego tytułu świadczenie pieniężne. Tym samym, w przykładzie 1 udostępnienie przez Spółkę A samochodu za wynagrodzeniem stanowiło opodatkowane podatkiem VAT odpłatne świadczenie usług i Spółka A była zobowiązana do rozliczenia z tego tytułu podatku należnego.

W przykładzie 2 Spółka A wezwała byłego członka zarządu do zwrotu samochodu służbowego po zakończeniu obowiązywania kontraktu menadżerskiego i podjęła odpowiednie środki prawne mające na celu odzyskanie samochodu. Tym samym nie można w takim przypadku uznać, że były członek zarządu użytkował samochód za jakąkolwiek zgodą Spółki A, nawet dorozumianą. W związku z tym, udostępnienie samochodu nie było wykonywane w ramach istniejącego po stronie Spółki A zobowiązania. Czynność ta nie była więc opodatkowana podatkiem VAT, a w konsekwencji Spółka A nie miała więc powinności rozliczenia z tego tytułu podatku należnego.

Dominika Tracz, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz