Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.03.2021

Spółka jawna: Właściwość miejscowa organu, czyli gdzie złożyć CIT-15J

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia wyłączenie statusu podatników podatku dochodowego niektórych spółek jawnych od złożenia przez nie stosownej informacji o wspólnikach. Spółka jawna zobowiązana jest złożyć informację na druku CIT-15J do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Sposób przekazywania informacji oraz właściwość miejscowa budzą jednak wątpliwości podatników.

Interpelacja nr 19224 do ministra finansów w sprawie informacji CIT-15J

Szanowny Panie Ministrze!

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia wyłączenie statusu podatników podatku dochodowego niektórych spółek jawnych od złożenia przez nie stosownej informacji o wspólnikach. Spółka jawna zobowiązana jest złożyć informację na druku CIT-15J do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Sposób przekazywania informacji oraz właściwość miejscowa budzą jednak wątpliwości podatników.

Mając na względzie powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w przypadku, gdy żaden ze wspólników spółki jawnej nie jest objęty właściwością urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę tej spółki, to czy spółka składa zawiadomienia CIT-15J tylko do naczelników urzędów właściwych dla wspólników, czy też nadal zobowiązana jest również złożyć wspomniane zawiadomienie do naczelnika urzędu właściwego ze względu na swoja siedzibę?
  2. Czy w przypadku, gdy wspólnicy spółki jawnej oraz sama spółka jawna mają siedziby w miejscach objętych właściwością różnych naczelników urzędów skarbowych, do każdego z tych urzędów przekazuje się informację CIT-15J zawierającą dane wszystkich wspólników, czy też tylko o tych objętych właściwością naczelnika urzędu, do którego wpływa informacja?

Poseł Tomasz Rzymkowski

1 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 19224 w sprawie informacji CIT-15J

Odpowiadając na interpelację Pana posła Tomasza Rzymkowskiego w sprawie określenia sposobu składania informacji CIT-15J oraz właściwości miejscowej organu podatkowego przy składaniu rzeczonej informacji, poniżej przedstawiam wyjaśnienia.

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123).

Celem regulacji zawartych w tej ustawie jest między innymi uszczelnienie systemu podatkowego i eliminowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej poprzez wyrównywanie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym podatników będących w analogicznej sytuacji gospodarczej.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz. 1406 ze zm. - dalej „ustawa o CIT”), w brzmieniu nadanym wyżej wskazaną ustawą nowelizującą, od 1 stycznia 2021 r., spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, celem zachowania statusu podmiotu transparentnego podatkowo, zobowiązane są złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki.

Spółki jawne zobowiązane są także do składania aktualizacji informacji w przypadku zmian w składzie ich wspólników/podatników, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia takich zmian. Wzór takiej informacji/aktualizacji (CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW) określiło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 87).

Wyżej wymieniony przepis nakazuje złożenie ww. informacji wraz załącznikiem do:

  • organu podatkowego właściwego dla siedziby spółki jawnej oraz
  • organu podatkowego właściwego dla podatników (mogących być osobami fizycznymi bądź prawnymi), którzy posiadają prawa do udziału w zysku tej spółki.

Przepis ten nie wprowadza wyjątków od ww. zasady. Zatem w przypadku, gdy żaden ze wspólników spółki jawnej (tj. podatnik osiągający bezpośrednio lub pośrednio dochody ze spółki jawnej) nie jest objęty właściwością miejscową organu podatkowego właściwego dla spółki jawnej, to obowiązana jest ona nadal do złożenia stosownej informacji do organu podatkowego właściwego dla swojej siedziby oraz dla siedziby/miejsca zamieszkania tegoż podatnika.

W przypadku, gdy wspólnicy spółki jawnej oraz sama spółka jawna mają siedziby w miejscach objętych właściwością różnych naczelników urzędów skarbowych, w związku z użyciem przez ustawodawcę w przepisie art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT in fine liczby pojedynczej, informację CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW składa się do organu podatkowego tylko w zakresie podatników objętych właściwością tego organu podatkowego.

Natomiast do organu podatkowego właściwego dla spółki jawnej składa się jedną informację CIT-15J, ale w zakresie wszystkich podatników osiągających dochody z tej spółki jawnej wraz ze stosowną liczbą załączników CIT/JW.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 26 lutego 2021 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz