Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.04.2022

Ulga dla seniora. Kontynuowanie pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego

Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Jest kobietą, która ukończyła 60 rok życia. Przysługuje jej emerytura, ale jej nie pobiera - nie występowała do ZUS o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Czy podatniczce przysługuje zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT maksymalnie do kwoty 85 528 zł, nawet jeżeli uzyskany przychód przekroczy kwotę 85 528 zł? Czy po przekroczeniu przychodu w kwocie 85 528 zł może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna od podatku)?

Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a do uzyskiwanych przychodów mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Na podstawie art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano pkt 154. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

 1. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 2. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 3. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 4. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
 6. uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

W związku z ww. przepisem z ulgi mogą skorzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,

jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przy chodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak wynika z art. 21 ust. 44 ustawy, suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Zatem, suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Dochody ponad limit będą opodatkowane według skali podatkowej.

Skalę podatkową określa art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten został zmieniony ustawą z dnia 29 października 2021 r.

W stosunku do skali podatkowej stosowanej do dochodów uzyskanych w 2021 r. zmiany w skali polegają na:

 • podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku; wysokość tej kwoty jest efektem wzrostu do 5100 zł kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 •  podwyższeniu z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, który w skali podatkowej wyznacza granicę pomiędzy stawką 17% a 32%.

Jak wskazała podatniczka:

 1. jest kobietą, która ukończyła 60 lat,
 2. uzyskuje przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 3. do uzyskiwanych przychodów mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. przysługuje jej emerytura, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której nie pobiera,
 5. nie występowała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej emeryturę,
 6. dochody ze stosunku pracy przekroczą kwotę 85 528 zł.

Tym samym, przychody podatniczki ze stosunku pracy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy, jednakże tylko do wysokości kwoty 85 528 zł. Podatniczka nie musi składać wniosku do ZUS o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Ulga znajduje zastosowanie maksymalnie do wysokości 85 528 zł. Dochody powyżej kwoty 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy. Do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie.

 

Interpretacja indywidualna z 21 kwietnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.161.2022.1.JM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz