Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.08.2015

Kiedy lekarz może stosować kartę podatkową?

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Zasady opodatkowania w formie karty podatkowej osób świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia wyjaśnia interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-223/15/WRz.

Z przestawionego we wniosku o jej wydanie stanu faktycznego wynikało, że wnioskodawca prowadzi praktykę lekarza stomatologa opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym uiszczanym w formie karty podatkowej. Zatrudnia asystentkę (pomoc fachową). Na podstawie umowy o pracę zamierza zatrudnić jeszcze specjalistę anestezjologa, a w dalszej przyszłości następne osoby (specjalistów).

Wątpliwości stomatologa dotyczyły kwestii, czy będzie on mógł w dalszym ciągu korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Pojęcie wolnego zawodu dla potrzeb podatkowych

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 wskazanej wyżej ustawy wolnym zawodem jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodał, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Dla kogo karta podatkowa?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona zdrowia. Jaka stawka podatku?

Organ podatkowy zauważył, że w Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do omawianej ustawy, w części VIII Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

 • lekarza i lekarza stomatologa,
 • felczera,
 • technika dentysty,
 • pielęgniarki i położnej.

Przy czym, zgodnie z objaśnieniem do części VIII tabeli:

 1. stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej;
 2. stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Warunki konieczne do spełnienia

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, jeśli podatnik zatrudni w przyszłości w oparciu o umowę o pracę lekarza anestezjologa lub inną (kolejną) osobę, utraci prawo do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Lekarz w takiej sytuacji naruszy warunki określone w części VIII tabeli, w której wyraźnie wskazano (por. pkt 1 objaśnień do tej części tabeli), że stawka w niej przewidziana dotyczy również wykonywania działalności przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Organ podatkowy zwrócił dodatkowo uwagę, że skoro lekarz zatrudnia jedną pomoc fachową, to nie może zatrudniać kolejnych osób. Wskazał, że także z definicji art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jednoznacznie wynika, że wolnym zawodem jest jedynie osobiście wykonywana przez m.in. lekarzy stomatologów działalność gospodarcza, a więc działalność wykonywana bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz