Od lipca nowy JPK VAT dla wszystkich: Połączenie deklaracji VAT i informacji o ewidencji

Ministerstwo Finansów udostępniło broszurę informacyjną, dotyczącą zmian w sposobie składania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Przypomnijmy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Mają one na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Jak informuje MF, zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K są przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.


UWAGA

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14), do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.


Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) – oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:

 • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo tylko podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami [1], pozostali podatnicy mogą składać dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.

UWAGA

Podatnicy niebędący dużymi przedsiębiorcami, tj.:

 1. mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców,
 2. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały oraz urzędy obsługujące te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy,
 3. inne niż wymienione w pkt 2 państwowe jednostki budżetowe,
 4. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 5. związki metropolitalne,
 6. samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędy obsługujące jednostkę samorządu terytorialnego działające w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy VAT odrębnie od jednostki samorządu terytorialnego,
 7. agencje wykonawcze w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 8. instytucje gospodarki budżetowej,
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 11. podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 12. szkoły i placówki niepubliczne, utworzone na podstawie ustawy o systemie oświaty lub na podstawie ustawy – Prawo oświatowe,
 13. Polska Akademia Nauk i utworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 14. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,
 15. państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 16. jednostki publiczne radiofonii i telewizji,
 17. parki narodowe,
 18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 19. Narodowy Bank Polski,
 20. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

mają możliwość wcześniejszego składania JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

Jeżeli jednak skorzystają z tej możliwości za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to wówczas nie będą już mogli wrócić do składania oddzielnych informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K na wcześniejszych zasadach.


UWAGA

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.


UWAGA

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie
 • JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

Pełny tekst broszury, zawierający również informacje techniczne dla dostawców rozwiązań informatycznych znajduje się tutaj


[1] Podatnicy niebędący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.).

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...