Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.04.2018

Pomyłka w zaewidencjonowaniu sprzedaży w kasie rejestrującej

Możliwość błędnego zaewidencjonowania sprzedaży w kasie jest zrozumiała, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natężenia transakcji, np. w sklepie.

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 362) w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności pomyłki oraz dołącza oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Ewidencja oczywistych pomyłek w kasie fiskalnej stanowi więc odrębne od kasy fiskalnej urządzenie księgowe.

Oczywiste pomyłki

Definicja „oczywistej pomyłki” nie jest zawarta w przepisach, wyjaśnił ją Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2014 r., nr IPPP2/443-240/14-2/KOM. Uznał w niej za oczywistą pomyłkę taką, która nastąpiła w momencie sprzedaży bądź bezpośrednio po niej, podając jako przykład pomyłkę w ilości towaru czy jego cenie. Oczywistą pomyłką zgodnie z omawianą interpretacją jest też zaewidencjonowanie sprzedaży, której nie było, czyli wprowadzenie do pamięci kasy fiskalnej jako sprzedany towaru, którego klient nie kupił. Może to być wreszcie zaewidencjonowanie w kasie sprzedaży ze stawką nieistniejącą w przepisach, np. nie 8%, lecz 80% VAT.

Dalej Dyrektor IS stwierdził, że w razie gdy błędny zapis zostanie ujawniony po pewnym czasie od sprzedaży, nie zachodzi oczywista pomyłka. Uznał za niemożliwe w takiej sytuacji stwierdzenie błędów w ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy, np. dotyczących rodzaju towaru, jego ilości, kwoty sprzedaży brutto, stawki podatku, bez konieczności odwoływania się i analizowania innych dokumentów będących w posiadaniu podatnika bądź przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży.

Trudno się zgodzić z takim rozumowaniem w kwestii ustalenia, że stawka VAT została przez podatnika błędnie zastosowana, szczególnie odwołując się do użytego przez Dyrektora IS przykładu zastosowania stawki 80% zamiast 8% VAT. Błędność użycia takiej stawki nie wymaga przecież sięgania do żadnych przepisów. Pomyłka jest oczywista, widoczna na pierwszy rzut oka i możliwości jej spostrzeżenia nie utrudni upływ czasu.

Podsumowując, za pomyłkę oczywistą można uznać pomyłkę:

  • bezsporną, niezamierzoną i bezsprzecznie wynikającą z niedokładności czy pośpiechu,
  • widoczną na pierwszy rzut oka,
  • ujawnioną bez potrzeby składania precyzyjnych wyjaśnień.

Brak oryginału paragonu

Wymienione powyżej rozporządzenie mówi o obowiązku dołączenia oryginału paragonu do ewidencji pomyłek. Nie zawsze obowiązek ten będzie mógł zostać wypełniony przez podatnika. Może on nie dysponować oryginałem takiego dokumentu z różnych przyczyn.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2015 r., nr ILPP2/4512-1-554/15-5/MR, stwierdził, że w przypadku gdy podatnik nie posiada oryginału paragonu z powodu np. zagubienia, zniszczenia, korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie może nastąpić na podstawie prowadzonej przez tego podatnika dokumentacji. Dowodzenie zajścia błędu na podstawie innych dokumentów niż oryginał paragonu fiskalnego nie stoi, zdaniem organu, w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego.

Za wiarygodne dowody, na podstawie których przysługiwać będzie uprawnienie do korekty podatku mimo braku paragonu fiskalnego, organ uznał przykładowo umowy, wewnętrzne dowody przyjęcia zamówienia na usługę.

Po dokonaniu wymaganych rozporządzeniem czynności podatnik powinien ponownie, lecz już we właściwej wysokości, zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej.

Ewidencja pomyłek

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych nie określa formy ewidencji, a więc może być ona dowolna, zależna od wyboru podatnika. Najczęściej są to zeszyty lub wydruki wpięte do segregatora lub teczki.

Ewidencja pomyłek w kasie powinna być sporządzona za okres rozliczeniowy, w jakim podatnik dokonuje rozliczenia VAT. Ponieważ przychód ze sprzedaży poprzez kasę fiskalną jest rejestrowany na podstawie raportu okresowego (miesięcznego), z reguły prowadzona jest miesięczna ewidencja oczywistych pomyłek. Jej podsumowanie na koniec miesiąca umożliwia podatnikowi dokonanie korekty przychodu wynikającego z raportu okresowego (miesięcznego) pochodzącego z kasy rejestrującej.

Z praktycznych względów podatnicy dla każdej kasy rejestrującej prowadzą odrębny rejestr pomyłek. Żaden przepis nie nakazuje jednak przypisania każdej kasie odrębnego rejestru.

Inne pomyłki

Podczas ewidencjonowania w kasie fiskalnej mogą też zdarzyć się inne pomyłki. Chodzi o zaewidencjonowanie sprzedaży z błędną stawką VAT. Problem nie istnieje, gdy podatnik zastosuje stawkę niższą niż konieczna. Ma wówczas obowiązek wykazania w deklaracji kwoty prawidłowej i jej zapłaty do urzędu skarbowego, czyli różnica musi być ujęta bezpośrednio w dokumencie rozliczeniowym bez potrzeby ujmowania różnicy w kasie fiskalnej.

W przypadku zawyżenia stawki VAT możliwość korekty istnieje, ale zdaniem organów skarbowych zależna jest od statusu podatnika:

  1. Podatnik VAT czynny. Zaewidencjonowanie sprzedaży z zawyżoną stawką przez takiego podatnika nie daje prawa do korekty podatku należnego. Ciężar ekonomiczny VAT z tytułu dokonanej sprzedaży przeniesiony został na nabywcę i zwrot nadpłaconego podatku sprzedawcy byłby nieuzasadnionym przysporzeniem majątkowym dla podatnika. Takie zdanie wyrazili Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2015 r., nr IBPP2/4512-297/15/JJ, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 listopada 2015 r., nr IPTPP1/4512-546/15-2/RG.

    Inaczej widzi zagadnienie sądownictwo administracyjne. WSA w Lublinie w wyroku z 6 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 187/16, orzekł, że podatnik ma w opisanej powyżej sytuacji prawo do korekty, a jeżeli nie ma możliwości zwrotu nadpłaconego VAT nabywcom, to ma obowiązek rozpoznać u siebie przychód w podatku dochodowym.
  2. Podatnik VAT zwolniony w przypadku pomyłkowo wykazanej na paragonie fiskalnym kwoty podatku nie jest zobowiązany do jego zapłaty. U podatników niezarejestrowanych nie powstaje też obowiązek złożenia deklaracji VAT-7. Konieczne jest natomiast prowadzenie ewidencji korekt dla rzetelnego dokumentowania takich przypadków. Opinię taką wyrazili Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2016 r., nr IPPP2/4512-219/16-4/JO, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r., nr ITPP1/4512-258/16/DM.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz