Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.01.2021

Ryczałt 2021: Zmiany w ewidencji przychodów

Od początku tego roku obowiązuje nowy wzór ewidencji przychodów dla podatników rozliczających swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 15% oraz 12,5%. Ponadto uchylony został obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu komputera. Natomiast przepisy dotyczące tego kiedy ewidencji uznana jest za rzetelną i niewadliwą uwzględniają teraz obowiązującą obecnie procedurę kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli. Nowe przepisy stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 

Najem prywatny bez ewidencji

 

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

§ 2. 1. Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
2. Wspólną ewidencję prowadzą:

1) podatnicy wykonujący działalność w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, a także
2) małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy, o ile nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

§ 2. 1. Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
2. Wspólną ewidencję prowadzą podatnicy wykonujący działalność w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

§ 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, oraz w razie osiągania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy, zapisów dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych przychodów.

§ 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, zapisów dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych przychodów.

 

Zmiana ma charakter porządkowy, gdyż na mocy art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), zmienił brzmienie art. 15 ust. 3 ustawy o ryczałcie, dotyczący prowadzenia ewidencji przychodów. I tak, z początkiem 2019 roku zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynikała z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Obecnie wysokość przychodów ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.

 

"Sprzedaż" zamiast "obrót"

 

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

§ 3. 2. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

§ 3. 2. Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747 i 2320), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

§ 11. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, pod warunkiem, że:

1) dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 8, sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

§ 11. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, pod warunkiem, że:

1) dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie ze sprzedaży, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 8, sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między sprzedażą, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

 

Zmiany w § 3 w ust. 2 i § 11 rozporządzenia mają charakter porządkowy. Dostosowują brzmienie tych przepisów do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i polegają na zamianie wyrazu „obrót” na „sprzedaż”.

 

E-ewidencja bez wydruku

 

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

§ 10. 1. Podatnik może prowadzić ewidencję przy użyciu technik informatycznych. Na koniec każdego miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 8, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia.
2. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.

§ 10. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania ewidencji za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji;
2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem ewidencji;
3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

2. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn ewidencji sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

§ 15. Wykaz może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych. W tym przypadku § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Wykaz może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. W tym przypadku § 10 stosuje się odpowiednio.

 

Zmiana dotyczy przepisu regulującego zasady prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Przede wszystkim, na skutek tej zmiany uchylony zostaje obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu komputera. Wystarczające będzie przeniesienie treści ewidencji na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującego przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Z kolei zmiana § 15 rozporządzenia ma charakter porządkowy, wynikająca z rozwiązań wprowadzonych w § 10 w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów w systemie teleinformatycznym. Polega ona na ujednoliceniu stosowanych w obu przepisach pojęć.

 

Korekta deklaracji po wszczęciu kontroli a rzetelność i niewadliwość ewidencji

 

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

§ 13. 3. Ewidencję uznaje się za rzetelną i niewadliwą, również gdy:

1) niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub
3) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, lub
4) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody określone w § 3, 4 i 7.

§ 13. 3. Ewidencję uznaje się za rzetelną i niewadliwą, również gdy:

1) niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub
2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub
3) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), lub
4) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody określone w § 3, 4 i 7.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej ustaliła nową strukturę organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany dostosowują obowiązujące przepisy do nowej struktury organów, która obowiązuje od 1 marca 2017 r. W związku z tym wyrazy „naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej”, zastępuje się wyrazami „organ podatkowy”.

Ponadto, obowiązujący dotychczas przepis § 13 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, nie uwzględniał obowiązującej obecnie procedury kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli. Złożona w tym terminie korekta deklaracji (w tym przypadku deklaracji PIT-28/PIT-28S) jest prawnie skuteczna. Powstawał jednak rozdźwięk pomiędzy uznaniem deklaracji za prawnie skuteczną a brakiem możliwości oceny ewidencji przychodów, będącej podstawą sporządzenia tej deklaracji, za rzetelną i niewadliwą. A kwestia stwierdzenia rzetelności i niewadliwości ewidencji przychodów jest istotna dla podatników z uwagi na odpowiedzialność karną skarbową za jej prowadzenie w sposób nierzetelny lub wadliwy. W związku z tym, dokonano zmiany brzmienia tego przepisu rozporządzenia, analogicznie, jak w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Nowy wzór ewidencji przychodów

 

Nowy wzór ewidencji, określony w załączniku do rozporządzenia, uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 15% oraz 12,5%.

Ponadto, we wzorze tym dodano wyjaśnienie, co do kolumny „Uwagi”. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1a ustawy o ryczałcie, podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych prowadzący działalność opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełniono zatem opis kolumny we wzorze ewidencji pt. „Uwagi”, poprzez wskazanie, że podatnicy wypełnią dyspozycję ww. przepisu, wpisując wymagane dane w tej kolumnie:

 

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”.

 

Nowe przepisy stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz