Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.01.2015

PIT za 2014: Ulga internetowa

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie sieci Internet, sprawdź czy możesz skorzystać z tzw. ulgi internetowej.

 

Kiedy możesz skorzystać z ulgi internetowej?

Wówczas, gdy:

  1. poniosłeś w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
  2. posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu) oraz
  3. w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za rok 2013.

UWAGA!
Odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Jakie wydatki możesz odliczyć?

Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

UWAGA!
Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet.

Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

Jaką kwotę możesz odliczyć?

Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Odliczasz zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

W jaki sposób dokonujesz odliczeń?

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (np. uzyskujesz dochody z pracy), odliczeń dokonujesz od dochodu.

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tę formę opodatkowania wybrałeś np. dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu mieszkania), odliczeń dokonujesz od przychodu.

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Jeżeli w roku podatkowym, wśród dochodów podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub wśród przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskałeś dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi internetowej możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu („ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym).

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. I odwrotnie, odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

UWAGA!
Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

PRZYKŁADY

Przykład 1.
W roku podatkowym podatnik korzystał z Internetu zarówno w kawiarence internetowej, jak i we własnym domu. Za użytkowanie Internetu w kawiarence internetowej opłacił rachunki na kwotę 250 zł, a za Internet w domu e-faktury VAT otrzymane od operatora usług na kwotę 300 zł, z czego 100 zł wyniosły koszty instalacji sieci. Zatem podatnik ma prawo odliczyć kwotę 450 zł, tj. bez wydatków poniesionych na instalację sieci Internet.

Przykład 2.
W roku podatkowym za korzystanie z usług dostępu do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i Internetu firma wystawiła faktury VAT na kwotę 1500 zł, z czego 800 zł za usługi internetowe. Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają zatem wydatki do kwoty 760 zł, tj. do wysokości przysługującego limitu.

Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób (np. żona i mąż) i opłacone faktury VAT, dokumentujące poniesienie wydatków, wystawione są na ich imiona i nazwiska, wówczas każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Ważne jest jednak, żeby tej samej kwoty nie odliczyć dwa razy.

Przykład 3.
Małżonkowie w umowie o świadczenie usługi dostępu do Internetu wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi. W roku podatkowym za użytkowanie Internetu otrzymali i opłacili faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska ich obojga na łączną kwotę 1000 zł. Mąż korzystał już z ulgi internetowej w zeznaniu za rok 2012 i 2013 i dlatego ulga już mu nie przysługuje. Żona nigdy wcześniej nie korzystała z tej ulgi i jako kupująca usługę dostępu do Internetu oraz ponosząca wydatki z tego tytułu może w zeznaniu za 2014 r. skorzystać z ulgi internetowej do wysokości 760 zł.

Przykład 4.
Podatniczka w roku podatkowym ze swojego konta bankowego opłaciła faktury VAT za usługę dostępu do Internetu, wystawione na imię i nazwisko jej ojca, który zawarł umowę z dostawcą tej usługi. Podatniczka nie spełnia zatem wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi. Aby móc skorzystać z ulgi internetowej osoba dokonująca zapłaty za usługę dostępu do sieci Internet musi być jednocześnie kupującym tę usługę (stroną kupującą/odbiorcą usługi w umowie dotyczącej nabycia usługi dostępu do Internetu).

Przykład 5.
Podatnik korzystał z ulgi internetowej w zeznaniu za rok 2012 i 2013. W roku podatkowym podatnik poniósł dalsze wydatki z tytułu użytkowania Internetu i chciałby je uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Nie może jednak tego uczynić, gdyż korzystał już z tej ulgi w dwóch latach podatkowych.

Przykład 6.
Podatnik posiada dokument stwierdzający poniesienie wydatku z tytułu użytkowania Internetu w roku podatkowym w kwocie 600 zł. Dotychczas z ulgi internetowej korzystał tylko raz, tj. w rozliczeniu za rok ubiegły. Jednakże nie wszystkie wydatki poniesione w roku ubiegłym udało mu się odliczyć z uwagi na bardzo niski dochód, jaki wówczas uzyskał z wakacyjnej umowy zlecenia. Obecnie podatnik ma wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi internetowej za rok podatkowy oraz czy może w bieżącym zeznaniu uwzględnić te wydatki, które nie znalazły pokrycia w jego dochodach za rok poprzedni. W tym przypadku p odatnik w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy może jeszcze skorzystać z ulgi internetowej, z tym że w kwocie odliczenia może uwzględnić wyłącznie wydatki poniesione w roku podatkowym (wydatki poniesione w roku ubiegłym nie podlegają odliczeniu w bieżącym zeznaniu).

Podsumowanie

  • Ulgę internetową odlicza się od dochodu w PIT-36/PIT-37 albo od przychodu w PIT-28, załączając do zeznania PIT/O
  • Limit roczny ulgi internetowej wynosi 760 zł i dotyczy podatnika
  • Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem, że posiada ona dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu
  • Odliczenia dokonuje się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, identyfikujących podatnika jako kupującego/odbiorcę usługi
  • Ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz