06.10.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Najnowsze zmiany przepisów

30 września br. weszło w życie rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. zwolnień z kas, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Od tego samego dnia, zgodnie z ustawą o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, każdy płatnik składek, spełniający określone warunki, może wnioskować o jednorazowe świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika. Ustawa przedłuża także termin ważności tzw. bonu turystycznego do dnia 31 marca 2023 r. Natomiast 2 października br. wejdzie w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK, która m.in. wprowadza w ustawie o PIT nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.

 


 

07.10.2022 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

(Dz.U. z dnia 22 września 2022 r. poz. 1986)

 

Zgodnie z rozporządzeniem zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 


 

02.10.2022 r.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

(Dz. U. z dnia 01.09.2022 r. poz. 1846)

 

Przepisy zawarte w ustawie o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego mają na celu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego oraz wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o CPK oraz w innych ustawach, zmierzających do usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji. W związku z tym m.in. w ustawie o PIT zostaną dodane nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku:

 • podatkowi od spadków i darowizn nie będzie podlegać nabycie nieodpłatnej renty, o której mowa w art. 29c ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, tj. nabycie nieodpłatnej renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez tę osobę. Warunkiem ustanowienia renty jest nabycie przez Spółkę Celową nieruchomości po cenie równej wartości tej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
 • wolne od podatku dochodowego będą:
  • przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego na rzecz osoby wywłaszczonej zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 ustawy o CPK, lub sprzedaży nieruchomości na szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości,
  • przychody z tytułu renty, o której mowa w art. 29c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w tym przepisie, nabył jej własność w okresie 2 lat przed zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości ceny zbycia nieruchomości.

Więcej o zmianie

 

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265 i 1301)

 


 

30.09.2022 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

(Dz. U. z dnia 30.09.2022 r. poz. 2029)

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Odroczenie terminu obowiązkowej fiskalizacji jest związane głównie z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tego rozporządzenia, który został opublikowany 14 września br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, termin ten miał być odroczony do 1 kwietnia 2023 r.

W rozporządzeniu przewidziano odroczenie do 1 lutego 2023 r. obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach czy innej formie (bezgotówkowej).


Zmienia:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724 i 1368)

 


 

30.09.2022 r., z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

 

Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

(Dz. U. z dnia 29.09.2022 r. poz. 2014)

 

Od 30 września br., w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, każdy płatnik składek, spełniający określone warunki, może wnioskować o jednorazowe świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek do dnia 31 lipca 2022 r. i pozostających w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu sierpnia br. Za każdego ubezpieczonego przysługuje bowiem kwota 3010 zł.

Krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać ww. świadczenie został wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Więcej o jednorazowym świadczeniu

Ustawa przedłuża także termin ważności tzw. bonu turystycznego do dnia 31 marca 2023 r.

Więcej o bonie turystycznym

 

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301 i 1846)

oraz z dniem 30 września 2022 r. zmienia:

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1038)

 


 

28.09.2022 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

(Dz.U. z dnia 13.09.2022 r. poz. 1923)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

(Dz.U. z dnia 13.09.2022 r. poz. 1934)

 

Rozwiązania wprowadzane rozporządzeniami mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych.

Więcej o zmianie dot. PIT

Więcej o zmianie dot. CIT

 


 

23.09.2022 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

(Dz. U. z dnia 22.09.2022 r. poz. 1984)

 

Zmiany, które wchodzą w życie 23 września 2022 r., dostosowują przepisy zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która dodała przepisy umożliwiające przekazywanie pism, w tym podań, deklaracji i pełnomocnictw, za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, który dotychczas funkcjonował jako część portalu podatkowego. W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z treści zmienianego rozporządzenia wykreślono odesłanie do zgłoszenia ZAP-3, które składane jest przez zalogowanego użytkownika e-US.

Więcej o zmianie

 

Zmienia:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

(Dz. U. z dnia 22.09.2022 r. poz. 1983)

 

W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z dniem 23 września 2022 r. wykreśla się z treści rozporządzenia odesłań do deklaracji i podań, które są składane przez zalogowanego użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Dotyczy to deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) oraz podań w sprawach innych niż dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Więcej o zmianie

 

Zmienia:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785 oraz z 2022 r. poz. 554)

 


 

22.09.2022 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

(Dz. U. z dnia 21.09.2022 r. poz. 1980)

 

Naczelnicy urzędów skarbowych będą właściwi do rozpatrywania wniosków komorników sądowych. Oznacza to, że udostępnianie tych danych będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 7 lipca 2022 r. Każdy naczelnik będzie obowiązany i uprawniony do udostępniania wszystkich informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) niezależnie od terytorialnego zakresu ich działania.

Więcej o zmianie


Zmienia:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.)

 


 

20.09.2022 r.

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(Dz. U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967)

 

Ustawa zapewnia wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wymienionych w ustawie podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Więcej o zmianie

 

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301 i 1692)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488)

 


 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...